reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/217/2012 Rady Gminy Ełk

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny działek 97/1 i 97/2 we wsi Sędki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 177, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128); art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004r,. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz po stwierdzeniu zgodności z polityką przestrzenną zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. z późn. zmianami, w tymz Uchwałą Nr XXIX/191/2012. Rady Gminy Ełk z dnia 24.02.2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Gminy Ełkw obrębie wsi Sędki - Rada Gminy Ełk stanowi co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej "planem" obejmujący obszar 9,026ha w obrębie geodezyjnym Sędki, obejmujący teren działek o numerach ewidencyjnych: 97/1 i 97/2.

2. Przedmiot, zakres i granice terenu objętego planem przyjęte zostały na podstawie Uchwał Rady Gminy Ełk: Nr XXXIV/292/2008 z dnia 27 maja 2008 r. oraz Nr IXL/363/2008 z dnia 31 października 2008 r.

Rozdział 1.
Zasady obowiązywania planu.

§ 2. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko-mazurskiego:

1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz ich finansowania - stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały;

4) rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowiących Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nie podlegają uchwaleniu niżej wymienione opracowania do planu wchodzące łącznie z wym. w § 2 elementami w zakresie dokumentacji planistycznej:

1) opracowanie ekofizjograficzne;

2) prognoza oddziaływania ustaleń planu na środowisko;

3) prognoza skutków finansowych uchwalonego planu.

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) zmiana przeznaczenia użytków rolnych w granicach objętych planem na cele, w tym na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, rekreacji indywidualnej oraz ewentualnych usług towarzyszących w/w funkcjom;

2) zabezpieczenie ładu przestrzennego przez właściwe kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu;

3) ustanowienie standardów ochrony środowiska adekwatnie do określonych w planie funkcji i położenia terenów;

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem.

§ 5. 1. Niniejsze oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) sposób użytkowania terenów (funkcje terenów);

3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania oznaczone w legendzie jako ściśle określone;

4) linie rozgraniczające tereny jak wyżej lecz określone jako orientacyjne;

5) zasady podziału gruntów na działki budowlane;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wynikające z ustaleń planu i przepisów szczególnych.

2. Uwarunkowania realizacyjne.

1) Cały teren objęty planem położony jest w obszarze chronionego krajobrazu w związku z czym podlega rygorom i uwarunkowaniom określonym w § 9.1 niniejszej Uchwały.

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania oraz linie projektowanego podziału gruntów na działki budowlane oznaczone na rysunku planu liniami przerywanymi traktuje się jako nie obowiązujące ściśle. Granice te mogą być w niewielkim stopniu korygowane na etapie realizacji planu.

3) Oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone planem dotyczą czołowego lica ściany budynku najdalej wysuniętego do drogi, nie obejmują natomiast takich elementów zewnętrznych jak: balkony, schody zewnętrzne, wykusze powyżej poziomu parteru i otwarte tarasy zewnętrzne.

4) Na wszystkich działkach budowlanych mogą być realizowane domy o funkcji rekreacji indywidualnej pod warunkiem, że ich architektura będzie się komponowała z zabudową mieszkaniową.

5) Uwidoczniony na rysunku planu sposób usytuowania budynków w stosunku do dróg nie jest obligatoryjny, lecz postulatywny, mający na celu jak najkorzystniejsze kształtowanie w zabudowie ładu przestrzennego. Dopuszcza się inne usytuowanie o ile podyktowane to będzie walorami zatwierdzonego projektu budowlanego i nie wprowadzi dysonansu z zabudową w sąsiedztwie.

6) Na działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się budowę parterowego budynku gospodarczego lub garażu o ile zachowane zostaną warunki techniczne określone w przepisach Prawa Budowlanego.

7) Na działce z budynkiem rekreacji indywidualnej wyklucza się zabudowę gospodarczą. Dopuszcza się natomiast usytuowanie garażu zblokowanego z tym budynkiem pod wspólnymi dachami lub w formie wiaty.

8) Dopuszcza się łączenie przyległych do siebie działek w większe siedliska, lecz z jednym budynkiem mieszkalnym lub rekreacji indywidualnej.

9) Wysokość budynków mieszkalnych lub rekreacji indywidualnej nie może przekraczać 2 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym pod połaciami dwu lub wielospadowych dachów krytych dachówką ceramiczną lub materiałem w fakturze i kolorycie do niej podobnym. Nachylenie połaci dachowych pod katem 35° - 45°. W budynkach bez poddasza użytkowego nachylenie połaci nie może być mniejsze od 30°. W budynkach z dachami mansardowymi dopuszcza się nachylenie dachów powyżej 45°.

10) Poziom parteru budynków mieszkalnych max. 0,80 m a rekreacji indywidualnej max. 0,50 m nad poziomem terenu przy głównym wejściu do budynku.

11) Zakazuje się tworzenia drugiej linii zabudowy mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej na wyznaczonych działkach budowlanych z dostępnością do nich na zasadach służebności.

12) Zaleca się aby w architekturze, konstrukcji i detalu architektonicznym projektowanych budynków wyrażać tradycje budownictwa w regionie mazurskim, w tym nachylenie połaci dachowych pod kątem 30° do 45°. Dopuszcza się ich inne w części nachylenie, o ile wymaga tego konstrukcja wielospadowego dachu oraz ogólna kompozycja budynku.

13) Do czasu realizacji zabudowy teren działek powinien pozostać w użytkowaniu o charakterze rolniczym. Dopuszcza się czasowe wykorzystywanie działek do celów rekreacyjnych w postaci namiotów lub karawaningów.

14) Ewentualne trwałe ogrodzenia działek dopuszcza się dopiero po ustabilizowaniu właściwego poziomu przyległych dróg na podstawie sporządzonego dla nich projektu technicznego.

15) Dla działek przylegających do linii elektroenergetycznych średniego napięcia należy zachować min. 7,5 m odległość od projektowanych elementów budynków do osi skrajnego przewodu linii.

16) Na terenach o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego mogą być zlokalizowane lokale usługowe wewnątrz budynków lub jako dobudowa pod warunkiem, że nie będą uciążliwe dla środowiska i użytkowników sąsiednich działek.

17) Nieprzekraczalne linie zabudowy po min. 6,0 m od przyległych do działek dróg .

18) Dopuszcza się ogrodzenie terenów dostępnych z przyległej drogi gminnej z ewentualnymi bramkami zaporowymi przy wjeździe do projektowanych dróg oznaczonych na planie jako 13 KDW i 14 KDW.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla obszarów numerycznie wyróżnionych w planie.

§ 6. Zasady realizacji zabudowy i użytkowania terenów

Pozycja- (Symbol)

Szczegółowe ustalenia

1 MN

2 MN

3 MN

4 MN

5 MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej. Realizacja wg ustaleń sformułowanych w § 5 ust. 2.

6 MN

7 MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacji indywidualnej z uwarunkowaniami realizacyjnymi wg ustaleń w § 5 ust. 2.

Zabudowa działek nie powinna być sytuowana w obszarze gruntów stanowiących łąki, ze względu na prawdopodobieństwo niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych. W fazie sporządzania projektu budowlanego należy przeprowadzić badania geotechniczne.

8 MN

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacji indywidualnej z uwarunkowaniami realizacyjnymi ustalonymi w § 5 ust. 2.

Budynki należy sytuować poza kontrami klasyfikacyjnymi gruntu oznaczonego jako Lz. Istniejące zadrzewienie i zakrzaczenie należy poddać selekcji, zachowując ewentualne sztuki drzew mogące wzbogacać krajobraz działek.

9 US.ZP

Tereny łąk i nieużytków przeznacza się do wykorzystania na cele sportowo-rekreacyjne wzbogacone zielenią urządzoną. Należy zachować i chronić przed dewastacją istniejący rów łącząc go z ewentualnym zbiornikiem wodnym utworzonym na istniejącym podmokłym nieużytku.

10 NO

Proponowane orientacyjne miejsce pod umiejscowienie przepompowni ścieków sanitarnych.

11 EE

Proponowane usytuowanie projektowanego transformatora słupowego. Dopuszcza się inne usytuowanie wynikające z uzasadnionego wniosku Rejonu Energetycznego w Ełku.

12 EN

Projektowany odcinek linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV łączonej istniejącą linią elektroenergetyczną przebiegającą od terenów objętych planem z projektowaną stacją transformatorową oznaczoną na rysunku planu symbolem 11 EE.

13KDW10

Projektowana wewnętrzna droga dojazdowa jako pieszo-jezdna o szerokości w liniach rozgraniczających, z jezdnią o szerokości 10,0 mi obustronnymi chodnikami pieszymi po 2,0 mszerokości każdy. Nawierzchnia do utwardzenia kostką z polbruku.

14 KDW6

Projektowana wewnętrzna droga dojazdowa jako pieszo-jezdna o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 mi jezdnią o szerokości 5,0 m- zakończona placykiem nawrotowym o wymiarach jezdni 12,5 x 12,5. Nawierzchnia utwardzona kostką z polbruku.

Rozdział 4.
Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej.

§ 7. 1. Dostępność komunikacyjna do terenów objętych planem z istniejącej drogi gminnej o szerokości 10,0 m wg ewidencji gruntów z istniejącymi przewężeniami "przyoranymi" przez właścicieli przyległych do niej użytków rolnych. Należy uporządkować jej stan prawny na całej długości oraz wykonać stosowne utwardzenie umożliwiające komunikację pieszą i kołową do wyznaczonych terenów budowlanych.

2. Dostępność do wyznaczonych terenów budowlanych objętych planem poprzez wskazane na rysunku wewnętrzne drogi dojazdowe, dla których parametry określono w § 6, poz. 13 KDW i 14 KDW. Obie w/w drogi stanowić będą wspólnoty własnościowe właścicieli terenów z tych dróg korzystających. Koszty utrzymania w/w dróg wewnętrznych oraz ich remontów należą do obowiązków ich właścicieli i nie mogą obciążać budżetu gminy.

3. Zakazuje się trwałych ogrodzeń poszczególnych działek przed ustaleniem rzędnych poziomów dróg wynikających z dokumentacji technicznej i geodezyjnej.

Rozdział 5.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 8. 1. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków bytowych docelowo do planowanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla wszystkich wsi położonych nad jeziorem Selment Wielki w gminie Ełk.

2. Zgodnie z ustaleniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, do czasu zakończenia wymienionej w ust. 1 inwestycji, dopuszcza się tymczasowe zaopatrzenie w wodę z lokalnych ujęć oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych, ekologicznych zbiorników zlokalizowanych na terenie poszczególnych nieruchomości. do 31.12.2015 roku. Dopuszcza się zmianę wymienionego wyżej terminu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Po zrealizowaniu planowanych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych podłączenie do nich poszczególnych nieruchomości będzie obowiązkowe.

4. Zasilanie w energię elektryczną z projektowanej sieci elektrycznej niskiego napięcia wychodzącej z projektowanej stacji transformatorowej usytuowanej w miejscu oznaczonym w planie jako 11 EE.

5. Ewentualne podłączenia do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej - na zasadach, które określi właściwy terenowo oddział Telekomunikacji Polskiej S.A. lub innego operatora sieci telekomunikacyjnej o ile taki zaistnieje w obszarze objętym planem. Linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi telekomunikacyjne. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy.

6. Wszystkie podziemne sieci uzbrojenia technicznego należy budować przede wszystkim w obszarze pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg. W przypadkach koniecznych dopuszcza się ich przebieg przez tereny działek budowlanych.

7. W trakcie realizacji niniejszego planu dopuszcza się lokalizację innych, nie przewidzianych w niniejszej Uchwale sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego - bez konieczności dokonywania zmian w planie.

Rozdział 6.
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i rolnictwa.

§ 9. 1. Cały teren objęty planem położony jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu i podlega rygorom i uwarunkowaniom ustalonym w Uchwale Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr VII/126/11 z dnia 24.05.2011r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz. Urz. woj. warmińsko-mazurskiego Nr 74, poz. 1295)

1) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Nie dotyczy to inwestycji dopuszczonych ustaleniami planu;

2) zakazuje się lokalizacji budownictwa letniskowego (rekreacji indywidualnej) poza miejscami wyznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego;

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.

2. W obszarze objętym niniejszym planem zakazuje się ponadto:

1) wykorzystywania żużla paleniskowego do utwardzania nawierzchni komunikacyjnych, kołowych i pieszych;

2) składowania odpadów stałych w miejscach na ten cel nieprzystosowanych;

3) przekraczania norm hałasu dopuszczalnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stosownie do przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych do niej;

4) wycinania zdrowego starodrzewu.

3. Nakazuje się:

1) do ogrzewania budynków stosować należy wyłącznie paliwa i systemy ekologiczne nie powodujące zanieczyszczania atmosfery;

2) objęcie obszaru wsi w granicach określonych w planie zorganizowanym systemem gromadzenia, segregacji i unieszkodliwiania odpadów stałych;

4. Dopuszcza się wprowadzanie do gruntu poprzez tereny biologicznie czynne ścieków pochodzących z opadów atmosferycznych - do czasu wyposażenia wsi w urządzenia kanalizacji deszczowej. Ustala się, że przeciętna powierzchnia terenów biologicznie czynnych w postaci zieleni urządzonej powinna wynosić co najmniej 60% areału działki.

5. Cały teren objęty planem położony jest na gruntach, które w świetle obowiązujących przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych - nie wymagają decyzji o przeznaczeniu na cele nierolnicze i nieleśne.

6. Przedsięwzięcie określone w planie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, planowana na terenie o powierzchni większej niż 2ha, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3ust. 1 pkt 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

7. Należy chronić przed zabudowaniem istniejące rurociągi drenarskie przebiegające przez fragmenty kwartałów oznaczonych w planie symbolami 1 MN, 7 MN i 10 US.ZP. Projekty budowlane i sposób zagospodarowania poszczególnych działek, na których te urządzenia melioracyjne występują należy przed ich zatwierdzeniem uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych - Oddział w Ełku, ul. Kajki10.

8. Do czasu zagospodarowania terenów w sposób określony w planie, wszystkie grunty pozostają w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu.

9. Na terenie objętym planem nie występują obiekty środowiska kulturowego podlegające ochronie prawnej. Wobec tego, że w sąsiedztwie istnieją stanowiska archeologiczne, których obszar nie został jeszcze zbadany, zauważenie w trakcie robót ziemnych związanych z osadnictwem pradziejowym - należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie - Delegatura w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 11.

Rozdział 7.
Ustalenia w zakresie ładu przestrzennego oraz kształtowania i ochrony krajobrazu.

§ 10. 1. Zapewnienie ładu przestrzennego i właściwe kształtowanie zabudowy w symbiozie z otaczającym krajobrazem przyrodniczym powinno być jednym z priorytetów w realizacji planu.

2. Przestrzegać należy zasad kształtowania zabudowy wyszczególnionych w Rozdziałach 2 i 3 niniejszej Uchwały.

1) Na projektowanych budynkach należy stosować urozmaicone formy kształtowania dachów, wzbogacających ich wyraz architektoniczny.

2) Zakazuje się stosowania dachów płaskich.

3. Zakazuje się wykonywania wysokich parterów w budynkach mieszkalnych i rekreacji indywidualnej, ponad ustalone w § 5 ust. 2 pkt. 10.

4. Zakazuje się adaptacji budynków gospodarczych na cele mieszkalne.

5. Zakazuje się tworzenia drugiej linii zabudowy mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej na poszczególnych działkach.

6. W obszarze działek budowlanych co najmniej 20% powierzchni zaleca się zadrzewić, w tym po kilka wysokich drzew, o szeroko rozwiniętych koronach.

7. Wzdłuż wszystkich ulic (dróg) w części działek do nich przylegających zaleca się zasadzić drzewa o niskich, nie rozwijających się szeroko koronach.

Rozdział 8.
Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 11. 1. Minimalną powierzchnię projektowanych działek mieszkaniowych lub rekreacji indywidualnej ustala się na 1000m 2 .

2. Ustala się następujące wskaźniki zabudowy:

1) dla działek o funkcji mieszkaniowej max. 25%;

2) dla działek o funkcji rekreacji indywidualnej max. 20%;

3) szerokość elewacji frontowej na działkach o szerokości 25 m - max. 17.0 m; na działkach o szerokości 26 do 30 m - 18 do 22 m, a na działkach o większej szerokości max. 24 m;

4) całkowita wysokość budynku mieszkalnego od poziomu terenu do kalenicy na działkach mieszkaniowych lub rekreacji indywidualnej max. 9,80 m, a budynku gospodarczego na działkach w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej max. 7,20 m.

3. Ustala się wskaźniki procentowe wielkości terenów biologicznie czynnych:

1) dla działek mieszkaniowych - min. 60%

2) dla działek rekreacji indywidualnej - min. 70%

Rozdział 9.
Ustalenia w zakresie zasad podziału i scalania nieruchomości objętych planem.

§ 12. Zasady podziału gruntów na działki budowlane przedstawiono na rysunku planu.

1) Dopuszcza się nieznaczną korektę projektowanych linii rozgraniczających pomiędzy poszczególnymi działkami z tolerancją do 10%.

2) Zakazuje się wtórnego podziału działek dla tworzenia drugiej linii zabudowy mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej.

3) Dopuszcza się ewentualne łączenie przyległych do siebie działek w większe ale dla realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego lub rekreacji indywidualnej.

Rozdział 10.
Pozostałe ustalenia.

§ 13. Ustala się, że drogi wewnętrzne ozn. jako KDW stanowiące wspólnoty własnościowe użytkowników nieruchomości do nich przylegających mają być ogólnodostępne.

§ 14. Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w przypadku zbycia nieruchomości ustala się w wysokości 25%.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Ełk.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/217/2012
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/217/2012
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny działek 97/1 i 97/2 we wsi Sędki, gmina Ełk, jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, uchwalonym uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 roku z późn. zm.

2. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny działek 97/1 i 97/2 we wsi Sędki, gmina Ełk, (tj. od dnia 12.12.2011r. r. do dnia 11.01.2012r.) oraz w terminie do dnia 26 stycznia 2012 r., nie wniesiono uwag do ustaleń przyjętych w ww. projekcie planu.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny działek 97/1 i 97/2 we wsi Sędki, gmina Ełk, nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, w granicach planu, które należą do zadań własnych Gminy Ełk, stąd też nie wystąpi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/217/2012
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny działek 97/1 i 97/2 we wsi Sędki, gmina Ełk, (tj. od dnia 12.12.2011r. r. do dnia 11.01.2012r.) oraz w terminie do dnia 26 stycznia 2012 r., nie wniesiono uwag do ustaleń przyjętych w ww. projekcie planu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama