reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/124/11 Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 81.014.751 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 79.116.303 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 1.898.448 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 89.635.246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 81.506.094 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 8.129.152 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 6.049.152 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.071.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.620.495 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej w kwocie 5.785.627 zł oraz z kredytów w kwocie 2.834.868 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 13.558.866 zł, rozchody w wysokości 4.938.371 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,-zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.834.868,-zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 160.000 zł,

2) wydatki w wysokości 160.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

1) dochody w wysokości 477.000 zł,

2) wydatki w wysokości 477.000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 115.000,- zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 1.274.308,-zł, z tego:

- 1.104.308,- zł na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- 170.000,- zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wyni¬kające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydat¬ków między działami, tj. do:

- dokonywania przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach działu i rozdziału, które nie powodują łącznego ich zwiększenia;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Henryk Dzierzęcki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu Powiatu Iławskiego na 2012r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/124/11
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama