reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/123/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mrągowskiemu oraz jego jednostkom podległym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej "należnościami", przypadających Powiatowi Mrągowskiemu oraz jego jednostkom podległym, od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należności - rozumie się przez to należność pieniężną, o której mowa w § 1 (należność główna), przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) lub jeśli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę należności ubocznych,

2) uldze w spłacie należności - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty należności lub rozłożenie płatności należności na raty,

3) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.

§ 3. 1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych lub postępowanie upadłościowe zostało zakończone przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,

6) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,

7) kwota zaległości nie przekracza 3 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Umorzenie należności może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika. Wniosek o umorzenie należności powinien być umotywowany i udokumentowany.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera:

1) podstawowe dane wnioskodawcy,

2) sprecyzowanie żądania,

3) uzasadnienie żądania,

4) określenie terminu spłaty (w przypadkach przesunięcia terminu płatności),

5) określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty (w przypadku rozłożenia na raty),

6) informację o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika, istniejących innych zobowiązaniach dłużnika.

4. Do wniosku § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą, co do wszystkich zobowiązanych.

2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy określić termin zapłaty pozostałej części.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej powiatu.

2. Okres odraczania lub rozkładania na raty nie może przekraczać 36 miesięcy.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w § 2 pkt 3), do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.

4. Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności;

2) nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

5. Przepisy § 6 i § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Organami właściwymi do umarzania należności i udzielania ulg w spłacie są:

1) Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu - jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) Zarząd Powiatu - jeżeli kwota należności głównej przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1,

3) Zarząd Powiatu - w przypadku należności przypadających Starostwu Powiatowemu niezależnie od ich wartości - na wniosek właściwego merytorycznie naczelnika wydziału.

§ 7. 1. Umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności może nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzenia okoliczności uzasadniających umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności.

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i naczelników właściwych merytorycznie wydziałów Starostwa Powiatowego w Mrągowie do kompletowania niezbędnych w sprawie dokumentów oraz w przypadku konieczności składania wniosków do Zarządu Powiatu - załączaniu ich do wniosku.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, potwierdzającymi spełnienie przesłanek przemawiające za udzieleniem ulg, mogą być m.in.:

1) zaświadczenie o dochodach, przychodach albo odcinek renty, emerytury;

2) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o dochodach i o uiszczaniu składek na ubezpieczenia społeczne;

3) postanowienie komornika o nieskuteczności egzekucji;

4) oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, o stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy;

5) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego, lub potwierdzające pobieranie świadczeń;

6) orzeczenia o likwidacji lub upadłości dłużnika.

4. Umorzenie lub udzielanie ulg w spłacaniu należności może być cofnięte, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu okazały się nieprawdziwe albo, że dłużnik wprowadził w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę umorzenia lub udzielenia ulgi.

§ 8. 1. Umorzenie lub udzielanie ulg w spłacaniu należności następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w drodze oświadczenia woli.

2. Umorzenie, odroczenie terminów płatności lub rozłożenie na raty spłat należności przez Zarząd Powiatu następuje w drodze uchwały Zarządu.

3. Udzielenie ulg wymaga określenia kwoty ulgi, tytułu zobowiązania, z udokumentowaniem przyczyn udzielenia ulgi, ilości i wysokości rat oraz terminów płatności bądź wskazania terminu, do którego odroczono zapłatę należności i ewentualnie w przypadku udzielenia ulgi w drodze umowy określenia zabezpieczenia wykonania umowy.

§ 9. 1. Do udzielania ulg będących pomocą publiczną w odniesieniu do dłużników - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

2. W stosunku do zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą organ może, w przypadkach o których mowa w § 3 ust. 1, udzielać określonych w tym przepisie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które:

1) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.);

2) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21 grudnia 2007 r.);

3) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25 lipca 2007 r.).

3. Ulg, o których mowa w ust. 2 udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. Euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego - 100 tys. Euro.

4. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U., Nr 53, poz. 311).

5. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu danego roku obrotowego oraz w dwóch poprzedzających latach obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie trzech lat budżetowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres określany jest w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

§ 10. 1. Kierownicy jednostek przedstawiają Zarządowi Powiatu informację dotyczącą umorzeń i udzielonych ulg w spłacie należności jednostki organizacyjnej udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą, w terminie do 15 lutego za rok poprzedni, według stanu na dzień 31 grudnia.

2. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu informację dotyczącą umorzeń i udzielonych ulg w spłacie należności powiatu i jej jednostek organizacyjnych udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą, w terminie przedstawiania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok kalendarzowy.

§ 11. Traci moc Uchwała Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Mrągowskiemu lub jej jednostkom organizacyjnym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Grzegorz Maksymow

Załącznik do Uchwały Nr XX/123/2012
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULGACH

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama