Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/163/12 Rady Gminy Mrągowo

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Mrągowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 85, poz. 1240 ze zm.: Dz. Urz. z 2005r. Nr 110 poz.1463 i Nr 156 poz. 1776, Dz. Urz. z 2008r. Nr 65 poz. 1278 i Nr 127 poz. 2011) wprowadza się następującą zmianę: § 4 ust. 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Olender

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe