reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Elbląskiego

z dnia 17 lutego 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu elbląskiego za 2011 rok

Powołana przez Starostę Elbląskiego na podstawie art. 38a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na swoich posiedzeniach w 2011 roku zapoznała się i dokonała oceny :

1. Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu elbląskiego za 2010 rok i pierwsze półrocze 2011 roku,

2. Stanu bezpieczeństwa pożarowego, drogowego i innych zagrożeń na terenie powiatu elbląskiego za 2010 rok i pierwsze półrocze 2011 roku,

3. Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu elbląskiego za 2010 rok i pierwsze półrocze 2011 roku w zakresie działań Placówki Straży Granicznej w Elblągu,

4. Realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji 2011 roku.

Ponadto, Komisja zapoznała się z:

- informacją o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Elblągu w 2010 roku,

- informacją o sytuacji sanitarno - epidemiologicznej powiatu elbląskiego w 2010 roku,

- informacją o podejmowanych działaniach przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego na terenie powiatu elbląskiego w 2010 roku,

oraz zatwierdziła harmonogramy realizacji zadań programu "Bezpieczny Powiat Elbląski" na rok 2011 w segmentach "Bezpieczna szkoła", "Bezpieczna droga", "Bezpieczny dom i zagroda" oraz plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Elbląskiego na 2012 rok.

Z przedstawionych na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego sprawozdań sporządzonych przez Komendę Miejską Policji w Elblągu, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz Placówkę Straży Granicznej w Elblągu w zakresie utrzymania porządku publicznego wynika, że:

Komenda Miejska Policji w 2010 roku, podobnie jak rok wcześniej, działania swoje ukierunkowała na:

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu,

- zapobieganie i wykrywanie przestępstw o charakterze kryminalnym i gospodarczym,

- ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, w tym śmiertelnych,

- prowadzenie działań w zakresie prewencyjnego zabezpieczenia miejsc zagrożonych.

Powyższe przedsięwzięcia przyczyniły się do dalszej poprawy skuteczności zwalczania przestępczości. Zadania te były realizowane poprzez dostosowanie form organizacji służby do istniejącego zagrożenia, zbudowania poczucia odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa u wszystkich policjantów Komendy, doskonalenie form indywidualnej oceny skuteczności działania poszczególnych funkcjonariuszy i pionów służbowych.

Kontynuowanie oraz realizacja nowych działań przyniosły w 2010 roku pozytywny skutek.

Na uwagę zasługuje fakt:

- że w 2010 roku audytor z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) przeprowadził w KM Policji w Elblągu audyt odnowienia certyfikatu systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Audyt obejmował min. procesy zarządzania jednostką, zabezpieczenie imprez masowych, obsługa zdarzeń, zarządzanie kadrami, obsługa skarg i wniosków i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W audytowanych obszarach potwierdził, że wdrożony w KM Policji w Elblągu system zarządzania jakością funkcjonuje skutecznie i jest utrzymywany i doskonalony w sposób gwarantujący stałe spełnianie wymagań zawartych w kryteriach ww. normy.

- że dokonano zmiany organizacyjne. Najważniejsze z nich to:

1. Zwiększenie liczby etatów policyjnych w korpusie podoficerów o 8 stanowisk do liczby 405.

2. Utworzenie Zespołu do spraw Przestępczości Nieletnich.

3. Likwidacja Wydziału Dochodzeniowo Śledczego oraz utworzenie Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu.

Dysponując danymi za rok 2010, należy stwierdzić, że postawione przed policją elbląską cele i przyjęte priorytety w większości zostały zrealizowane. W 2010r. na terenie powiatu ziemskiego przeważała drobna przestępczość pospolita głównie - kradzież rzeczy cudzej, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia jak również - uszkodzenie ciała. Wskaźnik dynamiki przestępczości ogólnej ukształtował się na poziomie 105,9 %. Oznacza to, że w 2010 roku na terenie powiatu wszczęto o 49 postępowań więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Należy zauważyć, że liczba przestępstw kryminalnych zaistniałych na terenie powiatu ziemskiego waha się na przestrzeni ostatnich kilku lat, z 611 w roku 2004, poprzez 623 w 2005, 486 w 2006, 468 w 2007 , 509 w 2009 roku do 536 w 2010 roku.

Odczuwalnym dla społeczeństwa naszego rejonu jest również zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na drogach powiatu ziemskiego policja odnotowała 138 wypadków, w wyniku których zginęło 12 osób, natomiast obrażeń ciała doznało 230 osób. Ponadto zgłoszono 911 kolizji drogowych. Do wypadków drogowych najczęściej dochodziło w wyniku nie dostosowania prędkości do warunków ruchu (46 przypadków), nieprawidłowego wyprzedzania (18 przypadków), nie ustąpienia pierwszeństwa pieszym (2 przypadki), nie udzielania pierwszeństwa przejazdu (18 przypadków), nie zachowania uwagi przez pieszego (2 przypadków), oraz w wyniku innych przyczyn (14 przypadków). Mając na uwadze realizację programu "Bezpieczny Elbląg" oraz "Bezpieczny Powiat", jak również zadania wynikające z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej", w 2010 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu podjęto w poszczególnych obszarach szereg działań do których miedzy innymi należą następujące projekty prewencyjne: "Spotkania w Teatrze", "Bezpieczny Stadion", "Żółta i czerwona kartka", "Chrońmy Dzieci przed alkoholem", "Sąsiedzka czujność", "Bezpieczny ogród", "Dzielnicowy Ci pomoże", " Radiowa Sieć alarmowa - "Bezpieczny Elbląg - Oko",

W trakcie uczestniczenia w festynach organizowanych przez rożne podmioty, funkcjonariusze Policji rozpowszechniali wśród ich uczestników materiały profilaktyczno - prewencyjne informujące w jaki sposób postępować, aby nie stać się ofiarą przestępstwa, jak przeciwdziałać zagrożeniom oraz informujących o działaniach profilaktycznych realizowanych przez funkcjonariuszy lokalnej jednostki.

W pierwszym półroczu 2011 roku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego proporcje przestępczości generowane są w stosunku 10% na terenie powiatu ziemskiego oraz 90% na terenie miasta Elbląg. W powiecie, głównie podejmuje się walkę z przestępczością drobną, pospolitą połączoną z aktami wandalizmu i aktami drobnych kradzieży. Ze względu na zubożenie społeczeństwa w ostatnim okresie bardzo popularna stała się kradzież paliwa i złomu. W 2010 roku elbląską Policję cechuje bardzo wysoka skuteczność ścigania: za pierwsze półrocze w statystkach , które prowadzone są w 60 największych miastach powyżej 100.000 mieszkańców i byłych miast wojewódzkich KM Policji w Elblągu uzyskała najwyższą wykrywalność. W codziennej pracy w celu podniesienia jej poziomu wykorzystuje się prowadzone przez Policję sondażowe badania oceniające stan bezpieczeństwa w regionie oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tych regionów. Badania te są publikowane oraz przekazywane do samorządów. Do przeprowadzenia tych badań wykorzystuje się młodzież szkolną z klas mundurowych ZSTiE oraz ZS w Pasłęku. Ostatnie wyniki tych badań były pozytywne dla policji .

KM Policji ściśle współpracuje w zakresie bezpieczeństwa publicznego z Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym , Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Miejską czy Gminną i współpraca ta jest przez Policję bardo wysoko oceniana. W minionym półroczu w zakresie edukacji ściśle współpracowano ze szkołami jak również z WORD.

W omawianym półroczu 2011 roku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu stwierdzono między innymi:

Postępowania wszczęte ogółem:

- 2316 w I półroczu 2011roku i w analogicznym okresie 2010 roku 2482. Wykrywalność: 79,4% w 2011r. - w 2010r. 76,9%

Postępowania wszczęte:

- przestępczość kryminalna - 1605 w 2011r. i w 2010r 1752. Wykrywalność 74,5% w 2011r i 67,8 % w 2010r.

- przestępczość gospodarcza 331 w 2011r. i 335 w 2010r. Wykrywalność - 92,2% w 2011r. i 90,7% w 2010r.

- rozboje i wymuszenia rozbójnicze - 39 w 2011r. i 33 w 2010r. Wykrywalność - 83,6% w 2011r. i 84,5% w 2010r.

- bójki i pobicia - 28 w 2011r. i 35 w 2010r. Wykrywalność - 92,0% w 2011r. i 83,9% w 2010r.

- uszkodzenie ciała - 57 w 2011r. i 82 w 2010r. Wykrywalność - 88,5% w 2011r. i 91,8% w 2010r.

- przestępstwa narkotykowe - 61 w 2011r. i 50 w 2010r. Wykrywalność - 97,9% w 2011r. i 92,0% w 2010r.

- kradzieże rzeczy cudzej - 456 w 2011r. i 430 w 2010r. Wykrywalność - 74,9% w 2011r. i 71,7% w 2010r.

- kradzieże z włamaniem - 14 w 2011r. i 325 w 2010r. Wykrywalność - 67,4% w 2011r. i 56,7% w 2010r.

- uszkodzenie mienia - 258 w 2011r. i 274 w 2010r. Wykrywalność - 49,2% w 2011r. i 43,6% w 2010r.

- kradzieże pojazdów - 33 w 2011r. i 11 w 2010r. Wykrywalność - 68,3% w 2011r. i 63,6% w 2010r.

Wypadki: 93 w 2011r. i 100 w 2010r.

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym: 6 w 2011r. i 8 w 2010r.

Kolizje: 1063 w 2011r. i 1022 w 2010r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w 2010 roku interweniowała na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego w 1942 zdarzeniach. W porównaniu do roku 2009 nastąpił spadek o 282 zdarzenia. Odnotowano 812 pożarów, co stanowi 41,7 % ogółu zdarzeń. Zarejestrowano 1060 miejscowych zagrożeń i stanowi to 54, 8% ogólnej liczby zdarzeń. W stosunku do roku 2009 nastąpił spadek o 84 zagrożenia.

Jednostki KM PSP w Elblągu wyjeżdżały do zdarzeń w 2010 roku co 4 godziny i 30 minut w tym:

- do pożarów - co ok. 10 godz. 47 min

- do miejscowych zdarzeń - co ok. 8 godz. 15 min

- do alarmów fałszywych - co 5 dni 5 godz

Na terenie miasta Elbląg miało miejsce 1092 zdarzeń, tj. 56,2 % ogółu zdarzeń, w które zaangażowane były jednostki straży pożarnej. W odniesieniu do ubiegłego roku nastąpił spadek o 2,2%.

Na obszarze powiatu elblaskiego zaistniało 850 zdarzeń, w których interweniowała straż pożarna. Stanowi to 43,8% ogółu zdarzeń odnotowanych w 2010 r.

Należy zaznaczyć tu, że 330 zdarzeń miało miejsce na terenie Miasta i Gminy Pasłęk, czyli 38,8 % wszystkich zdarzeń w powiecie elbląskim, zaś w Gminie Elbląg - 144 ( 16,9 %), w Gminie Tolkmicko - 78 (9,1%). Zdarzenia na terenie Miasta i Gminy Pasłęk oraz w gminach Elbląg i Tolkmicko stanowią łącznie 64,9% zdarzeń w całym powiecie elbląskim.

Przyczyny powstawania pożarów:

- podpalenie umyślne - 539,

- wady instalacji elektrycznej - 9 zdarzeń,

- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych - 64 zdarzenia,

- przyczyny nieustalone - 106 zdarzeń,

- inne przyczyny - 84 zdarzenia

Miejscowe zagrożenie:

- wypadki i kolizje drogowe - 92,

- pompowanie wody - 23,

- usuwanie drzew i gałęzi - 134,

- ratownictwo wodne - 5,

- zabezpieczenie imprez masowych - 114,

- inne w tym nieustalone - 670,

Największe pożary w 2010 roku.

Pożary bardzo duże - 1

- 25.04.2010 - Stankowo - Rezerwat Przyrody DRUŻNO; pożar 150 ha trzcin i traw (w akcji brało udział - 8 zastępów - 30 strażaków)

Pożary duże - 3

- 11.01.2010 - Rubno ul. Pszeniczna - pożar hali magazynowej; straty 100 tys. zł; 19 zastępów - 67 strażaków

- 26.04.2010 - Sierpin - pożar stolarni LUPUS; straty 500 tys. zł.; 10 zastępów - 33 strażaków

- 2.08.2010 - Łęcze - pożar budynku mieszkalno-gospodarczego; straty 500 tys. zł; 8 zastępów - 31 strażaków

Pożary średnie - 33 (z czego 20 pożarów dotyczyło terenów rolniczych, bądź nieużytków (trawy, sterty i baloty siana itp.))

- 19.01.2010 - Aniołowo - pożar stodoły; straty 20 tys. zł; 10 zastępów - 41 strażaków

- 25.01.2010 - Elbląg , ul. Dębowa - pożar budynku mieszkalnego; straty 60 tys. zł; 8 zastępów - 29 strażaków

- 1.01.2010 - Krzewsk - pożar budynku mieszkalnego, straty 20 tyś. zł., 7 za-stępów - 29 strażaków

- 04.02.2010 - Gronowo Elbląskie ul. Żuławska - pożar budynku mieszkalnego; straty 30 tys. zł; 11 zastępów 42 strażaków

- 20.03.2010 - Kamiennik Wielki - pożar budynku mieszkalnego; straty 200 tys. zł; 6 zastępów - 23 strażaków

- 24.03.2010 - Rogajny - pożar budynku mieszkalnego; straty 500 tys. zł; 45 strażaków

- 17.04.2010 - Kamionek Wielki - pożar budynku mieszkalnego; straty 500 tys. zł;11 zastępów - 38 strażaków

- 09.05.2010 - Markusy - pożar stodoły; straty 120 tys. zł; 8 zastępów - 39 stra-żaków

- 09.05.2010 - Pomorska Wieś - pożar budynku warsztatowo-magazynowego; straty 100 tys. zł; 8 zastępów-32 strażaków

- 29.07.2010 - Kupin - pożar budynku gospodarczego; straty 55 tys. zł; 4 zastę-py - 20 strażaków

- 22.08.2010 - Zielony Grąd - pożar stodoły; straty 13 tys. zł; 4 zastępy - 18 strażaków

- 05.10.2010 - Dłużyna - pożar budynku gospodarczo-garażowego; straty 23 tys. zł; 3 zastępy - 14 strażaków

- 14.10.2010 - Elbląg, ul. Grochowska - pożar stolarni, straty 30 tyś. zł., 5 za-stępów, 12 strażaków.

Podczas działań gaśniczych nikt nie zginął, jedynie ranne zostały 2 osoby.

W maju i czerwcu 2010 r. 32 strażaków tut. komendy w ramach uruchomionych odwodów operacyjnych, brało udział w zwalczaniu katastrofalnej powodzi i jej skutków na terenie Polski.

Kompania Przeciwpowodziowa "Kormoran" została skierowana w rejon styku trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, do miejscowości Szczucin, pow. dąbrowski. W tym miejscu doszło do przerwania wałów Wisły, w wyniku czego zaistniało bezpośrednie zagrożenie miejscowości Słupiec.

W celu likwidacji skutków powodzi zostały wysłane następujące siły i środki:

- 18 maja - Kompania Kormoran - rejon działań woj. małopolskie, która 23 maja przemieszczona została do Konina w woj. wielkopolskie.

- 20 maja - Kompania Mazury - rejon działań Warszawa.

- 22 maja - Kompania Warmia - rejon działań Ciechocinek - woj. kujaw-sko-pomorskie.

W dniu 31 maja do Opola Lubelskiego został zadysponowany Pluton Pompowy w składzie 4 zastępów z Olsztyna, Braniewa, Ostródy i Elbląga. Zadaniem pododdziału było wypompowywanie wody z zalanych terenów w trzech miejscowościach: Braciejowice, Zakrzów, Dębowy Las, Kolonia Koło, Kępa Chotecka, Wilków.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Obecnie na terenie miasta i powiatu elbląskiego istnieje 13 jednostek OSP w KSRG i 39 jednostek OSP poza systemem.

Jednostki OSP z terenu powiatu brały udział w 499 zdarzeniach, w tym 193 wspólnie z PSP, natomiast 306 razy działania prowadziły samodzielnie.

W roku 2010 zorganizowano 3 szkolenia, w tym:

- 1 podstawowe, jednoetapowe dla 32 członków OSP,

- 1 szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla 22 członków OSP,

- 1 szkolenie z dla Dowódców OSP dla 20 członków.

W 2010 r. jednostki OSP z terenu Powiatu Elbląskiego zakupiły przy wsparciu ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- samochód GCBA 5/30 dla OSP Markusy

- zestawy ratownictwa technicznego dla OSP Godkowo, Milejewo i Tolkmicko

- zestaw PSP R1 dla OSP Jelonki

- system alarmowania DSP-52 dla OSP Nowakowo

W następnych latach istnieje pilna potrzeba pozyskania:

- zestawów ratownictwa technicznego dla OSP Jegłownik

- systemu alarmowania DSP52 dla OSP RW Elbląg

- pomp szlamowych dla np. OSP Jegłownik, Nowakowo, Gronowo Elbląskie i Jelonki

- radiotelefonów nasobnych min. 2 szt. na samochód bojowy (wielokanałowych min. 16 kanałów)

- pilarek i pił do betonu oraz drzewa

- agregatów prądotwórczych z lampami oświetleniowymi

Charakterystyczne zagrożenia miejscowe w 2010 roku

1. 23.03.2010 - Pasłęk - Park Ekologiczny, rzeka Wąska - poszukiwania 14-letniego chłopca pod wodą; po 4 dniach poszukiwań odnaleziono ciało; zaangażowanych było 5 zastępów - 18 strażaków

2. 21.06.2010 - Majki - wypadek samochodowy; zderzenie ciągnika siodłowego marki IVECO z Polonezem Caro; 1 ofiara śmiertelna; 5 zastępów - 15 straża-ków

3. 13.07.2010 - Komorowo Żuławskie; zderzenie 2 ciągników siodłowych; 1 ofiara śmiertelna znajdująca się pod tylnymi kołami naczepy; 2 zastępy - 9 strażaków

4. 15.07.2010 - Majki - wypadek samochodowy; samochód uderzył w wiadukt; 1 ofiara śmiertelna; 4 zastępy - 13 strażaków

5. 11.09.2010 - Jelonki - wypadek samochodowy; samochód uderzył w drzewo; 1 osoba poniosła śmierć, 1 osoba ranna; 4 zastępy - 14 strażaków

Przeprowadzono łącznie 191 czynności kontrolno- rozpoznawczych , tym:

- 65 kontrole podstawowe

- 78 kontroli sprawdzających

- wydano 47 decyzji (nakazano usunięcie 148 usterek)

- wykonano 30 odbiorów obiektów nowo wybudowanych

- inne kontrole 18 (rozpatrzone skargi od obywateli)

Przeprowadzone akcje w roku 2010.

- kontrole miejsc zimowego i letniego wypoczynku dzieci

- kontrole obiektów związanych z organizacją euro 2012

- kontrole obiektów z dopalaczami

Działalność informacyjna i popularyzacja ochrony przeciwpożarowej.

W 2010 r. ukazało się łącznie 131 artykułów prasowych oraz około 180 artykułów w portalach internetowych związanych z działaniami i wydarzeniami tut. komendy. W radio i telewizji ukazało się około 50 wystąpień.

Przeprowadzono następujące akcje informacyjne:

- bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych i przewodów kominowych w okresach grzewczych

- bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

- czad zabija

- uwaga kruchy lód

W jednostkach KM PSP Elbląg przyjęto 31 zorganizowanych grup i młodzieży. Zorganizowano 16 pogadanek w szkołach i przedszkolach14 razy nadzorowano ćwiczenia z zakresu ewakuacji w obiektach dydaktycznych.

Komenda miejska współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych oraz z Zespołem Szkół Handlowych w Elblągu.

W pierwszym półroczu 2011 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 500 razy na terenie powiatu co w porównaniu z rokiem 2010 (441) stanowi wzrost o 12%.

W ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły 40 % (200), liczba ta jest mniejsza do liczby z analogicznego okresu 2010 roku (218). Najwięcej pożarów powstało na terenie gmin Pasłęk, Tolkmicko i Elbląg.

Liczba miejscowych zagrożeń 297 w porównaniu z 2010 rokiem wzrosła o 46% (207). Stanowi to 59,9% ogółu interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2011 roku.

W pierwszym półroczu 2011 roku odnotowano 3 alarmy fałszywe na terenie powiatu elbląskiego.

W działaniach żaden ratownik nie zginął ani nie został ranny.

Charakterystyczne zdarzenia

Pożary

1. 12 stycznia w miejscowości Suchacz miał miejsce pożar dachu budynku mieszkalnego. Starty oszacowano na ok. 500 tyś zł. W działaniach brało udział 5 zastępów PSP i 4 zastępy OSP.

2. 2 marca w miejscowości Włóczyska miał miejsce pożar podłogi w budynku mieszkalnym. W wyniku pożaru jedna osoba zmarła. W działaniach brało udział zastęp PSP i 3 zastępy OSP.

3. 1 kwietnia w miejscowości Nowa Wieś miał miejsce pożar dachu budynku gospodarczego. Starty oszacowano na ok. 220 tyś zł. W działaniach brało udział 4 zastępy PSP i 4 zastępy OSP.

4. 10 maja w miejscowości Plajny miał miejsce pożar dachu w budynku miesz-kalnym. Starty oszacowano na ok. 42 tyś zł. W działaniach brało udział 3 za-stępy PSP i 5 zastępów OSP.

5. 31 maja w miejscowości Łukszty miał miejsce pożar budynku mieszkalnego. Starty oszacowano na ok. 200 tyś zł. W działaniach brało udział 5 zastępów PSP i 4 zastępy OSP

Miejscowe zagrożenia

1. 7 stycznia droga Elbląg - Malbork w miejscowości Szopy miał miejsce wypadek drogowy - zderzenie czołowe samochodu osobowego i samochodu ciężarowego. W wyniku wypadku 1 osoba zginęła a 1 osoba została ranna. Straty oszacowano na 35 tyś złotych. W działaniach brały udział 3 zastępy PSP i 2 zastępy OSP.

2. 14 stycznia droga E 7 w miejscowości Kazimierzewo miał miejsce wypadek drogowy - 2 samochodów osobowych. W wyniku wypadku 7 osób zostało rannych. Straty oszacowano na 22 tyś złotych. W działaniach brały udział 2 zastępy PSP

3. 19 czerwca droga E 7 w miejscowości Janów miał miejsce wypadek drogowy - 2 samochodów osobowych. W wyniku wypadku 2 osoby zginęły a 2 osoby zostały ranne. Straty oszacowano na 22 tyś złotych. W działaniach brały udział 3 zastępy PSP

Placówka Straży Granicznej w Elblągu w 2010 roku wypełniając swoje ustawowe zdania oraz w ramach realizacji powiatowego programu "Bezpieczny Powiat Elbląski" prowadziła liczne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego w rejonie służbowej odpowiedzialności.

Z pozyskanej informacji wynika, że rok 2010 r. był bardzo dobrym rokiem dla Straży Granicznej gdyż nie było wielkich zmian w ich strukturach a jedynie wymaga dopracowania współpraca z Schengen . Straż Graniczna przeciwdziała przestępczości między innymi poprzez monitoring cudzoziemców, którzy sprawdzani są pod katem legalności pobytu .

Funkcjonariusze PSG w Elblągu w roku 2010 na terenie powiatu elbląskiego :

1) Samodzielnie :

- przeprowadzili - 547 patroli (w tym 11 pieszych, 11 łodzią SG)

- wylegitymowali - 2799 osób

- skontrolowali - 2621 pojazdów,

- skontrolowali - 703 miejsca zagrożone przestępczością (targowiska, budynki, posesje, mieszkania, punkty handlowe, garaże, przystanie, porty, nabrzeża )

- wystawili - 354 mandaty (na kwotę 62 800 PLN)

- pouczyli - 167 osób

- zatrzymali - 8 osób (3 za ujawniony towar bez akcyzy,4 cudzoziemców - decyzje administracyjne,1 nietrzeźwy kierowca)

- przeprowadzili - 117 działań ukierunkowanych na ochronę szlaków komunikacyjnych,

- ujawnili - 10 nietrzeźwych kierujących oraz zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych.

- ujawnili nielegalny towar o wartości 74 191,15 PLN

Ponadto funkcjonariusze PSG w Elblągu przeprowadzali działania na terenach węzłów komunikacyjnych: w roku 2010 skontrolowano - dworce PKP 280 razy i dworce PKS 249 razy pod kątem bezpieczeństwa i porządku publicznego także związanego ze zwiększoną liczbą osób podróżujących w czasie ferii oraz wakacji oraz przeprowadzili w okresie letnim 11 patroli jednostką pływającą SG ukierunkowanych na kontrolę dzikich kąpielisk.

2) We współdziałaniu (Policja, Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Kolei, Straż Gminna Milejewo, Polski Związek Wędkarski):

- przeprowadzili - 154 działania,

- wylegitymowali - 985 osób,

- skontrolowali - 726 pojazdy,

- funkcjonariusze wystawili - 37 mandatów, (na kwotę 5550 PLN)

- pouczyli - 57 osób,

- zatrzymali - 12 osób

- przeprowadzili - 45 działania ukierunkowane na ochronę szlaków komunikacyjnych.

- ujawnili nielegalny towar o wartości 532793,80 PLN

- ujawnili - 5 nietrzeźwych kierujących

- zatrzymali - 49 dowodów rejestracyjnych

- skontrolowali pod kątem bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także związanego ze zwiększoną liczbą osób podróżujących w czasie ferii oraz wakacji.

a) dworce PKP 78 razy

b) dworce PKS 60 razy

Ponadto funkcjonariusze PSG Elbląg przeprowadzali działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obiektach szkolnych, ośrodkach wypoczynkowych i poza nimi.

W okresie styczeń - grudzień 2010 przeprowadzono 3 spotkania z dziećmi i młodzieżą ( 2 w ZS Młynary, 1 w Gimnazjum w Tolkmicku), których tematem były promowanie właściwych postaw w sytuacjach kryzysowych (przy wykorzystaniu filmu profilaktyczno-edukacyjnego pt. "Jeśli nadejdzie przemoc"), a także bezpieczne zachowanie się w miejscu wypoczynku oraz bezpieczne korzystanie z obszarów wodnych w czasie wakacji, funkcjonariusze przeprowadzali również pogadanki profilaktyczne w zakresie poznawania skutków zdrowotnych zażywania środków odurzających i innych substancji toksycznych, a także zapoznawano uczniów z zasadami zachowania się w przypadku kontaktu z psem agresywnym

W omawianym okresie funkcjonariusze Placówki wraz z innymi służbami przeprowadzili różnego rodzaju działania, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego w rejonie służbowej odpowiedzialności w tym na terenie powiatu elbląskiego:

- w ramach akcji pod krypt. : "FERIE ZIMOWE", "TRUCK", "BEZPIECZNY PODRÓŻNY", "ALKOHOL I NARKOTYKI", "PRĘDKOŚĆ", "BEZPIECZNY WEEKEND", "BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY", "WIELKANOC 2010", "PASY I FOTELIKI", "WAKACJE 2010", "ZNICZ". "CHOINKA"

- zabezpieczanie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie powiatu elbląskiego tj. "Zlot Motocyklowy 2010" w Tolkmicku oraz Regaty o Puchar Prezydenta Elbląga podczas "Dni Elbląga "

W pierwszym półroczu 2011 roku podobnie jak w latach ubiegłych elbląska straż graniczna realizowała swoje ustawowe zadania oraz inne wynikające z regionalnych potrzeb. Działania te realizowała samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi służbami. W omawianym okresie przeprowadzono 351 patroli, wylegitymowano 1431 osób, skontrolowano 1283 pojazdy, skontrolowano 484 miejsca zagrożone, zatrzymano 5 osób, pouczono 35 osób, skierowano 4 wnioski o ukaranie do sądu, przeprowadzono 93 działania ukierunkowane na ochronę szlaków komunikacyjnych.

Ponadto, funkcjonariusze przeprowadzili prelekcje i pokaz dla dzieci w ramach akcji "Bezpieczny Wypoczynek" podczas ferii zimowych w SP w Pomorskiej Wsi oraz pokaz sprzętu i prezentację SG dla mieszkańców Zalesia podczas festynu rodzinnego oraz współdziałali przy zabezpieczeniu imprez oraz we wspólnych akcjach z Policją:"BEZPIECZNE FERIE", "TRUCK", "PASY", "PRĘDKOŚĆ", "BEZ-PIECZNY WEEKEND", "NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO" a także w akcji poszukiwawczej osoby.

Ponadto, Komisja zapoznała się z:

- informacją o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Elblągu w 2010 roku,

- sytuacją sanitarno - epidemiologiczną powiatu elbląskiego w 2010 roku,

- informacją Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego dotyczącą podejmowanych przez Inspekcję działań na terenie powiatu elbląskiego w 2010 ro-ku.

Z przedstawionej informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Elblągu wynika, że do obszarów właściwości Prokuratury Rejonowej w Elblągu należą : miasto Elbląg oraz gmina Elbląg , Gronowo Elbląskie , Milejewo , Pasłęk , Rychliki, Tolkmicko. Na terenie obejmującym działanie Prokuratury Rejonowej w Elblągu w 2010r. łącznie zarejestrowano: 5022 sprawy . W tym okresie załatwiono 5040 spraw z czego 1983 sprawy zakończono skierowaniem do sądu aktu oskarżenia , wobec 2413 osób. Kierując akty oskarżenia do sądu, prokurator w 1153 sprawach wystąpił z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, a w 28 sprawach , skierował wnioski o warunkowe umorzenie postępowania .

W prokuraturze Rejonowej w Elblągu w chwili obecnej pracuje 18 prokuratorów, którzy po zakończeniu spraw skierowaniem do sądu: aktów oskarżenia lub wniosków o warunkowe umorzenie postępowania ,uczestniczą w rozprawach sądowych, podczas których osadzono 2624 sprawy , a w tym skazano 2466 osoby , z których uniewinniono 31 osób - w tym dwie osoby tymczasowo aresztowane.

Podstawowym zadaniem prokuratury po ustaleniu sprawy przestępstwa , jest jego oskarżenie i doprowadzenie do jego skazania przez Sąd w jak najkrótszym terminie. Priorytetowo są potraktowane na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego , działania zmierzające do pozbawienia przestępców zysków uzyskanych z przestępstwa . W tym celu prokuratorzy szeroko stosują instytucję zabezpieczenia majątkowego . W 2010r. zabezpieczono łącznie kwotę 279 556 zł . Nadto, prokuratorzy skierowali powództwo adhezyjne wobec 83 osób . Zadaniem Prokuratury jest również edukowanie społeczeństwa w zakresie podstaw legalistycznych. Czynione są starania włączenia do tych działań lokalnych mediów , mających ogromne możliwości wpływania na podstawy ludzi i możliwości dotarcia do szerokiej grupy osób.

Sytuację sanitarno - epidemiologiczną powiatu elbląskiego w 2010 roku należy uznać za dobrą. Zdecydowana większość nadzorowanych zagrożeń sanitarno - epidemiologicznych utrzymywała się na wcześniejszym, zadowalającym poziomie lub tylko nieznacznie się wahała. W omawianym roku uzyskano dalszą poprawę standardów technicznych, w jakich funkcjonują podmioty, prowadzące działalność mogącą wpływać na bezpieczeństwo sanitarne społeczeństwa. Podjęto szereg działań mających na celu dalszy wzrost poziomu wiedzy i świadomości ludności, inspirujących do dbałości o swoje zdrowie i ochronę środowiska. W inspekcji sanitarnej prowadzone są statystki chorób zakaźnych. Najważniejsze zjawiska to spadek bakteryjnych zakażeń salmonellozy, wirusowego zachorowania żołądkowego. Zakażenia krwiopochodne utrzymują się na poziomie zerowym pod względem zachorowań. Równolegle prowadzony jest monitoring tzw. nosicielstwa czyli rejestruje się ludzi którzy posiadają drobnoustroje , to że nie ma nowych zachorowań to wyłącznie dzięki dużej pracy zapobiegawczej jak i interwencyjnej służb za to odpowiedzialnych. Pozytywny efekt dają szczepienia ochronne przeciwko wirusowym zakażeniom wątroby typu B . Szczepienia te zostały zainicjowane w zeszłym roku i mają na celu ochronę przewodu pokarmowego. Następnym kryterium jest nadzór nad wodą. 97% mieszkańców naszego powiatu ma wodę z wodociągów, 3 gminy są w 100% zwodociągowane a pozostałe gminy szacuje się na poziomie 86-99%. W Gminach Pasłęk i Rychliki jest jeszcze dużo do zrobienia w zakresie utrzymania bakteriologicznej czystości wody, gdyż zawierają one zbyt dużą zawartość żelaza i manganu .

W ramach realizacji statutowych zadań Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego ściśle współpracuje z policją, NIK, strażą celną, PIP, strażą graniczną oraz dozorem technicznym. W 2010r. na terenie powiatu elbląskiego , inspektorzy dokonali 2325 kontroli drogowych co stanowi 23% ogółu kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Punktów kontroli pojazdów ITD najwięcej ma wzdłuż drogi E7. W powiecie elbląskim usytuowane są one w miejscowości Pilona oraz Zielony Grąd. W omawianym okresie skontrolowano 305 przewoźników zagranicznych i 2020 przewoźników krajowych . Skontrolowano 1955 pojazdów wykonujących przewozu rzeczy, 370 pojazdów wykonujących przewozu osób m.in. autobusów , busów , taksówkarzy , 64 pojazdy wykonujące przewozu artykułów szybko psujących oraz wykonano 22 kontrole rodzaju paliwa używanego w pojazdach. Nałożono 160 mandatów , zatrzymano 220 dowodów rejestracyjnych a w 339 przypadkach nałożono decyzje administracyjne na przewoźników .

Komisja, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji dokonała analizy podejmowanych działań służb, straży i inspekcji w tym zakresie. Policja wraz Placówką Straży Granicznej objęła nadzorem środki transportu służące do przewozu osób na letni wypoczynek i z miejsc wypoczynku, miejsca zagrożone w szczególności kąpielisk niestrzeżonych i tzw. "dzikich pól namiotowych". Wymienione służby docierały do organizatorów i uczestników letniego wypoczynku w celu omówienia zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw w szczególności bezpiecznego zachowania się nad wodą. Państwowa Straż Pożarna realizowała czynności kontrolno rozpoznawcze w obiektach w których przewidywany był zorganizowany letni wypoczynek. Z uczestnikami tego wypoczynku przeprowadzono szereg pokazów sprzętu pożarniczego, odbyto wiele spotkań dotyczących zasad bezpiecznego zachowania się w życiu codziennym oraz podczas zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Inspekcja Sanitarna kontrolowała placówki wypoczynku pod względem wymogów sanitarno-higienicznych - uwag nie stwierdzono. Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu objął nadzorem sanitarnym, tak jak w latach poprzednich kąpieliska w m. Suchacz, Kadyny Cegielnia (Srebrna Riwiera), Kadyny Stadnina i Tolkmicko koło portu. Cyklicznie prowadziła badania bakteriologiczne tych wód i na podstawie wyników podejmowane były decyzje czy kąpielisko nadaje się do kąpieli i uprawiania sportów wodnych czy też należy je zamknąć. W 2010 r. przeprowadzono 12 kontroli sanitarnych kąpielisk, 49 kontroli związanych z poborem próbek wody oraz 4 kontrole sanitarne plaż. Pobrano 98 próbek wody powierzchniowej do badań organoleptycznych, fizyko-chemicznych i bakteriologicznych, stanowiących podstawę sanitarnej oceny jakości wody w nadzorowanych kąpieliskach. Woda w żadnym z nadzorowanych kąpielisk nie spełniała wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002 r. nr 183, poz. 1530) Jakość wody w kąpieliskach pogorszyła się znacznie w porównaniu z 2009 rokiem. Szczególne zaniepokojenie budzi fakt występowania w kąpieliskach ponadnormatywnych ilości bakterii Escherichia coli oraz obecność pałeczek Salmonella, co w roku 2009 nie miało miejsca, jak również niewłaściwa pod względem bakteriologicznym jakość wody w rzekach Suchacz i Stradanka wpływających do Zalewu Wiślanego w obrębie kąpielisk w Suchaczu i Tolkmicku. Zjawiskiem pozytywnym jest zagospodarowywanie kolejnych plaż nad Zalewem Wiślanym.

W ramach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - "Bezpieczny Powiat Elbląski" Komisja zatwierdziła harmonogramy realizacji zadań podkomisji problemowych funkcjonujących w tym programie na 2011 rok, w segmentach:

- "Bezpieczna szkoła",

- "Bezpieczna droga",

- "Bezpieczny dom i zagroda".

W 2010 roku w segmencie "Bezpieczna szkoła" podjęte zostały m.in. następujące działania: promocja i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży na terenie szkół oraz promocja właściwych zachowań i umiejętności unikania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.

W segmencie "Bezpieczna droga" działania podkomisji skierowane były m.in. propagowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży powiatu elbląskiego (Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej); pomoc dla nauczycieli w zakresie pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji z przepisów komunikacyjnych (WORD), walkę z "piratami drogowymi" (KMP, SG, Straż Gminna); włączenie stacji diagnostycznych w działanie na rzecz BRD jako ważnego elementu w eliminacji wypadków drogowych (Starostwo Powiatowe); przegląd dróg i dokumentowanie zadań do wykonania (ZD, Komisja ds. Bezpieczeństwa).

W segmencie "Bezpieczny dom i zagroda" podjęte zostały działania polegające na przygotowaniu ulotek informacyjnych nt.: "obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych (w związku z dezaktualizacją ulotek przygotowanych w 2006 r.); rozpropagowanie ulotek informacyjnych pn. "W obliczu powodzi…" przesłanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; pomoc prawną oraz wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji m.in. placów zabaw, gminnych ośrodków kulturalnych itp. mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego.

Na uwagę zasługuje fakt, że w 2011 roku we wszystkich posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Elbląskiego aktywnie uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Obronności Rady Powiatu.

Starosta Elbląski


Sławomir Jezierski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama