reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stawiguda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r.,Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149,poz. 887), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131 poz. 764, Nr 171 poz. 1016), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stawiguda.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Stawiguda dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Stawiguda na poziomie 400,00 zł na każde dziecko objęte opieką.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Stawiguda dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Stawiguda na poziomie 150 zł na każde dziecko objęte opieką.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. osobie zamieszkałej na terenie Gminy Stawiguda - rozumie się osobę stale zamieszkującą i zameldowaną na pobyt stały na terenie Gminy Stawiguda;

2. osobie pracującej - rozumie się osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), świadczącą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym na kontrakcie menedżerskim) oraz prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447);

3. dziecku faktycznie uczęszczającemu do placówki- rozumie się dziecko, które w danym miesiącu korzystało z opieki placówki przez minimum połowę przypadających w danym miesiącu dni roboczych;

§ 3. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Stawiguda żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Wójtowi Stawigudy nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek, którego wzór wniosku stanowi załącznik nr 1, zawierający:

1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy ponadto:

1) oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego,

2) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

a) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja,

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

3) Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4) Do dotacji udzielonej na 2012r. nie stosuje się terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5) Warunkiem uzyskania dotacji celowej na rok 2012 jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem faktycznie uczęszczającym do placówki, do ukończenia przez nie 3 roku życia.

2. Dotacji udziela się na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Stawiguda.

3. Dotacji udziela się na dziecko, którego rodzice/ opiekunowie prawni są osobami pracującymi.

4. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do placówki.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację, zapotrzebowanie na zaliczkę dotacji wraz z imiennym wykazem dzieci, faktycznie uczęszczających do placówki na pierwszy dzień każdego miesiąca, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały oraz rozliczenie zaliczki za poprzedni miesiąc, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Różnice wynikające z rozliczenia dotacji uwzględnione będą w kolejnej miesięcznej zaliczce.

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot opisany w ust. 2 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji z imiennym wykazem dzieci, jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub w przypadku przerwy w funkcjonowaniu placówki.

5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.

6. Dotacja przekazywana będzie do wysokości rocznego limitu dotacji ustalonego w budżecie Gminy Stawiguda.

§ 6. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy sporządza i przekazuje półroczne i roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, z uwzględnieniem aktualnej liczby dzieci w każdym miesiącu otrzymania dotacji - wzór informacji dotyczącej rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy przekazuje w terminie do dnia 15 lipca oraz w terminie do 10 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.

3. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż Gminy Stawiguda pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby dzieci wykazanych w informacji miesięcznej.

4. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Gminy Stawiguda na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Stawigudy.

5. Kontrola może być przeprowadzona okresowo w ciągu roku po uprzednim 7 dniowym powiadomieniu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

6. Kontrolujący może żądać od podmiotu prowadzącego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

7. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje przedstawiciel podmiotu prowadzącego.

8. Na podstawie protokołu kontroli sporządza się wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

9. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 7. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności powodujących uznanie dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub pobranej nienależnie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawigudy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/119/2012
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/119/2012
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/119/2012
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/119/2012
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik4.docx

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama