| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda

Na podstawieart. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003r. Nr 80, poz. 717, z   2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z   2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z   2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z   2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z   2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130 poz. 871, z   2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887)Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:  

§   1.   Po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda” i   zapoznaniu się z   prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda, który otrzymuje nazwę   „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda”   zwany dalej planem.  

§   2.   Zakres i   granice planu zostały określone w   Uchwale Nr L/248/10 Rady Gminy Ostróda z   dnia 28 kwietnia 2010 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.  

§   3.   Uchwalony plan składa się:  

1)               z tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały;  

2)               z rysunku w   skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1   do niniejszej uchwały, zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda”;  

3)               rozstrzygnięcia w   sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2   do uchwały,  

4)               rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych - załącznik nr 3   do uchwały.  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne – dotyczące całego terenu  

§   4.   Przedmiotem ustaleń planu są:  

1)               linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania;  

2)               przeznaczenie terenów określone symbolami:  

-   MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

-   ZP - terenu zieleni urządzonej  

-   G - tereny infrastruktury technicznej gazownictwa  

-   KD - tereny dróg publicznych,  

-   KDW - tereny dróg wewnętrznych,  

-   K - teren projektowanej przepompowni ścieków  

3)               rozwiązania kominikacyjne oraz powiązania terenów z   istniejącymi drogami publicznymi;  

4)               zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej;  

5)               zasady i   warunki podziału terenów na działki budowlane;  

6)               zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

7)               warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakazy zabudowy, wynikające z   potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody;  

8)               lokalne warunki, zasady i   standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w   tym: linie zabudowy i   gabaryty budynków, wskaźniki intensywności zabudowy;  

9)               stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

§   5.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)               "linii rozgraniczającej tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania” – należy przez to rozumieć linię obowiązującą, która nie może ulec przesunięciu w   wyniku realizacji planu;  

2)               "nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żaden element budynku – w   miejscach gdzie nie oznaczono linii zabudowy odległość od granicy działki należy przyjmować zgodnie z   obowiązującymi przepisami;  

3)               "terenie elementarnym” – należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i   oznaczony odrębnym symbolem przeznaczenia terenu;  

4)               "tymczasowym sposobie użytkowania i   zagospodarowania terenu” – należy przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie z   ustaleniami planu o   jego przeznaczeniu;  

5)               "wskaźniku zabudowy” – należy przez to rozumieć stosunek łącznej powierzchni zabudowy wszystkich budynków do powierzchni działki budowlanej.  

§   6.   1.   Rysunek planu obowiązuje w   następującym zakresie:  

1)               granic planu;  

2)               linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania;  

3                 oznaczeń przeznaczenia terenów;  

4)               linii zabudowy;  

5)               linii wewnętrznego podziału, obrazujących zasady podziału terenów na działki budowlane, mogących ulegać zmianom pod warunkiem zachowania zasad zawartych w   ustaleniach szczegółowych dla danego terenu elementarnego.  

§   7.   Ustala się następujące zasady zagospodarowania na całym obszarze objętym planem:  

1.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

1)               zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów elementarnych ustalonych w   § 8   niniejszych ustaleń;  

2)               zasady i   warunki podziału na działki budowlane zostały określone w   ustaleniach dla poszczególnych terenów elementarnych;  

3)               w granicach planu nie wyznacza się terenów wymagających procedury scalenia i   podziału;  

4)               ustala się na całym terenie planu zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów zaplecza budowy;  

5)               ustala się tymczasowy sposób użytkowania i   zagospodarowania terenu zgodny z   aktualnym sposobem użytkowania terenu – tereny rolne.  

2.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)               tereny położone w   granicach planu nie są objęte prawnymi formami ochrony przyrody;  

2)               na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu przepisów o   ochronie środowiska, z   wyjątkiem inwestycji celu publicznego;  

3)               w przypadku realizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu przepisów o   ochronie środowiska należy przeprowadzić wymagane przepisami prawa procedury administracyjne i   uzyskać odpowiednie decyzje oraz pozwolenia;  

4)               dopuszczalne poziomy hałasu w   środowisku wynikające z   przepisów o   ochronie środowiska zostały określone w   ustaleniach dla poszczególnych terenów;  

5)               wprowadza się na całym obszarze objętym planem zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,8 m, ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z   prefabrykowanych elementów żelbetowych;  

6)               wszelkie prace ziemne na całym obszarze objętym planem należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.  

3.   Zasady wyposażenia terenu w   infrastrukturę techniczną:  

1)               ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w   liniach rozgraniczających dróg;  

2)               w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci i   lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg na działkach stanowiących własność osób trzecich, za ich zgodą, bez konieczności zmiany niniejszego planu;  

3)               w zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się obowiązek podłączenia terenów do sieci wodociągowej – nie dopuszcza się rozwiązań przejściowych w   postaci indywidualnych systemów zaopatrzenia w   wodę;  

4)               w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków – nie dopuszcza się rozwiązań przejściowych w   postaci zbiorników bezodpływowych i   przydomowych oczyszczalni ścieków;  

5)               w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:  

a)   wody opadowe z   terenów utwardzonych dróg, parkingów i   placów manewrowych po oczyszczeniu zgodnie z   przepisami prawa wodnego oraz uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego należy odprowadzać do najbliższego rowu melioracyjnego,  

b)   odprowadzenie wód opadowych z   terenów zabudowy mieszkaniowej należy realizować w   granicach własnych działki;  

6)               w zakresie zaopatrzenie w   energię elektryczną ustala się:  

a)   zaopatrzenie w   energię elektryczną z   istniejącej lub projektowanej sieci energetycznej będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączenia odbiorców ustalonych przez dysponenta sieci,  

b)   przystąpienie do budowy sieci elektroenergetycznych będzie mogło nastąpić wyłącznie w   przypadku wykonania docelowej niwelacji terenu w   obrębie projektowanych urządzeń elektroenergetycznych;  

c)   sieć energetyczną należy prowadzić jako podziemną w   liniach rozgraniczających dróg z   lokalizacją szafek złączowo-pomiarowych na granicy z   działką budowlaną,  

d)   przebudowę ewentualnych kolizji urządzeń elektroenergetycznych z   innymi elementami uzbrojenia lub zagospodarowania terenu należy wykonać na warunkach i   zasadach ustalonych przez dysponenta sieci elektroenergetycznej.  

7)               zaopatrzenie w   ciepło należy realizować z   indywidualnych źródeł ciepła z   wyłączeniem systemów wysokoemisyjnych;  

8)               zaopatrzenie w   gaz – z   istniejącej sieci gazowej na warunkach operatora sieci, w   przypadku wybudowania sieci gazowej dopuszcza sie przebudowę kolizyjnych odcinków sieci gazowej na warunkach podanych przez operatora, należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów i   urządzeń od sieci gazowej na podstawie właściwych przepisów  

9)               w zakresie wyposażania w   sieć telekomunikacyjną ustala się:  

a)   planowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać jako kablową; dopuszcza się jej prowadzenie w   obrębie pasów drogowych istniejących i   projektowanych dróg,  

b)   na terenie objętym granicami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej w   rozumieniu przepisów odrębnych  

c)   w przypadku budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami.  

d)   w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z   obiektami elektroenergetycznymi i   telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i   lokalizacji urządzeń i   sieci infrastruktury określone w   wymaganiach przepisów odrębnych.  

e)   przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej, która koliduje z   projektowanym zagospodarowaniem terenu i   układem komunikacyjnym, może być realizowana na warunkach określonych przez operatora telekomunikacyjnego według przepisów odrębnych.  

10)               w zakresie usuwania odpadów stałych ustala się obowiązek gromadzenia odpadów w   granicach własnych działek zgodnie z   zasadami określonymi w   gminnym programie gospodarki odpadami – wprowadza się zakaz utylizacji odpadów w   granicach własnych działek.  

4.   Rozwiązania komunikacyjne:  

1)               podłączenie komunikacyjne całego terenu należy realizować drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW włączoną do drogi publicznej stanowiącej własność gminy, przebiegającej od strony wschodniej.  

2)               projektuje się poszerzenie istniejącej drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KD do szerokości 10 m;  

3)               projektuję się poszerzenie istniejącej drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KD, w   granicach planu, o   tereny oznaczone symbolami 2KD, 3KD i   4KD. Na odcinku przyległym do projektowanych działek zabudowy jednorodzinnej projektuje się poszerzenie drogi do łącznej szerokości w   liniach rozgraniczających 10m.  

5.   Zadania własne gminy z   zakresu infrastruktury technicznej:  

1)               w granicach planu nie przewiduje się zadań własnych gminy z   zakresu infrastruktury technicznej.  

6.   Wprowadza się następujące wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)               Na terenie objętym planem przestrzenie publiczne nie występują.  

7.   W granicach planu nie występują inwestycje celu publicznego o   znaczeniu ponadlokalnym.  

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów o   różnej funkcji lub różnym sposobie zagospodarowania  

§   8.   Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

 

Symbol terenu elementarnego  

Zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu  

1MN  
2MN  
3MN  
4MN  
5MN  
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   . Zabudowę należy realizować jako wolnostojącą – maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce budowlanej. Dopuszcza się lokalizację jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu.  
1)   zasady i   warunki podziału: minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod budowę – 1000 m 2 , minimalna szerokość frontu działki – 23,0 m;  
2)   nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi publicznej - 8,0m od linii rozgraniczającej pas drogowy;  
3)   nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi wewnętrznej KDW – 6,0 m od linii rozgraniczającej pas drogowy;  
4)   nieprzekraczalna linia zabudowy od strony gazociągu wysokiego ciśnienia - 15m od osi gazociągu  
5)   maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 2   kondygnacje nadziemne, w   tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9,0 m,  
6)   maksymalna wysokość budynku gospodarczego lub garażowego – nie więcej niż 6,0 m,  
7)   dachy dwuspadowe lub wielospadowe o   symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w   przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w   odcieniach czerwieni lub brązu;  
7)   maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działi budowlanej nie większy niż 0,30;  
8)   obowiązuje zachowanie nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;  
9)   dopuszczalny poziom hałasu w   środowisku ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;  
10)   lokalizacja miejsc postojowych w   granicach własnych działki.  

1G,2G  

Tereny infrastruktury technicznej gazownictwa  
1)   zachowuje się pas eksploatacji o   szerokości 2,0 m dla gazociągu wysokiego ciśnienie po obu stronach od osi gazociągu  
2) w   pasie eksploatacyjnym zakazuje się zmian rzędnych terenu, nasadzeń drzew i   krzewów oraz grodzenia terenu  
3)   ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić nieograniczony dostęp dla służb eksploatacyjnych operatora sieci gazowej  
4)   zmniejszona odległość bezpieczna od rzutu budynku do osi gazociągu nie może wynosić mniej niż 15 m  

1ZP  

Tereny zieleni urządzonej  
1)   tereny zieleni urządzonej w   granicach działek budowlanych  
2)   obowiązuje całkowity zakaz zabudowy budynkami;  
3)   dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury  
4)   dopuszcza się nasadzenia drzew i   krzewów  
5)   zachować swobodny dostęp pasem szerokości minimum 4   m do cieku Samborowo będącego poza obszarem opracowania a   leżącego w   obszarze Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH 280001  
6)   zakazuje się przekształcania skarpy cieku Samborowo  

1KD  

Tereny dróg publicznych  
1)   teren istniejącej drogi gminnej - projektuje się poszerzenie istniejącej drogi publicznej 1KD ,w granicach planu o   tereny oznaczone symbolami 2KD, 3KD i   4 KD;  
2)   na odcinku przyległym do projektowanych działek zabudowy jednorodzinnej projektuje się poszerzenie drogi do łącznej szerokości w   liniach rozgraniczających 10m.  
3)   docelowo drogę należy urządzić w   klasie technicznej D- drogi dojazdowej.  

2KD,3KD,4KD  

Tereny dróg publicznych  
1)   tereny przeznaczony na poszerzenie istniejącej drogi gminnej;  
2)   docelowo drogę należy urządzić w   klasie technicznej D- drogi dojazdowej.  

5KD  

1)   teren przeznaczony na poszerzenie projektowanej ,poza obszarem planu, drogi gminnej  

1KDW  

Tereny dróg wewnętrznych  
1)   szerokość drogi w   liniach rozgraniczających – 10,0 m;  
2)   minimalna szerokość jezdni 5,0 m.  

1K  

Teren projektowanej przepompowni ścieków  
1)   teren przepompowni należy ogrodzić i   zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych  
2) w   przypadku braku potrzeby wykorzystania terenu pod przepompownię ścieków, jeżeli teren objęty planem zostanie skanalizowany w   inny sposób, dopuszcza się włączenie terenu 1K do przyległego terenu 5   MN  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§   9.   Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym w   następującej wysokości:  

 

przeznaczenie terenu  

stawka procentowa  

MN, ZP, KDW, G, K  

15%  

KD  

5%  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda  

Andrzej Wiczkowski  


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/109/12    
Rady Gminy Ostróda    
z dnia 24 lutego 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVIII/109/12    
Rady Gminy Ostróda    
z dnia 24 lutego 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.  

Do projektu w/w planu nie wniesiono uwag. W   związku z   tym rozstrzygnięcie, o   którym mowa w   art.20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.) nie ma zastosowania.    


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XVIII/109/12    
Rady Gminy Ostróda    
z dnia 24 lutego 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591, z   2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z   2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z   2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006r. Nr17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z   2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z   2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010r Nr 28, poz.142 i   146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z   2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679,Nr 134,poz.777, Nr 149, poz.887) oraz art.20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z   2003r. Nr 80 poz.717, z   2004r. Nr 6   poz.41, Nr141, poz.1492, z   2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z   2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z   2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z   2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z   2011r. Nr 32, poz.159, Nr 153, poz.901)    

Rada Gminy Ostróda postanawia, co następuje:    

na terenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda, nie ma inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.    

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »