reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.80.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 27 marca 2012r.

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) stwierdzam nieważność:

- § 10 ust. 2

- § 12 ust. 1 pkt 2 w zakresie sformułowania "a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego"

uchwały Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie:

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął w dniu 21 lutego 2012 r. uchwałę, o której mowa na wstępie.

W § 10 ust. 1 uchwały postanowiono, iż cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może być rozłożona na raty na czas określony w umowie, nie dłużej jednak niż na 10 lat, przy czym rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

W § 10 ust. 2 uchwały uchwalono, iż ust. 1 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Z powyższego wynika, iż opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może być rozłożona na raty na okres maksymalny wynoszący 10 lat.

Tymczasem art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi, iż opłatę z tytułu przekształcenia rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

W tym stanie rzeczy zapis § 10 ust. 2 uchwały należy uznać za sprzeczny z art. 4 ust. 3 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W sposób bezpodstawny pozbawia on bowiem wnioskodawcę występującego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności możliwości rozłożenia opłaty na raty na okres dłuższy niż 10 lat.

W § 12 uchwały, dotyczącym bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, w ust. 1 pkt 2 przewidziano możliwość udzielenia bonifikaty w wysokości 80 % w przypadku gdy nieruchomość oddawana jest w trwały zarząd organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego. Zapis powyższy jest sprzeczny z art. 84 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zawiera zamknięty katalog podmiotowych i przedmiotowych przesłanek, których spełnienie powoduje możliwość udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. W katalogu tym nie został wymieniony przypadek oddania nieruchomości organizacji pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Nadto należy zauważyć, iż zgodnie z art. 44 ustawy o gospodarce nieruchomościami, trwały zarząd ustanawiany jest na wniosek jednostki organizacyjnej, przez którą rozumie się - zgodnie z definicją wynikająca z art. 4 pkt 10 ustawy - państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Z powyższego wynika, iż brak jest możliwości ustanowienia trwałego zarządu na rzecz organizacji pożytku publicznego z uwagi na to, iż organizacje te nie są państwowymi czy też samorządowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Skoro nie można na ich rzecz ustanowić trwałego zarządu nieruchomości, to tym bardziej brak jest podstaw do udzielania im bonifikat od opłat z tego tytułu.

Mając powyższe na uwadze należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama