reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/272/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 28 maja 2012r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Pisz dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Pisz w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na każde dziecko objęte opieką.

2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Pisz dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Pisz w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na każde dziecko objęte opieką.

§ 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie Gminy Pisz żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają Burmistrzowi Pisza nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek zawierający:

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

2) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego,

3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

d) ilości dzieci objętych opieką.

2. Wzór wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

3. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Ilość dzieci wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 1 będzie podstawą naliczenia dotacji celowej dla podmiotu na okres całego roku budżetowego, w którym udzielana jest dotacja.

5. Podmiot, który otrzyma dotację zobowiązany jest do utrzymywania miejsc w placówce wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 1 przez okres dotacyjny.

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 4. Udzielanie dotacji poprzedzone będzie sprawdzeniem przez Burmistrza Pisza danych opisanych w § 2 ust. 1

§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych do 10 dnia następnego miesiąca na rzeczywistą liczbę dzieci uczęszczających do żłobka/klubu dziecięcego, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którą wnioskodawca winien złożyć do organu dotującego w terminie do 03 dnia każdego miesiąca.

2. Dotacja zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot otrzymujący dotację, nie przedłoży informacji o zmianach opisanych w § 2 ust. 1 pkt. 5 lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

3. Weryfikacja dotacji nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca roku, w którym udzielono dotacji, a ostateczne rozliczenie za okres roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.

4. Dotacja celowa udzielana podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 1 podlega kontroli.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Przewodnicząca Rady


Lilla Bednarek


Załącznik do Uchwały Nr XX/272/12
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 28 maja 2012 r.
Zalacznik1.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama