| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 53/148/2012 Zarządu Powiatu w Ostródzie

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2011 roku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starosta Ostródzki


Włodzimierz Brodiuk


Wicestarosta Ostródzki


Stanisław Brzozowski


Członek Zarządu


Irena Jara


Członek Zarządu


Jerzy Adamowicz


Członek Zarządu


Bogdan Głowacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.

Sparowzdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik.rtf

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu na 2011rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznika.doc

Wykonanie planu dochodow budżetu powiatu w 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2.rtf

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2a.doc

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu w 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik3a.doc

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2011-2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik5.doc

Wykaz ważniejszych zadań remontowych finansowanych z udziałem środków obcych w 2011 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik6.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011r. - wykonanie za 2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik7.doc

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2011r.

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik7a.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik8.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik9.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2011r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik10.doc

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik11.doc

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2011r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1040 działek o łącznej powierzchni 1005,6042 ha w tym:

- 57 działek o łącznej powierzchni 34,2409 ha pozostaje w trwałym zarządzie 13 jednostek organizacyjnych powiatu- wykaz stanowi załącznik Nr 1,

- 79 działek o łącznej powierzchni 50,1926 ha stanowią nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu ( siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione i przekazane w użyczenie) - wykaz stanowi załącznik Nr 2,

- 10 działek stanowią nieruchomości oraz udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi (19 lokali mieszkalnych - pow. dz. 4,7076 ha) - wykaz stanowi załącznik Nr 3,

- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0343 ha pozostają w wieczystym użytkowaniu osób, które nabyły własność lokali mieszkalnych,

- 892 działki o łącznej powierzchni 916,4288 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych - wykaz stanowi załącznik Nr 4,

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Powiat Ostródzki był właścicielem akcji 649 430 o łącznej wartości 6 494 300,-zł Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostródzie wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000036113; REGON 511398725 w tym:

1) 50 000 akcji serii A o wartości 500 000,- zł

2) 133 110 akcji serii B o wartości 1 331 100,- zł

3) 70 000 akcji serii C o wartości 700 000,- zł

4) 148 580 akcji serii D o wartości 1 485 800,- zł

5) 170 000 akcji serii E o wartości 1 700 000,- zł

6) 77 740 akcji serii F o wartości 777 400,- zł

W roku 2011 Powiat Ostródzki nabył:

1) 3 działki o łącznej powierzchni 1,2760 ha, położone w obrębie Kajkowo gm. Ostróda, na podstawie umowy darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Olsztynie, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej,

2) 1 działkę o pow. 0,0046 ha, położoną w obrębie Leśnica gm. Małdyty, od osoby fizycznej ( na podstawie aktu notarialnego ) za cenę 246,-zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej Drulity - Marzewo,

3) 1 działkę o pow. 0,0079 ha , położoną w obrębie Nr 3 m. Ostródy od osób fizycznych ( na podstawie aktu notarialnego ) za cenę 6 000,-zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej - ul. Leśnej w Ostródzie,

4) 1 działkę o pow. 0,0250 ha położoną w Wilnowie gm. Morąg, z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości za odszkodowaniem w wysokości 5 000, zł

5) 1 działkę o pow. 0,0045 ha położoną w Wilnowie gm. Morąg, z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości za odszkodowaniem w wysokości 900, zł

6) 8 działek o łącznej pow. 0,0866 ha z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejących dróg powiatowych,

W roku 2011 Zarząd Powiatu dokonał :

1. Zbycia nieruchomości

1) w drodze przetargu:

- 1 działkę położoną w obrębie Wilamówko gm. Małdyty (rolna) o pow. 6,8882 ha za cenę 123 200, - zł

- 1 działkę zabudowaną, położoną w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, o pow. 0,0474 ha ( nieruchomość wpisana do rejestru zabytków - zastosowano bonifikatę 1% ) za cenę 455 400, - zł

2) w drodze bezprzetargowej:

- 1 działkę zabudowaną, położoną w Morągu przy ul. Szkolnej 12 o pow. 0,1071 ha z zastosowaniem 42% bonifikaty, za cenę ( po bonifikacie) 248 820, -zł

- 5 działek położonych w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 19A (obecna siedziba Starostwa Powiatowego w Ostródzie) o łącznej pow. 0,1309 ha, z zastosowaniem 40% bonifikaty za cenę ( po bonifikacie) 897 180,- zł z czego kwota 300 000, zł została zapłacona przed podpisaniem aktu notarialnego, pozostała do zapłaty kwota 597 180,- zł zostanie zapłacona przez Nabywcę w trzech ratach rocznych,

3) w drodze darowizny:

- 4 działki położone w gminie Miłomłyn ( obręby Ligi , Dębinka, Zalewo) o łącznej powierzchni 4,7800 ha - na rzecz Gminy Miłomłyn ( drogi)

4) w drodze wniesienia aportu:

- 1 działkę położoną w Ostródzie przy ul. Władysława Jagiełły- działka zabudowana budynkami: szpitala zakaźnego, poradni uzależnień, magazynowym i warsztatowym na rzecz Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółki Akcyjnej.

2. Zamiany nieruchomości - Powiat Ostródzki przekazał na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 9 ( dawna szkoła SOSW w Ostródzie ) w zamian za nieruchomość położoną w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego 25 ( budynek b. Prokuratury)

3. Obciążył nieruchomości służebnościami przesyłu ( ustanowione aktami notarialnymi):

1) na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostródzie - nieruchomości położone w Ostródzie przy ul. Sportowej( dz. nr 121/4) , ul. Pieniężnego( dz. Nr 77/8) i Jana III Sobieskiego ( dz. nr 154/55) - służebność nieodpłatna ,

2) na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A - nieruchomość położona w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego ( dz. nr 154/55) - służebność odpłatna , za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 5 289,- zł, w tym podatek VAT w kwocie 989, zł ,

3) na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A - nieruchomość położona w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego ( dz. nr 154/55 - przyłącze do budynku Powiatu) - służebność nieodpłatna,

4. Ustanowił hipoteki obciążające nieruchomości

1) w kwocie 1 000 000, zł na nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 ( przychodnia zdrowia) KW Nr EL1O/00032663/1 na rzecz obligatariuszy zabezpieczającej ich roszczenia wynikające z obligacji serii 004 z terminem wykupu do dnia 18.03.2015 r. - oświadczenie o ustanowieniu hipoteki akt not. Rep. A Nr 2137/11 z dnia 24.05.2011r.

2) w kwocie 1 720 00 ,zł na nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Władysława Jagiełły ( szpital) na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego zabezpieczającą mogące powstać roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy - " Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w PZOZ w Ostródzie S.A." - oświadczenie o ustanowieniu hipoteki akt notarialny Rep. A Nr 4545/11 z dnia 13.10.2011r.

5. Zawarł następujące umowy:

1) umowy dzierżaw

- umowę dzierżawy gruntu przy ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym ( kontynuacja umowy),

- 3 umowy dzierżawy gruntu w pasie drogowym ul. Mickiewicza w Morągu z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejących pawilonach handlowych ( kontynuacja umów),

- umowę dzierżawy gruntu w pasie drogowym ul. Mickiewicza w Morągu z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym kiosku RUCH,

- umowę dzierżawy gruntu w pasie drogowym ul. Mikołaja Kopernika w Ostródzie, z przeznaczeniem do korzystania z wejścia do lokalu użytkowego,

- 8 umów dzierżaw gruntu w pasie drogowym ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie, z przeznaczeniem do korzystania z wejścia do lokali użytkowych ( kontynuacja umów),

- umowę dzierżawy gruntu w pasie drogowym ul. Marsz. J. Piłsudskiego z przeznaczeniem na wybudowanie i korzystanie ze schodów wejściowych do lokalu użytkowego,

- 1 umowę dzierżawy gruntu w pasie drogowym ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie z przeznaczeniem na ustawienie stoiska handlowego,

- 2 umowy dzierżawy gruntu przy ul. Stefana Jaracza w Ostródzie , grunt na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

- umowę dzierżawy gruntu stanowiącego część pasa drogowego drogi powiatowej w obrębie Kruszewnia, z przeznaczeniem na ustawienie i prowadzenie stoiska handlowego - sprzedaż kwiatów i zniczy,

- umowę dzierżawy gruntu w pasie drogowym ul. Mickiewicza w Morągu, z przeznaczeniem pod rozbudowę istniejących pawilonów handlowych,

- 2 umowy dzierżawy boksów garażowych położonych przy ul. Pieniężnego w Ostródzie - umowy zawarte na okres trzech miesięcy,

- 5 umów dzierżaw gruntu w pasach drogowych ul. Stefana Czarnieckiego, Grunwaldzkiej i Jana Pawła II w Ostródzie - umowy zawarte na okres 3 miesięcy (sezonowe stoiska handlowe),

- 1 umowę dotyczącą dzierżawy pomieszczeń w ośrodku konferencyjno - wypoczynkowym w m. Faltyjanki gm. Miłomłyn- umowa na okres 3 miesięcy,

- 5 umów dzierżaw ogródków działkowych w m. Dobrocin, gm. Małdyty,

- 28 aneksów wprowadzających zmiany w obowiązujących umowach dzierżawy.

2) umowy użyczenia: - umowę użyczenia gruntu w pasie drogowym ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie ( na okres czterech miesięcy ) na rzecz Przedsiębiorstwa Hurtowo -Detalicznego KSIĄŻNICA POLSKA Spółka z o.o Olsztynie z przeznaczeniem na lokalizację sezonowego stoiska kiermaszowego ,

6. Ustanowił prawo trwałego zarządu - na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62 stanowiącej działki Nr 159/7 i 159/8,

7. Wygasił prawo trwałego zarządu

- do nieruchomości położonej w Morągu przy ul. Szkolnej 12, przysługujące Zespołowi Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii,

- do udziału w nieruchomości położonej w Morągu przy ul. 3 Maja 11A ( lokal mieszkalny) przysługujące Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie W/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży.

W roku 2011 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 1 683 119,- zł słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych w tym :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości ( w tym raty za nabycie ) 1 127 420,- zł

- z opłat za dzierżawy i najem 190 142,- zł

- z opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania 314,- zł

- wpłaty najemców za media 28 565,- zł

- 25 % z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 324 811,- zł

- odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa 6 032,- zł

- zwrot składki za ubezpieczenie mienia i operaty szacunkowe 688,-zł

- zwrot zaliczek sądowych 524,-zł

- odsetki za nie terminowe wpłaty 4 623,-zł

Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2011 wydano kwotę 160 027,-zł słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych w tym :

- szacowanie nieruchomości, opinie biegłych, ekspertyzy 16 174,- zł

- ogłoszenia w prasie 24 148,-zł

- na opracowania geodezyjno - kartograficzne 8 106,- zł

- fundusz remontowy i opłaty administracyjne 30 725,-zł

- ochrona mienia 6 358, -zł

- podatek od nieruchomości 19 161,-zł

- zakup energii 21 258,-zł

- remonty, naprawy budynków 2 512,-zł

- aktualizacja ksiąg wieczystych , opłaty notarialne, i inne opłaty sądowe 9 715,- zł

- ubezpieczenia majątku mienia powiatu 15 970,- zł

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe 5 900,- zł

Załącznik Nr 1m do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik1m.doc

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu

Załącznik Nr 2m do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2m.doc

Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 3m do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik3m.doc

Zasób mieszkaniowy

Załącznik Nr 4m do Uchwały Nr 53/148/2012
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik4m.doc

Drogi powiatowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »