reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Banie Mazurskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 90 ust. 1 i 2d oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 roku Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205 poz. 1206), Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w naszej uchwale mówi się, bez bliższego określenia, o:

- szkole - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę,

- przedszkolu - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole oraz niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego (zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny),

- uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 2. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności niepublicznych:

1) szkół prowadzonych na terenie Gminy Banie Mazurskie,

2) przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Banie Mazurskie,

3) punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Banie Mazurskie.

§ 3. 1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca na terenie Gminy Banie Mazurskie niepubliczną szkołę, przedszkole lub punkt przedszkolny, o których mowa w § 2 otrzymuje dotację z budżetu Gminy Banie Mazurskie.

2. Dotację udziela się na wniosek osoby prowadzącej:

1) niepubliczne przedszkole,

2) niepubliczny punkt przedszkolny,

3) niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.

§ 4. 1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Banie Mazurskie w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez najbliższą Gminę - w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez najbliższą gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

3. Jeżeli do przedszkola lub punktu przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Gminy Banie Mazurskie dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1 i 2.

4. Dotacja dla szkół niepublicznych wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3, w których realizowany jest obowiązek szkolny, przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie, przez osobę prowadzącą placówkę wymienioną w § 3 ust. 2, wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać:

1) nazwę i adres szkoły /przedszkola niepublicznego, punktu przedszkolnego/,

2) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

3) planowaną liczbę uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Banie Mazurskie,

4) planowaną liczbę dzieci z innych gmin,

5) imienny wykaz uczniów wraz z datą urodzenia i adresem zamieszkania,

6) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacji udziela się na wszystkich uczniów ujętych w dokumentacji prowadzonej przez placówkę (w tym na uczniów okresowo nieobecnych, gdy brak jest przesłanek do skreślenia ucznia z ewidencji placówki).

5. W przypadku skreślenia ucznia z ewidencji prowadzonej przez szkołę lub przedszkole dotacja nie będzie przysługiwała.

6. Za końcowy termin uczęszczania ucznia do szkoły lub przedszkola uznaje się ostatni dzień miesiąca, w którym uczeń uczęszczał do szkoły lub przedszkola.

7. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

8. Do czasu uzyskania przez Gminę Banie Mazurskie informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy, dotacja dla szkoły lub przedszkola, o których mowa w § 3 ust. 2 przekazywana będzie zaliczkowo w wysokości obowiązującej w poprzednim roku budżetowym. Dotacja przekazywana w ten sposób rozliczona zostaje w następnym miesiącu po otrzymaniu informacji o ostatecznej kwocie subwencji.

9. W przypadku udzielenia dotacji dla nowotworzonej placówki pierwsza część dotacji (za pierwszy miesiąc) może być ustalona w oparciu o planowaną liczbę uczniów wskazaną we wniosku o udzielenie dotacji.

10. Nadpłaty bądź niedopłaty dotacji wskazane w sprawozdaniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji. Nadpłata dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gminy Banie Mazurskie, natomiast niedopłata dotacji podlega przekazaniu na rachunek bankowy osoby prowadzącej szkołę lub przedszkole. Wzór sprawozdania miesięcznego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

11. Rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień danego roku (nadpłata/niedopłata) nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia kolejnego roku budżetowego.

12. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca placówkę dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do placówki.

13. Rozliczenie dotacji za dany rok osoba prowadząca placówkę winna dokonać w formie sprawozdania rocznego w terminie do dnia 10 stycznia kolejnego roku budżetowego. Wzór sprawozdania rocznego stanowi załącznik Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wójtowi Gminy Banie Mazurskie przysługuje prawo kontroli:

1) liczby uczniów uczęszczających do niepublicznej szkoły, przedszkola i punktu przedszkolnego,

2) prawidłowości obliczania dotacji,

3) prawidłowości wykorzystania dotacji,

4) danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,

5) terminowości rozliczania dotacji.

2. Do przeprowadzenia kontroli Wójt Gminy może upoważnić pracowników Urzędu Gminy Banie Mazurskie, na podstawie wydanego na piśmie upoważnienia.

3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie jednostki kontrolowanej, w dniach i godzinach jej pracy.

4. Na 3 dni przed rozpoczęciem kontroli Wójt Gminy Banie Mazurskie zawiadamia jednostkę kontrolowaną o miejscu, zakresie i terminie kontroli.

5. Jednostka kontrolowana zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym niezwłocznie przedstawia niezbędne dokumenty i materiały oraz udziela wyjaśnień.

6. Z kontroli, kontrolujący jest zobowiązany sporządzić protokół wskazując w nim nieprawidłowości, jak i działania prawidłowe. Protokół winien być zakończony wnioskami.

7. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje jednostka kontrolowana, drugi Wójt Gminy, a trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.

8. Protokół kontroli przekazuje się za pokwitowaniem.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jednostka kontrolowana zobowiązana jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu złożyć na piśmie stosowne wyjaśnienia.

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nienależnie pobrana dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania dotacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus


do uchwały Nr XVII/93/12
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zalacznik1.docx

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na rok ……... na prowadzenie szkoły/przedszkola niepublicznego/punktu przedszkolnego

do uchwały Nr XVII/93/2012
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zalacznik2.docx

ROZLICZENIE otrzymanej dotacji za miesiąc...........................................

do uchwały Nr XVII/93/2012
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zalacznik3.docx

ROZLICZENIE otrzymanej dotacji za rok.............

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama