reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Braniewskiego

z dnia 5 stycznia 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Miasta Braniewo zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Braniewskiego

Na podstawie: art. 19 ust. 3 i art. 20 a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 8 ust. 2 a i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Uchwały Nr XXXII/248/05 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powierzenia gminie Miasto Braniewo zadań powiatu w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, oraz Uchwały Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie przejęcia zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej

pomiędzy:

Zarządem Powiatu Braniewskiego reprezentowanym przez:

1.Pana Krzysztofa Kowalskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Braniewskiego

2. Pana Tadeusza Janowiaka - Członka Zarządu Powiatu Braniewskiego

zwanym dalej "Powierzającym"

a

Burmistrzem Miasta Braniewa - Panem Henrykiem Mrozińskim

zwanym dalej "Przyjmującym",

zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Powierzający powierza Gminie Miasta Braniewa wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Braniewskiego.

2. Wyżej wymienione zadania wykonywać będzie Miejska Biblioteka Publiczna.

3. Do zadań, o których mowa w ust. 1, należą:

1) Koordynowanie zadań wykonywanych przez miejskie i gminne biblioteki publiczne Powiatu Braniewskiego.

2) Udzielanie bibliotekom publicznym powiatu pomocy instrukcyjno-metodycznej, konsultacyjnej i szkoleniowej.

3) Pełnienie funkcji ośrodka biblioteczno-bibliograficznego oraz lokalnej informacji użytkowej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie zestawień bibliograficznych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze lokalnym.

4) Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym powiecie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

5) Tworzenie i udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych.

6) Współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi na terenie powiatu.

7) Realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie.

§ 2. 1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, Powiat Braniewski udziela dotacji celowej w kwocie 8 000 zł ( osiem tysięcy złotych).

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane przez Powierzającego na konto Braniewsko - Pasłęckiego Banku Spółdzielczego zs. w Pasłęku O/Braniewo, nr: 06 8313 0009 0036 9006 2000 0010, jednorazowo w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumienia.

3. Kwota określona w ust. 1 zostanie wykorzystana do 31 grudnia 2012r.

4. Kwota niewykorzystana w terminie określonym w ust. 3 podlega zwrotowi do budżetu powiatu do 31.01.2013 r.

5. Gmina Miasta Braniewo jest zobowiązana do rozliczenia udzielonej dotacji oraz przedłożenia sprawozdania rzeczowego i finansowego z realizacji zadania do dnia 31.01.2013 r.

§ 3. 1. Środki finansowe, o których mowa w § 2 ust. 1 mogą być przeznaczone na:

1) wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do realizacji zadań biblioteki powiatowej wraz z pochodnymi (zakładowy fundusz nagród, odpisy na ZUS, FP, FŚS, odprawy rentowe i emerytalne, nagrody jubileuszowe),

2) zakup materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, zakup uzupełniający zbiory i prenumeratę czasopism,

3) zakup urządzeń i pomocy metodycznych niezbędnych do realizacji zadań biblioteki powiatowej,

4) koszty doskonalenia zawodowego bibliotekarzy wykonujących zadania biblioteki powiatowej,

5) koszty działalności kulturalno-oświatowej i informacyjnej.

2. Zakupione wyposażenie, o którym mowa w punktach 2 i 3, w przypadku rozwiązania porozumienia pozostaje własnością Biblioteki.

§ 4. Odpowiedzialność za realizację zadań biblioteki powiatowej wobec samorządu powiatowego ponosi Gmina Miasta Braniewo.

§ 5. Wszelkie spory w sprawach merytorycznych, związane z działalnością Biblioteki jako powiatowej biblioteki publicznej, będą rozstrzygane przez strony porozumienia po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Przyjmujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od porozumienia, bez wypowiedzenia, w przypadku naruszenia postanowień § 2 ust. 1 i 2, a Powierzający w przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 1 i 2 niniejszego porozumienia.

3. O zawarciu porozumienia i zamiarze jego wypowiedzenia strony poinformują Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

4. Do niniejszego porozumienia za zgodą stron można wprowadzić zmiany w formie pisemnej.

§ 7. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Burmistrz Miasta Braniewa


Henryk Mroziński

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Krzysztof Kowalski


Członek Zarządu Powiatu


Tadeusz Janowiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama