reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 80.116.245 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 57.504.361 zł, dochody majątkowe w wysokości 22.611.884 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 83.159.072 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 58.793.501 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 24.365.571 zł.

1.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 24.150.571 zł.,

2. zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 21.355.756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.042.827 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.092.687 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.950.140 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10.323.968 zł, rozchody w wysokości 7.281.141 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł ;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.092.687 zł ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.573.454 zł

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.707.687 w tym : w ramach WPF w kwocie 4.352.687 zł

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji - 192.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 260.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 187.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 72.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.): dochody w wysokości 510.000 zł wydatki w wysokości 510.000 zł

§ 9. Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 396.768 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 371.768 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych : dochody - 802.353 zł; wydatki - 802.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2012 w wysokości 192.000 zł.

§ 13. Rezerwa ogólna wynosi 84.000 zł . Rezerwa celowa wynosi: 303.000 zł w tym:

- 134.000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w dziale Oświata i wychowanie, na wynagrodzenia

- 169.000 zł na zarządzanie kryzysowe

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257.ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) Dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych nie powodujących zwiększenia w planie wydatków majątkowych jak też ich zakresu rzeczowego

b) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 192.000 zł

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Hołdyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków budżetowych na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewoidziane do realizacji w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizaowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Przychody i rozchody budżetu na 2012

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Wydatki jednostek pomocniczych na 2012

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2012

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012 r. w złotych

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.xls

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2012 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.xls

w złotych

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr xv/99/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.xls

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama