| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/87/12 Rady Gminy Kalinowo

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z 2011 r., Nr 230, poz. 1373) Rada Gminy Kalinowo uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w 2012 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Głębocki


Uzasadnienie

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację przepisów nowelizacji ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, która weszła w życie w dniu 1.01.2012 r. Nowelizacja rozszerzyła obowiązki ciążące na jednostkach samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych czynności, mieszczących się w obrębie zadań własnych, wykonywanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy. Podkreślić należy, że owe dodatkowe działania, ciążące na gminach, zgodne są z ogólnymi postulatami poszerzenia humanitarnej ochrony zwierząt, a sposób zredagowania ustawy wskazuje na ogólną intencję skierowania dostępnych środków na jak najbardziej efektywną i wydajną walkę z bezdomnością zwierząt. Bezdomność zwierząt jest istotnym problemem społecznym, zarówno z punktu widzenia uniwersalnej etyki, jak i z pozycji zwykłej pragmatyki. Powierzenie podstawowym jednostkom samorządu terytorialnego zadań związanych z tą kwestią jest posunięciem słusznym z uwagi na konieczność płynnego dostosowywania się do realiów, co lepiej realizowane jest na szczeblu niższym. Projekt, oprócz zadań wprost wskazanych przez nowelizację ustawy, zawiera również rozwiązania, będące alternatywą nadal zgodną z prawem, ale często mniej kosztowną i bardziej efektywną od tradycyjnych metod walki z bezdomnością zwierząt. Podobnie przewidziane w projekcie procedury działań na wypadek pojawienia się zwierząt dzikich zmierzają do najszybszego rozwiązania problemu przy użyciu jak najmniejszych środków. Cały czas jednak obowiązują zasady humanitaryzmu oraz zgodność działań z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Istotny nacisk położono również na kwestię zaangażowania mieszkańców gminy we współpracę z odpowiednimi instytucjami, zajmującymi się problemem. Program jest szczegółowy w takim stopniu, jaki jest wymagany dla realizacji ustawowego minimum. Kwestie nieporuszone wprost są możliwe do rozwiązania drogą czynności administracyjnych, technicznych oraz cywilnoprawnych, podejmowanych na podstawie rzeczonego aktu oraz ustawy o ochronie zwierząt wraz z aktami wykonawczymi.

Załącznik do Uchwały Nr XII/87/12
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 lutego 2012 r.
Zalacznik1.doc

Zał. do Uchw. Nr XII-87-12 w spr. progr. opieki nad. bezd. zwierz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »