| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Wójta Gminy Godkowo

z dnia 21 marca 2012r.

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godkowo za 2011 rok


Budżet gminy uchwalony został dnia 27 stycznia 2011 r. Uchwałą Nr IV/13/2011 Rady Gminy Godkowo w następujących wielkościach:
- dochody: 10.544.949 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 8.211.078 zł dochody majątkowe w wysokości 2.333.871 zł
- wydatki: 8.551.369 zł z tego : wydatki bieżące w wysokości 8.191.678 zł wydatki majątkowe w wysokości 359.691 zł wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 259.037 zł.
- nadwyżka: 1.993.580 zł
- rozchody : 1.993.580 zł
W okresie sprawozdawczym dokonano dziewiętnastu zmian budżetu, w tym osiem zmian dokonał Wójt Gminy i jedenaście zmian dokonała Rada Gminy. W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy, po stronie planu przedstawiał się następująco:
- dochody: 11.959.840,16 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 9.641.832,31 zł dochody majątkowe w wysokości 2.318.007,85 zł
- wydatki: 10.163.466,13 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości: 9.641.775,13 zł z tego kwota 3.869.012,83 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe w kwocie 521.691 zł, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 248.236,38 zł.
W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu gminy zwiększył się o 1.414.891,16 zł, tj. o 8,81 % .
I. DOCHODY BUDŻETU GMINY: Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 11.959.840,16 zł i został wykonany w kwocie 11.788.837,77, tj. w 98,57%. Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2011 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.
Dział 010 ,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" Dochody wykonano w 99,95 %. Plan 2.389.150,75 zł wykonano 2.388.150,75 zł. Kwota 383.279,75 stanowi dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota 36.000 zł stanowi dofinansowanie Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Stojpy. Kwota 1.968.871 zł stanowi zwrot środków poniesionych w roku 2010 dotyczy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Godkowie oraz remonty świetlic w miejscowościach: Osiek i Bielica.
Dział 020 ,,LEŚNICTWO" Dochody wykonano w 15,11%. Plan 3.000 zł, a wykonanie 453.30 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie.
Dział 700 ,,GOSPODARKA MIESZKANIOWA" Dochody wykonano w 85,06%. Plan 391.000 zł. Wykonanie 332.589,86 zł. Są to dochody z tytułu:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 7.563,51zł
- dochody z najmu lokali 64.241,74 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.740 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 255.990,61 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 3.000zł (dofinansowanie kosztów oczyszczalni w miejscowości Skowrony Pan Urbański)
- odsetki od nieterminowych wpłat -54 zł
Dział 750 ,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA" Dochody wykonano w 84,96%. Plan 235.463 zł. Wykonano 200.070,97 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 19.080 zł i 22.470,05 zł - spis rolny). Dochody te to różne opłaty, tj. wpływy z różnych usług, opłaty administracyjne, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, refundacja z PUP Elbląg w kwocie 103.966 zł i inne.
Dział 751 " URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" Dochody wykonano w 99,99%. Plan 8.108 zł. Wykonanie 8.107,84 zł ( dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz utrzymanie stałych rejestrów wyborców)
Dział 756 ,,DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ" Na plan 2.452.785 zł wpłynęło 2.425.083,58, tj. 98,87 %. Z tego:
1) wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
- podatek od nieruchomości: na plan 639.000 zł, wykonano 637.881,50 zł; 99,82%,
- podatek rolny: na plan 263.000 zł, wykonanie 239.856,43 zł, 91,20%,
- podatek leśny: na plan 77.000 zł, wykonanie 77.021,72 zł; 100%,
- podatek od środków transportowych: na plan 5.900 zł, wykonanie 5.500 zł; 93,22%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 9.000 zł, wykonanie 8.450 zł; 93,88%
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 10.000 zł, wykonanie 10.274,70 zł; tj. 102,74%,
2) wpływy z podatków od osób fizycznych:
- podatek od nieruchomości: na plan 190.000 zł, wykonano 197.681,69 zł; 104,04%,
- podatek rolny: na plan 564.600 zł, wykonanie 591.510,57 zł; 104,76%,
- podatek leśny: na plan 4.500 zł, wykonanie 4.777 zł; 106,15%,
- podatek od środków transportowych: na plan 3.600 zł, wykonanie 5.866 zł; 162,94%,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 6.000 zł, wykonanie 8.660 zł; 144,33%
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 20.000 zł, wykonanie 41.176,29 zł; 205,88%,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 6.000 zł, wykonanie 8.941 zł; 149,01%,
Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 12.302 zł, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 31.405,73 zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 49.148,51 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 2.000 zł, wykonanie 1.453,18 zł; tj.72,65% oraz od osób fizycznych na plan 483.185 zł, wykonanie 491.424 zł; 101,70% oraz pozostałe odsetki w kwocie 1.753,26 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległość w podatkach stanowi kwotę 193.990,12 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów.
Dział 758 ,,RÓŻNE ROZLICZENIA'' Dochody w tym dziale wykonano w 99,64 %. Plan 3.406.914,03 zł, wykonanie 3.394.983,56 zł. Są to:
- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.308.832 zł, wykonanie 2.308.832 zł; 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.044.722 zł, wykonanie 1.044.722 zł, 100,00%.
- odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N - 8.069,53 zł,
- zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2010 w wysokości 33.360,03 zł
Dział 801 ,,OŚWIATA I WYCHOWANIE'' Dochody wykonano w 112,03 %. Plan 646 zł. Wykonanie 723,73 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 5% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie oraz dotacja w kwocie 186 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.
Dział 852 "POMOC SPOŁECZNA" Dochody wykonano w 99,89 % Plan 2.690.081 zł. Wykonanie 2.687.135,62 zł. Są to przede wszystkim dotacje w łącznej kwocie 2.662.295,63 zł. Poza tym są to wpływy z usług, dochody z funduszu alimentacyjnego należne gminie oraz dochody ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Godkowie w kwocie 9.000 zł oraz wpływ dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne w kwocie 8.237,88 zł.
Dział 853 " POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" Dochody wykonano w 93,92 %. Plan 248.286,38 zł. Wykonanie 233.215,26 zł. Są to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty:
1) Projekt realizowany przez Gimnazjum w Dobrym pn: ,, Zajęcia dodatkowe w nauce pomagają, wyniki testów kompetencji podwyższają i do udziału w konkursach zachęcają".
2) Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Godkowo''.
Dział 854 ''EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA'' Dochody wykonano w 96,32 %. Plan 114.406 zł. Wykonanie 110.201,64 zł. Są to odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół oraz dotacja na stypendia szkolne i wyprawki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w łącznej kwocie 110.176 zł.
Dział 900 ''GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA'' Dochody wykonano w 40,60%. Plan 20.000 zł. Wykonanie 8.121,66 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski za ochronę środowiska i opłaty produktowej . Stan należności gminy z tytułu zaległości na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi narastająco 297.127,26 zł, z tego:
- 77,51 zł z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 256,74 z tytułu opłat adiacenckich,
- 14.868,56 zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze,
- 281.924,45 zł zaległości podatkowe w tym: 103.276,04 zł - podatek rolny od osób prawnych, 27.192,01 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, 99.448,70 zł - podatek rolny od osób fizycznych, 301,70 zł - podatek leśny osób fizycznych, 51.706 zł - odsetki zabezpieczone hipotecznie
- 16.990,77 zł na izby rolnicze,
II. WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2011 rok Plan wydatków, po zmianach wyniósł 10.163.466,13 zł i został wykonany w kwocie 9.861.656,07 zł, co stanowi 97,03 % uchwalonego planu. Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości pokazuje załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wykonanych wydatkach ogółem w 2011 r.:
- wydatki bieżące stanowiły kwotę 9.380.737,74 zł, tj. 92,29 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 480.918,33 zł tj. 4,73 % wydatków ogółem.
W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 3.825.868,44 zł, a wydatki pozapłacowe wyniosły 5.554.869,30 zł.
- 227.883,92 zł remont drogi Nawty - Grużajny II etap
Kwoty wydatków przedstawiały się w następujący sposób:
- 7.273,40 zł na zadania z zakresu melioracji wodnych,
- 48.306,05 zł na budowę oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Stojpy,
- 16.990,77 zł na izby rolnicze,
- 383.279,75 zł na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego,
- 117.568,90 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- 227.883,92 zł remont drogi Nawty - Grużajny II etap,
- 839,88 zł wydatki związane z przystankami autobusowymi,
- 30.586,13 zł to wydatki na zakupy związane z drobnymi remontami mieszkań i budynków komunalnych, w tym wydatki majątkowe w kwocie 12.000,62 zł / budowa małej oczyszczalni w miejscowości Skowrony budynek mieszkalny otrzymany od Pani Anny Lipskiej /.
- 1.464 zł to wydatki związane z opracowaniami planu zagospodarowania przestrzennego,
- 22.763,31 zł to wydatki na opracowania geodezyjne, podziały działek, wypisy z ksiąg wieczystych, wznowienia granic działek,
- 20.104,38 zł to wyceny nieruchomości stanowiące własność gminy i przeznaczone do sprzedaży w formie przetargów, oraz wycena gruntów komunalnych,
- 54.756,09 zł to wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym wynagrodzenia 44.770,25 zł ,
- 48.467,38 zł to wydatki na Radę Gminy, w tym 43.930 zł na diety radnych,
- 1.166.467,48 zł to wydatki bieżące Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia 739.306,64 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 36.112,59 zł / remont dachu budynku Urzędu Gminy/,
- 298,80 zł to wydatki związane z dojazdem poborowych na komisję lekarską,
- 22.470,05 to wydatki związane z przeprowadzonym spisem ludności w roku 2011
- 336.563,14 zł - wydatki związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, wpłata na dożynki powiatowe, diety sołtysów, zakupy inwestycyjne realizowane przez fundusze sołeckie,
- 563,84 zł to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 7.544,00 zł wydatki rzeczowe związane z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- 5.000 zł wydatki na Fundusz Wsparcia Policji / Posterunek Policji w Godkowie/,
- 77.801,89 zł utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,
- 504,30 zł wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym,
- 17.892,91 zł to wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym inkaso sołtysów 11.751zł
- 39.337,95 zł to koszty obsługi bankowej, odsetek i wpłat składek Euroregion Bałtyk i Ostróda Czyste środowisko,
- 36.202,24 zł - wydatki związane z prowizjami i odsetkami bankowymi od kredytu i pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- 1.741.630,58 zł to wydatki na szkoły podstawowe,
- 134.919,45 zł to wydatki na przedszkola przy szkołach podstawowych / Godkowo i Bielica/,
- 861.805,94 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum / Dobry /,
- 189.582,16 zł to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu gminy,
- 5.837,38 zł wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli,
- 7.809,89 zł wydatki związane z dowozem uczniów na zawody sportowe,
- 54.271,92 zł to wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 13.802,87 zł to wydatki na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia / w tym świetlica w Godkowie/,
- 192.849,03 zł to wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy
- 2.029.044,25 zł to wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki z funduszu alimentacyjnego, becikowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz utrzymanie pracownika,
- 44.427,24 zł to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 260.692,44 zł to wydatki na zasiłki i pomoc w naturze,
- 18.920,14 zł to wypłacone dodatki mieszkaniowe,
- 142.590,14 zł to wydatki na zasiłki stałe i okresowe,
- 241.614,96 zł to wydatki ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia 170.102,29 zł
- 11.972,07 zł - wydatki rzeczowe na usługi opiekuńcze,
- 247.418,35 zł to pozostałe wydatki bieżące w ośrodku pomocy społecznej (prowadzenie świetlicy środowiskowej w Godkowie) oraz dożywianie uczniów w wysokości 209.829,80 zł ,
- 244.749,32 zł to wydatki na działania projektów w zakresie pomocy społecznej i gimnazjum,
- 160.137,66 zł to wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych,
- 141.401,28 zł to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych i innych form pomocy materialnej dla uczniów,
- 26.899,17 zł to wydatki związane z oczyszczaniem gminy, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- 92.830,71 zł to koszty oświetlenia dróg gminnych poniesione przez gminę oraz konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 55.250,73 zł to wydatki w postaci dotacji udzielonych Zakładowi Usług Komunalnych w Godkowie, / dotacja do ceny wody - 38.250,73 zł / oraz dotacja w wysokości 17.000 zł / kolektor sieci kanalizacyjnej w miejscowości Godkowo/,
- 13.534,73 zł to wydatki związane z funduszem sołeckim wsi Swędkowo, Ząbrowiec, Dąbkowo opłaty za korzystanie ze środowiska, dopłaty do wykonanych oczyszczalni ścieków,
- 12.777,22 zł to wydatki związane z pozyskiwaniem drzewa, remontami drobnego sprzętu, zakup paliwa do pił motorowych,
- 57.307,08 zł są to wydatki związane z funduszem sołeckim miejscowości: Podągi, Ząbrowiec, Bielica, Lesiska, Osiek, Szymbory,
- 115.710 zł to koszty udzielonych dotacji na funkcjonowania biblioteki i świetlic wiejskich,
- 39.617,08 zł to wydatki związane z utrzymaniem boiska w Godkowie, sportem , imprezami organizowanymi na boisku oraz dotacja dla klubu Żuraw w wysokości 20.000 zł
- 11.321,72 zł to wydatki funduszu sołeckiego miejscowości : Ząbrowiec, Grądki, Skowrony.
Wydatki inwestycyjne i majątkowe zrealizowane w roku 2011
LP Rozdz. Nazwa zadania Plan wydatków 31.12.2011 Wykoananie na 31.12.2011 % wyk. planu
1 01010 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stojpy 64 000,00 48.306,05 75,47
2 60016 Modernizacja drogi gminnej Nawty-Grużajny II etap 231.000,00 227.883,92 98,65
3 70005 Oczyszczalnia przy budynku gminnym w miejscowości Skowrony 14.000,00 12.000,62 85,71
4 75023 Remont dachu na budynku Urzędu Gminy 40.000,00 36.112,59 90,28
5 75095 Wydatki inwestycyjne fundusz sołecki: Godkowo, Skowrony, Plajny 32.732,00 32.134,32 98,17
6 75814 Dofinansowanie drogi dojazdowej Ostróda - Czyste środowisko 25.935,00 25.935,00 100
7 80101 Wymiana pieców w Szkole Podstawowej w Godkowie 31.000,00 30.943,09 99,81
8 90017 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie - kolektor kanalizacyjny w miejscowości Godkowo 17.000,00 17.000,00 100
9 92109 Wydatki inwestycyjne fundusz sołecki wsi: Burdajny, Kwitajny Wielkie, Dobry, Bielica, Szymbory 39.376,00 29.772,50 75,61
10 92109 Wydatki inwestycyjne fundusz sołecki wsi: Osiek i Podągi 9.518,00 9.508,52 99,90
11 92695 Wydatki funduszu sołecki wsi Grądki 11.630,00 11.321,72 97,34
Wydatki funduszu sołeckiego w roku 2011
Nazwa Sołectwa Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2011 r.
OSIEK Zakup rolet -2.100 zł Zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy-4.508,52 zł, remont drogi bocznej wzdłuż miejscowości - 4.616,00zł.
KRYKAJNY Remont drogi gruntowej Krykajny - Gwiździny-7.250,11 zł.
SWĘDKOWO Prace niwelacyjne wokół basenu ppoż.-1.277,15 zł, zakup wyposażenia do utrzymania czystości i porządku w miejscowości - 2.223,00 zł, zakup wyposażenia do świetlicy-996,00zł.
BIELICA Zakup wyposażenia do świetlicy tj. artykuły gospodarstwa domowego i inne -4.000 zł, wykonanie ogrodzenia świetlicy -5.879,38zł.
ZĄBROWIEC Remont boiska-4.957,20 zł, remont drogi w Zimnochach -3.900 zł, zakup materiałów do naprawy schodów przy parkingu-1.903,39zł, zakup materiałów różnych w celu organizowania imprez okolicznościowych -460,82zł.
STARY CIESZYN Remont drogi Bielica -Stary Cieszyn - 6.187,90 zł.
DOBRY Remont dachu świetlicy wiejskiej -11.001,40 zł.
DĄBKOWO Czyszczenie i odmulenie stawu wiejskiego-6.905 zł.
PLAJNY Przygotowanie projektu placu zabaw -1.464 zł, wyposażenie placu zabaw-5.325 zł.
PISKAJNY Remont dróg dojazdowych do pól w sołectwie Piskajny - 6.612,48 zł.
ŁĘPNO Remont dróg gminnych w obrębie miejscowości Łępno -8.657,70 zł.
SZYMBORY Zakup wyposażenia na plac zabaw -6.100 zł,zakup grila-293,00zł.
GODKOWO Montaż altany ,doposażenie placu zabaw-15.138,09zł.
PODĄGI Zakup wyposażenia na plac zabaw -5.000 zł, zakup wyposażenia do świetlicy-6.130,49zł, wykonanie planu zagospodarowania placu zabaw -480zł.
BURDAJNY Remont świetlicy wiejskiej -6.791.72 zł.
GRĄDKI Zakup wyposażenia na plac zabaw w Grądkach i miejscowości Nawty, zakup altany za plac zabaw, ogrodzenie placu zabaw -11.321,72zł.
STOJPY Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków -5000zł, naprawa drogi osiedlowej -923zł.
LESISKA Remont drogi Lesiska - Gwiździny - 4.426,77zł, zakup wyposażenia do świetlicy :sprzęt komputerowy, gry -4026,57zł.
SKOWRONY Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw, zakup sprzętu rekreacyjnego na plac zabaw - 11.671,23zł
ŁĄCZNE WYDATKI 167.527,64 ZŁ.
Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach w roku 2011:
LP NAZWA JEDNOSTKI Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2011 Wynagrodzenia i poch. w tym Odpisy na ZFŚS w tym Pozostałe wydatki w tym
1 Szkoła Podstawowa w Bielicy z tego: 892.563,00 871.705,64 734.513,93 42.022,00 95.169,71
wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Szkoła Podstawowa w Godkowie z tego: 1.157.542,00 1.153.700,74 912.316,51 45.135,00 196.249,23
wydatki majątkowe 31.000 30.943,09 0,00 0,00 0,00
3 Gimnazjum w Dobrym z tego: 1.073.461,00 1.035.755,83 720.075,53 43.875,00 271.805,30
wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 GOPS z tego: 1.262.467,38 1.231.463,87 267.998,94 7.657,51 955.807,42
wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Urząd Gminy z tego: 5.777.432,75 5.569.029,99 1.190.963,53 44.186,00 4.333.880,46
wydatki majątkowe 490.691 449.975,24 0,00 0,00 0,00
Ogółem wydatki 10.163.466,13 9.861.656,07 3.825.868,44 182.875,51 5.852.912,12
ZATRUDNIENIE W ciągu całego 2011 r. pracowało średnio miesięcznie: w ramach robót interwencyjnych - 2 osoby, robót publicznych - 6 osób, prac społecznie-użytecznych - 10 osób, stażu - 23 osoby. Koszty wynagrodzeń i pochodnych powyższych pracowników wyniosły 235.213,71 zł, z czego na 31 grudnia 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 103.966 zł. Zwroty są terminowe i zaległości nie występują. Wójt Gminy na bieżąco analizował wykonanie planu wydatków budżetu i czuwał, by nie przekroczono ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków lub pojawiały się wydatki nieprzewidziane, dokonywano zmian w uchwalonym planie. Okres całego roku 2011 zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął. Ponadto w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. gmina dokonała spłaty w wysokości 1.776.414 zł z tytułu rat kredytu w wysokości 1.727.582 zł oraz pożyczki w kwocie 48.832 zł zaciągniętych w latach poprzednich na oczyszczalnię i kanalizację w miejscowości Godkowo w Gminnym Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Rok 2011 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.927.181,70 zł. Dochody ogółem, mimo wysokiego wykonania w podatku od nieruchomości od osób prawnych, udało się dobrze zrealizować w kwocie 637.881,50, tj. w 99,82% zakładanego planu. Nie mniej należy mieć na uwadze, że jest to ostatni rok tak dobrego wykonania dochodów. Szczególnie niekorzystne zmiany dla budżetu objawiają się w spadku dochodów własnych. Mimo spadku dochodów własnych wartość stosowanych ulg, zwolnień obniżeń w podatkach lokalnych w stosunku do stawek ustawowych rośnie. Dodać należy, że długotrwałe stosowanie preferencji postrzegane jest przez podatników jako przywilej, którego odebranie jest szczególnie trudne i wywołuje opór społeczny. Trzeba szukać dodatkowych stałych źródeł i zdawać sobie sprawę, że Gminy już nie stać na zrzekanie się należnych jej dochodów zagwarantowanych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tym bardziej, iż skutki liczone są do wykonanych na potrzeby subwencji. Niestety pomimo ciągłej windykacji podniósł się ogólny poziom zaległości. Przyczyny tego stanu rzeczy można się dopatrywać w niskiej zamożności mieszkańców i w trwającej trudnej sytuacji na rynku pracy. Z kolei wydatki wykonano w 97,03 %, czyli w kwocie 9.861.656,07 zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną, a w ramach zadań majątkowych zainwestowano w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Skowrony i Stojpy , modernizacje drogi gminnej Nawty - Grużajny II etap oraz fundusze sołeckie.
Załączniki: - Nr 1 wykonanie tabelaryczne z wykonanych dochodów budżetu za 2011 r. w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej, - Nr 2 wykonanie tabelaryczne wykonanych wydatków za 2011 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, - Nr 3 informacja dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie za 2011 r. - Nr 4 analiza opisowa z działalności Biblioteki Publicznej w Godkowie za 2011 r. - Nr 5 sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Bielicy z wykonania wydatków budżetu za 2011 r. - Nr 6 sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Godkowie z wykonania wydatków budżetu za 2011 r. - Nr 7 sprawozdanie Gimnazjum w Dobrym z wykonania wydatków budżetu za 2011 r. - Nr 8 sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie z wykonania planu finansowego za 2011 r. - Nr 9 Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za okres 2011 roku / Uchwała Nr L/211/2010 Rady Gminy Godkowo z dnia 10 listopada 2010 roku / - Nr 10 Informacja o stanie mienia komunalnego w roku 2011 - Nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku 2011, - Nr 12 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, - Nr 13 Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2011, - Nr 14 Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za 2011 rok, - Nr 15 - stan początkowy - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016, - Nr 16 - stan końcowy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016.
Wójt Gminy Godkowo Janusz Ryszard Grzywalski
Załącznik nr 1
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 7
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik7.odt

Załącznik nr 8
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik8.odt

Załącznik nr 9
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik nr 10
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik nr 11
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik nr 12
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik12.doc

Załącznik nr 13
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik13.odt

Załącznik nr 14
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik14.doc

Załącznik nr 15
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik15.xls

Załącznik nr 16
do Informacji
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 marca 2012 r.
Zalacznik16.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »