reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Elbląg

z dnia 17 maja 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Elbląg w 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy Elbląg uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Elbląg w 2012r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg


Wojciech Jezierski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/121/2012
Rady Gminy Elbląg
z dnia 17 maja 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Elbląg w 2012 roku

Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomności zwierząt domowych

Wprowadzenie

Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Elbląg w 2012 roku zwany dalej Programem wypełnia obowiązki wynikające z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) i ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt, szczególnie psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarczych.

Bezdomność zwierząt jest problemem bardzo złożonym. Jego przyczyny tkwią w ludzkich zachowaniach. Jedynie przez zmianę swoich zachowań możemy przyczynić się do zmniejszenia cierpienia bezdomnych zwierząt i rozwiązać lub przynajmniej zminimalizować ten problem. Realizacja założeń programu oparta będzie na współdziałaniu mieszkańców Gminy Elbląg, Policji, Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich na terenie Gminy Elbląg oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

§ 1. Cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt:

1. zapewnienie opieki oraz miejsca w schronisku dla zwierząt, zwierzętom bezdomnym, odłowionym
z terenu Gminy,

2. zapewnienie w miarę potrzeb opieki wolno żyjącym kotom oraz ich dokarmianie,

3. odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy,

4. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy,

5. ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych (sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów),

6. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

8. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami oraz humanitarnego traktowania zwierząt.

Realizacja założonych celów

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

1. organizowanie odłowu z terenu Gminy Elbląg, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy Elbląg, psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, a następnie zapewnienie tym zwierzętom miejsca w schronisku.

2. zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zebranym z terenu Gminy Elbląg oraz zwierzętom, które utraciły właściciela, przez schronisko AZYL w Glinczu lub organizację pozarządową Przytulisko PSI RAJ w Pasłęku.

3. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Elbląg oraz informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych przez schronisko lub organizacje pozarządowe.

4. zapewnienie w miarę możliwości opieki kotom wolno żyjącym oraz ich dokarmianie przez chętnych mieszkańców.

5. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, na podstawie porozumienia z lekarzem weterynarii Panem Andrzejem Czernichowskim ul. Grunwaldzka 108 82-300 Elbląg, mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

6. zapewnienie całodobowej opieki w gospodarstwie rolnym Przytulisko dla Koni Stajnia Nowakowo Karolina Zagrodzka Nowakowo Trzecie 59/2 82-310 Elbląg, w celu zapewnienia miejsca
i odpowiednich warunków bytowych dla zwierząt gospodarskich pozbawionych właściwej opieki.

§ 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych oraz ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, realizowane będzie poprzez:

1. obligatoryjne wykonywanie w schronisku sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych,

2. zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania "ślepych miotów" winny odbywać się sposób
humanitarny i mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 4. Kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:

1. zachęcenie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Elbląg do propagowania wśród uczniów zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

2. nawiązanie współpracy z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy Elbląg w zakresie odpowiedzialnego traktowania zwierząt,

3. propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych.

§ 5. Źródła finansowania realizacji zadań wynikających z programu:

1. Rada Gminy Elbląg uchwalając coroczny budżet, zapewnia według zapotrzebowania i możliwości środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Elbląg.

2. W uchwale budżetowej Nr XIII/91/2011 w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r. zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy zł). Powyższa kwota może być zmieniona wg zapotrzebowania i możliwości w trakcie realizacji programu, poprzez zmianę w/w uchwały budżetowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Quercus Sp. z o. o.

ekspert w zakresie wdrażania i serwisowania systemów SAP, autoryzowany Partner SAP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama