| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 6/2012 Starosty Nowomiejskiego

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie powierzenia niektórych spraw zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

pomiędzy Starostą Nowomiejskim Ewą Dembek, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Tadeuszem Iskra, na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art.14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 12 poz. 59 ze zm.) Starosta Nowomiejski Ewa Dembek zwany dalej Powierzającym, powierza Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lidzbark Tadeuszowi Iskra, zwanemu dalej Przejmującym, co następuje:

§ 1. POWIERZAJĄCY powierza, a PRZEJMUJĄCY przyjmuje prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Nowomiejskiego:

na terenie gminy Grodziczno o powierzchni 437,41ha o łącznej powierzchni 437,4100ha=437,00ha. Szczegółowy wykaz gruntów objętych nadzorem wg obrębów ewidencyjnych w poszczególnych gminach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego Porozumienia.W przypadku braku aktualnych uproszczonych planów urządzenia lasów dla obrębu ewidencyjnego, POWIERZAJĄCY przekaże PRZEJMUJĄCEMU wykaz działek leśnych uwzględniających powierzchnię leśną i właścicieli.Wykaz nadzorowanych lasów będzie corocznie aktualizowany w formie aneksu, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zalesienia gruntów na podstawie decyzji administracyjnych.

§ 2. 1. Powierzony nadzór realizowany jest zgodnie z postanowieniem art. 7 ust. 1 oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy o lasach. Dotyczy wykonywania następujących czynności:

1) Lustracji powierzonych lasów dla oceny realizacji przez właścicieli obowiązków zapisanych w art. 9 ust. 1 i art. 13 ust.1 ustawy o lasach.

2) Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji administracyjnej z zakresu ustawy o lasach, leżących we właściwości starosty (art. 24 ustawy o lasach) nakazujących wykonanie prac, w szczególności z zakresu:

a) ponownego wprowadzenia roślinności leśnej

b) przebudowy drzewostanu

c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej

d) racjonalnego użytkowania lasu

e) w przypadku niewykonania przez właścicieli lasów w/w zadań określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu

f) w przypadku niewykonania obowiązków wynikających z art. 9 ust. 1. Prowadzenie postępowań nie obejmuje wydania decyzji administracyjnej z zakresu ustawy o lasach.

3) Cechowanie drewna oraz wydawania dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna (art. 14a ust.3 ustawy o lasach). POWIERZAJĄCY wyposaży PRZEJMUJĄCEGO w niezbędny sprzęt do realizacji tego zadania, zgodny z przepisami określającymi szczegółowe zasady cechowania drewna.

4) Opiniowanie zadań z zakresu cięć pielęgnacyjnych, wyrębu drzew oraz przebudowy drzewostanu dla właścicieli lasów nieobjętych uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzją zatwierdzającą uproszczoną inwentaryzację lasu.

§ 3. Przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych związanych ze sprawami objętymi POROZUMIENIEM, PRZEJMUJĄCY będzie stosował instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu oraz rzeczowy wykaz akt obowiązujący w PGL LP.

§ 4. 1. PRZEJMUJĄCY będzie składał przekazującemu informacje ze spraw objętych POROZUMIENIEM w terminach i według wzoru uzgodnionego dwustronnie przez POWIERZAJĄCEGO I PRZEJMUJĄCEGO stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego POROZUMIENIA.

2. POWIERZAJĄCY jest uprawniony do kontroli i oceny prowadzenia przez PRZEJMUJĄCEGO spraw powierzonych niniejszym POROZUMIENIEM.

§ 5. 1. Środki finansowe na pokrycie kosztów POROZUMIENIA będą ustalane corocznie aneksem do niniejszego POROZUMIENIA w zł na 1ha powierzchni nadzorowanej do dnia 15 stycznia.

2. Stawka za nadzór 1ha w 2012 r. wynosi 15,00 zł.

3. Środki finansowe za nadzór w wysokości 6555,00 zł rocznie brutto (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiat pięć zł 00/100 ) będą przekazywane w czterech równych kwartalnych ratach w wysokości 1638,75 zł każda. Podstawę zapłaty stanowi otrzymany rachunek wystawiony przez Nadleśnictwo Lidzbark. Należność /rata/ będzie regulowana każdorazowo w ciągu 15 dni od otrzymania rachunku.

4. Stawki za udział w komisji w celu dokonania oceny udatności upraw wysokości: do 5.0 ha - 35 zł/ha 5 - 10 ha - 30 zł/ha 10 - 20 ha - 25 zł/ha 20 - 30 ha - 20 zł/ha pow. 30 ha - 15 zł/ha.

5. Środki finansowe przekazywane będą na rachunek bankowy Nadleśnictwu Lidzbark Bank PKO SA Oddział Lidzbark nr rachunku 98124029171111000028203546.

6. Rozliczenie środków finansowych winno nastąpić do 15 dnia po upływie roku budżetowego. W rozliczeniu należy uwzględnić merytoryczne wykonanie zadań zawartych w porozumieniu oraz kwotę poniesionych wydatków na poszczególne zadania. Przy gospodarowaniu środkami publicznymi należy stosować ustawę o finansach publicznych z dna 24 września 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.)

§ 6. POROZUMIENIE zostaje zawarte na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 7. Traci moc POROZUMIENIE nr 37/05 z dniem 31.12.2011 r.

§ 8. Zmiany POROZUMIENIA wymagają formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

§ 9. Niniejsze POROZUMIENIE może być wypowiedziane przez każdą ze stron. Okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy, a jego koniec winien wypadać na koniec roku kalendarzowego.

§ 10. POROZUMIENIE zostało zawarte w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

§ 11. POROZUMIENIE podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przejmujący NadleśniczyTadeusz Iskra Powierzający Starosta Ewa Dembek


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 6/2012
Starosty Nowomiejskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wykaz gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa objętych nadzorem, wg obrębów ewidencyjnych w gminie Grodziczno zgodnie z zawartym porozumieniem.

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 6/2012
Starosty Nowomiejskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.docx

Wykonane zadania wynikające z zawartego Porozumienia zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Lidzbark za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »