| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.100.2012 Rady Gminy Stare Juchy

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Juchy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 7 ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie art.14 ust. 5 pkt.1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o przedszkolu bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Starych Juchach ul. Mazurska 9.

§ 2. Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Stare Juchy uwzględniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego udzielane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 7:00 - 12:00 przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§ 3. Ustala się odpłatność za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym świecie,

3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

6) programy dodatkowo proponowane przez Gminę Stare Juchy oraz autorskie programy własne przedszkola dotyczące w szczególności:

- zdrowia emocjonalnego,

- adaptacji dziecka w środowisku,

- wzajemnych relacji interpersonalnych,

- wsparcia zdolności twórczych dziecka.

§ 4. 1. Za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Juchy określone w § 3, w czasie przekraczającym poza czas określony w § 2 ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości 1,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w § 3 stanowi iloczyn opłaty wskazanej w ust. 1 i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas określony § 2.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty się nie pobiera. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

4. Opłaty ponoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) pobiera się po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, zaokrągloną do pełnego złotego.

5. Szczegółowe zasady dokonywania opłat o których mowa w ust. 1- 4 oraz zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka.

§ 5. W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stare Juchy, opłata za świadczenia wskazane w § 3, to na każde z tych dzieci przysługuje 10% zniżki opłaty ustalonej zgodnie z § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XI.46.2011 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Juchy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Piela

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »