| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 53/148/2012 Zarządu Powiatu w Ostródzie

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2011 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starosta Ostródzki


Włodzimierz Brodiuk


Wicestarosta Ostródzki


Stanisław Brzozowski


Członek Zarządu


Irena Jara


Członek Zarządu


Jerzy Adamowicz


Członek Zarządu


Bogdan Głowacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.

Sparowzdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik.rtf

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznika.doc

Wykonanie planu dochodow budżetu powiatu w 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2.rtf

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2a.doc

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu w 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik3a.doc

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2011-2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik5.doc

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2011 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik6.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011r. - wykonanie za 2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik7.doc

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2011r.

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik7a.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik8.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik9.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2011r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik10.doc

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik11.doc

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2011r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1040 działek o łącznej powierzchni 1005,6042 ha w tym:

- 57 działek o łącznej powierzchni 34,2409 ha pozostaje w trwałym zarządzie 13 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 1,

- 79 działek o łącznej powierzchni 50,1926 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu ( siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie) - wykaz stanowi załącznik Nr 2,

- 10 działek stanowią nieruchomości oraz udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi (19 lokali mieszkalnych - pow. dz. 4,7076 ha) - wykaz stanowi załącznik Nr 3,

- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych,

- 892 działki o łącznej powierzchni 916,4288 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych - wykaz stanowi załącznik Nr 4,

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Powiat Ostródzki był właścicielem akcji 649 430 o łącznej wartości 6 494 300,-zł Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostródzie wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000036113; REGON 511398725 w tym:

1) 50 000 akcji serii A o wartości 500 000,- zł

2) 133 110 akcji serii B o wartości 1 331 100,- zł

3) 70 000 akcji serii C o wartości 700 000,- zł

4) 148 580 akcji serii D o wartości 1 485 800,- zł

5) 170 000 akcji serii E o wartości 1 700 000,- zł

6) 77 740 akcji serii F o wartości 777 400,- zł

W roku 2011 Powiat Ostródzki nabył:

1) 3 działki o łącznej powierzchni 1,2760 ha, położone w obrębie Kajkowo gm. Ostróda, na podstawie umowy darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej,

2) 1 działkę o pow. 0,0046 ha, położoną w obrębie Leśnica gm. Małdyty, od osoby fizycznej ( na podstawie aktu notarialnego ) za cenę 246,-zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej Drulity - Marzewo,

3) 1 działkę o pow. 0,0079 ha , położoną w obrębie Nr 3 m. Ostródy od osób fizycznych ( na podstawie aktu notarialnego ) za cenę 6 000,-zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej - ul. Leśnej w Ostródzie,

4) 1 działkę o pow. 0,0250 ha położoną w Wilnowie gm. Morąg, z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości za odszkodowaniem w wysokości 5 000, zł

5) 1 działkę o pow. 0,0045 ha położoną w Wilnowie gm. Morąg, z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości za odszkodowaniem w wysokości 900, zł

6) 8 działek o łącznej pow. 0,0866 ha z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejących dróg powiatowych,

W roku 2011 Zarząd Powiatu dokonał :

1. Zbycia nieruchomości

1) w drodze przetargu:

- 1 działkę położoną w obrębie Wilamówko gm. Małdyty (rolna) o pow. 6,8882 ha za cenę 123 200, - zł

- 1 działkę zabudowaną, położoną w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, o pow. 0,0474 ha ( nieruchomość wpisana do rejestru zabytków - zastosowano bonifikatę 1% ) za cenę 455 400, - zł

2) w drodze bezprzetargowej:

- 1 działkę zabudowaną, położoną w Morągu przy ul. Szkolnej 12 o pow. 0,1071 ha z zastosowaniem 42% bonifikaty, za cenę ( po bonifikacie) 248 820, -zł

- 5 działek położonych w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 19A (obecna siedziba Starostwa Powiatowego w Ostródzie) o łącznej pow. 0,1309 ha, z zastosowaniem 40% bonifikaty za cenę ( po bonifikacie) 897 180,- zł z czego kwota 300 000, zł została zapłacona przed podpisaniem aktu notarialnego, pozostała do zapłaty kwota 597 180,- zł zostanie zapłacona przez Nabywcę w trzech ratach rocznych,

3) w drodze darowizny:

- 4 działki położone w gminie Miłomłyn ( obręby Ligi , Dębinka, Zalewo) o łącznej powierzchni 4,7800 ha - na rzecz Gminy Miłomłyn ( drogi)

4) w drodze wniesienia aportu:

- 1 działkę położoną w Ostródzie przy ul. Władysława Jagiełły- działka zabudowana budynkami: szpitala zakaźnego, poradni uzależnień, magazynowym i warsztatowym na rzecz Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółki Akcyjnej.

2. Zamiany nieruchomości - Powiat Ostródzki przekazał na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 9 ( dawna szkoła SOSW w Ostródzie ) w zamian za nieruchomość położoną w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego 25 ( budynek b. Prokuratury)

3. Obciążył nieruchomości służebnościami przesyłu ( ustanowione aktami notarialnymi):

1) na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostródzie - nieruchomości położone w Ostródzie przy ul. Sportowej( dz. nr 121/4) , ul. Pieniężnego( dz. Nr 77/8) i Jana III Sobieskiego ( dz. nr 154/55) - służebność nieodpłatna ,

2) na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A - nieruchomość położona w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego ( dz. nr 154/55) - służebność odpłatna , za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 5 289,- zł, w tym podatek VAT w kwocie 989, zł ,

3) na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A - nieruchomość położona w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego ( dz. nr 154/55 - przyłącze do budynku Powiatu) - służebność nieodpłatna,

4. Ustanowił hipoteki obciążające nieruchomości

1) w kwocie 1 000 000, zł na nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 ( przychodnia zdrowia) KW Nr EL1O/00032663/1 na rzecz obligatariuszy zabezpieczającej ich roszczenia wynikające z obligacji serii 004 z terminem wykupu do dnia 18.03.2015 r. - oświadczenie o ustanowieniu hipoteki akt not. Rep. A Nr 2137/11 z dnia 24.05.2011r.

2) w kwocie 1 720 00 ,zł na nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Władysława Jagiełły ( szpital) na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego zabezpieczającą mogące powstać roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy - " Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w PZOZ w Ostródzie S.A." - oświadczenie o ustanowieniu hipoteki akt notarialny Rep. A Nr 4545/11 z dnia 13.10.2011r.

5. Zawarł następujące umowy:

1) umowy dzierżaw

- umowę dzierżawy gruntu przy ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym ( kontynuacja umowy),

- 3 umowy dzierżawy gruntu w pasie drogowym ul. Mickiewicza w Morągu z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejących pawilonach handlowych ( kontynuacja umów),

- umowę dzierżawy gruntu w pasie drogowym ul. Mickiewicza w Morągu z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym kiosku RUCH,

- umowę dzierżawy gruntu w pasie drogowym ul. Mikołaja Kopernika w Ostródzie, z przeznaczeniem do korzystania z wejścia do lokalu użytkowego,

- 8 umów dzierżaw gruntu w pasie drogowym ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie, z przeznaczeniem do korzystania z wejścia do lokali użytkowych ( kontynuacja umów),

- umowę dzierżawy gruntu w pasie drogowym ul. Marsz. J. Piłsudskiego z przeznaczeniem na wybudowanie i korzystanie ze schodów wejściowych do lokalu użytkowego,

- 1 umowę dzierżawy gruntu w pasie drogowym ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie z przeznaczeniem na ustawienie stoiska handlowego,

- 2 umowy dzierżawy gruntu przy ul. Stefana Jaracza w Ostródzie , grunt na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

- umowę dzierżawy gruntu stanowiącego część pasa drogowego drogi powiatowej w obrębie Kruszewnia, z przeznaczeniem na ustawienie i prowadzenie stoiska handlowego - sprzedaż kwiatów i zniczy,

- umowę dzierżawy gruntu w pasie drogowym ul. Mickiewicza w Morągu, z przeznaczeniem pod rozbudowę istniejących pawilonów handlowych,

- 2 umowy dzierżawy boksów garażowych położonych przy ul. Pieniężnego w Ostródzie - umowy zawarte na okres trzech miesięcy,

- 5 umów dzierżaw gruntu w pasach drogowych ul. Stefana Czarnieckiego, Grunwaldzkiej i Jana Pawła II w Ostródzie - umowy zawarte na okres 3 miesięcy (sezonowe stoiska handlowe),

- 1 umowę dotyczącą dzierżawy pomieszczeń w ośrodku konferencyjno - wypoczynkowym w m. Faltyjanki gm. Miłomłyn- umowa na okres 3 miesięcy,

- 5 umów dzierżaw ogródków działkowych w m. Dobrocin, gm. Małdyty,

- 28 aneksów wprowadzających zmiany w obowiązujących umowach dzierżawy.

2) umowy użyczenia: - umowę użyczenia gruntu w pasie drogowym ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie ( na okres czterech miesięcy ) na rzecz Przedsiębiorstwa Hurtowo -Detalicznego KSIĄŻNICA POLSKA Spółka z o.o Olsztynie z przeznaczeniem na lokalizację sezonowego stoiska kiermaszowego ,

6. Ustanowił prawo trwałego zarządu - na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62 stanowiącej działki Nr 159/7 i 159/8,

7. Wygasił prawo trwałego zarządu

- do nieruchomości położonej w Morągu przy ul. Szkolnej 12, przysługujące Zespołowi Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii,

- do udziału w nieruchomości położonej w Morągu przy ul. 3 Maja 11A ( lokal mieszkalny) przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie W/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży.

W roku 2011 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 1 683 119,- zł słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych w tym :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości ( w tym raty za nabycie ) 1 127 420,- zł

- z opłat za dzierżawy i najem 190 142,- zł

- z opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania 314,- zł

- wpłaty najemców za media 28 565,- zł

- 25 % z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 324 811,- zł

- odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa 6 032,- zł

- zwrot składki za ubezpieczenie mienia i operaty szacunkowe 688,-zł

- zwrot zaliczek sądowych 524,-zł

- odsetki za nie terminowe wpłaty 4 623,-zł

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2011 wydano kwotę 160 027,-zł słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych w tym :

- szacowanie nieruchomości, opinie biegłych, ekspertyzy 16 174,- zł

- ogłoszenia w prasie 24 148,-zł

- na opracowania geodezyjno - kartograficzne 8 106,- zł

- fundusz remontowy i opłaty administracyjne 30 725,-zł

- ochrona mienia 6 358, -zł

- podatek od nieruchomości 19 161,-zł

- zakup energii 21 258,-zł

- remonty, naprawy budynków 2 512,-zł

- aktualizacja ksiąg wieczystych , opłaty notarialne, i inne opłaty sądowe 9 715,- zł

- ubezpieczenia majątku mienia powiatu 15 970,- zł

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe 5 900,- zł

Załącznik Nr 1m do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik1m.doc

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu

Załącznik Nr 2m do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2m.doc

Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 3m do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik3m.doc

Zasób mieszkaniowy

Załącznik Nr 4m do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik4m.doc

Drogi powiatowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »