reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/155/12 Rady Gminy Mrągowo

z dnia 27 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/89/91 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 17 grudnia 1991 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie"

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 5 ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991r. systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/89/91 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 17 grudnia 1991 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie", wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Tworzy się z dniem 1 stycznia 1992r. jednostkę budżetową pod nazwą "Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Siedzibą jednostki budżetowej jest miejscowość Mrągowo.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Jednostka budżetowa działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.).

4) § 4 otrzymuje brzmienie: Do zadań Zespołu Obsługi Szkół Gminy Mrągowo należy prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół gminy Mrągowo, wyszczególnionych w statucie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

5) § 5 skreśla się.

6) § 6 skreśla się.

7) § 7 jako paragraf 5 otrzymuje brzmienie: Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

8) § 8 jako paragraf 6 otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 3. Traci moc statut przyjęty uchwałą Nr XVII/137/2004 Rady Gminy Mrągowo z dnia 31 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Olender


Załącznik do Uchwały Nr XVI/155/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 marca 2012 r.

Statut Zespołu Obsługi Szkół Gminy Mrągowo

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo , zwany dalej Zespołem, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

3) ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),

4) niniejszego statutu.

2. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) szkole - oznacza to również Zespół Szkół,

2) dyrektorze - oznacza to dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Gminy Mrągowo,

3) Gminie - oznacza to Gminę Mrągowo.

II. Organizacja Zespołu Obsługi Szkół Gminy Mrągowo

§ 2. 1. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Mrągowo.

2. Siedzibą Zespołu jest miejscowość Mrągowo.

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

4. Zespół obejmuje swoją działalnością publiczne szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mrągowo.

§ 3. 1. Dyrektor Zespołu zatrudniany jest przez Wójta Gminy.

2. Dyrektor podlega Wójtowi Gminy.

3. Dyrektor kieruje działalnością Zespołu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

4. Pracowników Zespołu zatrudnia dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Główny księgowy Zespołu jest równocześnie głównym księgowym szkół Gminy Mrągowo.

6. Szczegółowy podział zadań oraz zakres uprawnień i obowiązków pozostałych pracowników Zespołu a także strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

III. Cel i zadania Zespołu

§ 4. Celem działania Zespołu jest zapewnienie organizacyjnych warunków do pełnej realizacji zadań własnych Gminy w zakresie oświaty.

§ 5. Zadania Zespołu :

1. W zakresie spraw finansowych Zespołu i obsługiwanych jednostek:

1) prowadzenie pełnej rachunkowości budżetowej odrębnie dla każdej jednostki,

2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostek,

3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i płacowej,

4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

5) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wydzielonego rachunku dochodów,

6) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

7) prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz rozliczeń podatkowych pracowników,

8) prowadzenie obsługi kasowej i obrotu bezgotówkowego,

9) opracowywanie zbiorczych projektów planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków oraz wydzielonego rachunku dochodów,

10) prowadzenie ewidencji w zakresie dochodów i wydatków,

11) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych.

2. W zakresie spraw merytorycznych, administracyjnych i organizacyjnych Zespołu i obsługiwanych jednostek:

1) wspomaganie i koordynacja działań dyrektorów szkół w zakresie realizacji ich obowiązków statutowych,

2) sprawdzanie i zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych szkół oraz śródrocznych aneksów,

3) koordynowanie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół,

4) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół,

5) przeprowadzanie oceny pracy dyrektorów szkół,

6) kontrolowanie spełniania obowiązku przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki,

7) przeprowadzanie procedur związanych z nauczycielskimi awansami zawodowymi,

8) powadzenie spraw z zakresu organizacji i finansowania dowożenia uczniów do szkół,

9) prowadzenie spraw kadrowych oraz akt osobowych pracowników i dyrektorów jednostek,

10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy,

11) prowadzenie, koordynacja działań i nadzór w zakresie baz danych oświatowych wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,

12) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

IV. Postanowienia końcowe

§ 6. Zmiana statutu wymaga trybu właściwego dla jego uchwalenia.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama