reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 2 kwietnia 2012r.

w sprawie sprostowania błędu

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) w uchwale nr I/3/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 30 marca 2012 r., poz. 1171) załącznik nr 6 powinien mieć następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr I/3/2011

Rady Gminy Markusy

z dnia 29 listopada 2011 r.

1.Identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP)*.........................................................................................

* Identyfikatorem podatkowym jest:
1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY


na

2. Rok
...........................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. WÓJT GMINY MARKUSY
Adres: 82 - 325 MARKUSY

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
** - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną *** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę)
1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna
4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty
5. współużytkownik wieczysty 6. posiadacz zależny 7. współposiadacz zależny

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna** / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia***

9. Nazwa skrócona** /Imię ojca, imię matki***

10. Identyfikator REGON

B.2 ADRES SIEDZIBY** / ADRES ZAMIESZKANIA ***

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej

zmiana od dnia ..........................................................

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH


Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

Stawka podatku
(0,220 m 3 drewna x cena drewna)
w zł, grPodatek w zł, gr
(rubr. 2x rubr.3)

1

2

3

4

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych

3. Lasy pozostałe (nie wymienione
w w. 1 i 2)

4. RAZEM suma kwot podatku z w. 1 - 3
(należy zaokrąglić do pełnych złotych)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby
reprezentującej podatnika

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmującego formularz

27. Data i podpis przyjmującego formularz

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst. jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama