reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/142/2012 Rady Miasta Lubawa

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2012 r."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 1) (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2012 r." w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


dr inż. Bolesław Zawadzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/142/2012
Rady Miasta Lubawa
z dnia 28 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa na 2012 rok

I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 1.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt jest realizowane poprzez zawarcie porozumień z Gminą Miejską Iława i Gminą Miejską Ostróda w sprawie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierząt w schroniskach w Iławie i Ostródzie.

II. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 2.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:

1) ustalenie miejsc, w tym obiektów budowlanych, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnianie ich dokarmiania oraz zapewnianie im wody pitnej w miejscach ich przebywania,

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.

III. Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 3.

1. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt.

2. Odławianie zwierząt ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne.

3. Zgłoszenia interwencyjnego może dokonać każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 do Urzędu Miasta Lubawa w dowolnej formie (telefonicznie, mailem, pisemnie).

4. Odłowieniem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

7. Celem zapewnienia dalszej opieki nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami gmina zawiera umowę z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie, którego adres podaje do publicznej wiadomości zamieszczając na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubawa.

IV. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 4.

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o którym mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 5.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:

1) podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) gmina poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubawa,

3) organizacje społeczne poprzez poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt.

VI. Usypianie ślepych miotów

§ 6.

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych, lub w lecznicy dla zwierząt, z którymi gmina ma zawartą umowę.

2. Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 7.

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa. Zakres umowy winien określać gotowość zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym gospodarskim.

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

VIII. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 8.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowany jest przez gminę poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

IX. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób ich wydatkowania

§ 9.

1. Na realizację zadań w 2012 r. Gmina Miejska Lubawa przeznaczyła środki w wysokości 16 880,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

2. Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb.

Przewodniczący Rady


dr inż. Bolesław Zawadzki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama