reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/84/12 Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie w 2012 roku"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr.142 poz.1591 z późn. zm./, oraz na podst. art. 11 i 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /t. j.Dz. U. z 2003,Nr 106, poz.1002 z późn. zm./ Rada Gminy Gronowo Elbląskie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie w 2012r.", co stanowi załącznik nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gro nowo Elbląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Puchalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/84/12
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE W 2012 ROKU

Rozdział 1.
Ogólne założenia

§ 1. 1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt

domowych i gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy

Gronowo Elbląskie .

2. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Gronowo Elbląskie.

§ 2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zwany dalej "Programem", ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy.

§ 3. 1 .Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

2. Realizatorami Programu są:

a. Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim we współpracy z Azyl Glincz schronisko Kościerzyna

b. organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, które będą współpracować z Gminą w tej kwestii.

§ 4. Ilekroć mowa w Programie o:

1 ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /tekst jedn.: Dz. U. z 2003 roku, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm./,

2. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gronowo Elbląskie,

3. właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Gronowo Elbląskie posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym Programie,

4. schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt, z którym Gmina będzie miała zawartą umowę na przyjmowanie zwierząt,

5. zwierzętach bezdomnych- rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które zabłąkały się, uciekły lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale dotąd pozostawały,

6. zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

7. zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

8. humanitarnym traktowaniu zwierząt- rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy.

Rozdział 2.
Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 1. Realizacja celów określonych w § 1 Programu dotyczącym opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w szczególności nad bezdomnymi psami polega na:

1. zapewnieniu opieki bezdomnym psom z terenu Gminy, a w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt,

2. wyłapywaniu z terenu Gminy Gronowo Elbląskie bezdomnych zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i życia oraz nie zadając im cierpienia i umieszczenie ich w Azyl Glincz schronisko Kościerzyna

3. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

4. gmina zapewnia wolno żyjącym kotom, pokarm urządzenia służące do dokarmiania oraz schronienia. W/w temacie gmina podejmie współpracę z Osiedlową Spółdzielnią Mieszkaniową Gronowo Elbląskie. W uzasadnionych przypadkach schronienie dla bezdomnych kotów zapewnione zostanie w miejscu wydzielonym na terenie Oleśna (baza warsztatowa Urzędu Gminy ).

5. zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,

6. zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz odebranym właścicielowi z urzędu na podstawie decyzji Wójta Gminy w gospodarstwie rolnym,

7. poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz sprawowania opieki w domu tymczasowym, z pośrednictwem strony internetowej, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gronowo Elbląskie oraz na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy.

8. koszty realizacji ww. zadań ponosi Gmina Gronowo Elbląskie. Kwota przeznaczona na realizację zadań w 2012 roku to 15.000 zł.

§ 2. 1. Do realizacji zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Gronowo Elbląskie - zawarto umowę z Azyl Glincz schronisko Kościerzyna

2. Właściciel schroniska zgodnie z przepisami określonymi w ustawie, zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy między innymi poprzez:

1) utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku,

2) prowadzenie rejestru elektronicznego odebranych zwierząt przez opiekuna schroniska / wszczepienie znaczków elektronicznych psom i kotom/ po potwierdzeniu zgłoszenia przez pracownika Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim ,

3) prowadzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej z działalności w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w schronisku,

4) poszukiwanie nowych właścicieli psów,

5) obligatoryjną sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów.

3. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt prowadzone będą przez

Azyl Glincz schronisko Kościerzyna

4. Odłowione bezdomne zwierzęta przewożone będą do schroniska dla zwierząt.

5. W przypadku braku miejsca w schronisku dla zwierząt, bezdomne zwierzęta, o których mowa w pkt.3, będą umieszczone w czasowym miejscu przetrzymywania, wydzielonym na terenie bazy Gminy Gronowo Elbląskie (Oleśno) do czasu umieszczenia w schronisku.

§ 3. Bezdomność zwierząt będzie likwidowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych, co do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostawały i będzie miało charakter stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy o błąkających się bezdomnych zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 4. 1. Ze względu na znikome zjawisko bezdomności kotów, ich wyłapywanie będzie się odbywało jedynie w przypadkach uzasadnionego zagrożenia ich życia lub zdrowia.

2. Zapewnia się wolno żyjącym kotom pokarm i urządzenia służące do dokarmiania.

§ 5. Gmina będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań ludzi w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt między innymi poprzez rozpropagowanie plakatów, ulotek oraz informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gronowo Elbląskie.

§ 6. Poszukiwanie osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych oraz sprawowanie opieki w domu tymczasowym odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

Rozdział 3.
Opieka weterynaryjna

1. W uzasadnionych przypadkach Gmina Gronowo Elbląskie zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez zawarcie stosownej umowy z lekarzem weterynarii.

2. właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi jest zobowiązany do zwrócenia kosztów usługi weterynaryjnej Gminie Gronowo Elbląskie.

3. W roku 2012 zadania na terenie Gminy Gronowo Elbląskie opisane w pkt.1, wykonywane będą przez Gabinet Weterynaryjny Zwierzyńskie Pole 5, w ramach zawartej umowy .

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 1. Zwierzęta gospodarskie, które z różnych przyczyn straciły właściciela oraz te, które

zostały zabrane właścicielowi, zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy, skierowane zostaną do

właściciela gospodarstwa rolnego, z którym Gmina posiada podpisaną umowę.

§ 2. 1. Na realizację zadań określonych w niniejszym Programie w roku 2012 Gmina Gronowo Elbląskie zabezpieczyła środki finansowe w kwocie:15.000 zł

2. Sposób wykorzystania środków określać będą zawarte umowy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama