reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/z-1/R/2011 Burmistrza

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie powierzenia Gminie Pisz utrzymania ciągów pieszo-rowerowych

1. Jarosław Bera - Zastępca Dyrektora Oddziału

2. Jolanta Soroko - Zastępca Dyrektora D.S. Ekonomiczno - Finansowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, zwanym dalej "GDDKiA Olsztyn" a Gminą Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz reprezentowaną przez: Jana Alickiego - Burmistrza Pisza z kontrasygnatą Aldony Klimek - Skarbnika Gminy Pisz zwaną dalej "Gminą"

W nawiązaniu do Porozumienia z dnia 30.12.2008 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania oraz przejęcia zarządzania i utrzymania ulic w Piszu po przebudowie układu komunikacyjnego w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i nr 63 w m. Pisz-etap I", zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami), strony postanawiają:

§ 1. GDDKiA Olsztyn powierza Gminie utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach objętych w/w porozumieniem z dnia 30.12.2008r. wykonanych w ramach inwestycji pn. "Budowa nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w m. Pisz - etap I", oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszego porozumienia w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2. Gmina zobowiązuje się do utrzymania ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach objętych w/w porozumieniem z dnia 30.12.2008r. wykonanych w ramach inwestycji pn. "Budowa nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w m. Pisz - etap I", o których mowa w § 1 w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2015r.

§ 3. Zakres prac objętych utrzymaniem ciągów pieszo-rowerowych polega na:

- bieżącym usuwaniu piasku, błota i wszelkich innych nieczystości komunalnych;

- usuwaniu innych występujących zanieczyszczeń po ulewnych deszczach i doraźnych, powstałych w wyniku zdarzeń na drodze;

- usuwaniu śniegu z chodników dla pieszych oraz zwalczaniu na nich śliskości zimowej;

§ 4. Gmina ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania zadania, o którym mowa w § 1 jak również odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na ciągach pieszo-rowerowych, związane z niewłaściwym wykonaniem zadania.

§ 5. 1. Wartość zadań wykonywanych w ciągu 48 miesięcy, określonych w § 1 ustala się na kwotę brutto: 80.748,00zł (w tym podatek VAT 8%), słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści osiem . Miesięczna kwota brutto wynosi 1.682,25zł, słownie złotych: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt dwa 25/100)

2. Gmina wystawi GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku , comiesięczną fakturę VAT.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji przez cały okres obowiązywania porozumienia.

4. Kwota, o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie w wypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania niniejszego porozumienia.

§ 6. GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku należność z tytułu letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszo-rowerowych wymienionych w § 2 regulować będzie na konto: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 7. Zmiany warunków niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 8. Niniejsze porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10. Porozumienie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 11. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje GDDKiA Olsztyn, a trzy egzemplarze Gmina.

z up. GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU


inż. Jarosław Bera

z up. GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Zastępca Dyrektora D.S. Ekonomiczno - Finansowych


mgr Jolanta Soroko

Burmistrz


Jan Alicki


Skarbnik Gminy


mgr Aldona Klimek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama