reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku miejskim, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131 poz. 764 i Nr 171 poz. 1016) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do pokrywania kosztów pobytu dziecka w żłobku w tym:

1) opłaty za pobyt dziecka w żłobku,

2) dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki (przekraczający 10 godzin dziennie) nad dzieckiem w żłobku,

3) opłaty za wyżywienie.

§ 2. 1. Ustala się od dnia 1 września 2012 r. opłatę, o której mowa w §1 pkt. 1 za każdą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych udzielanych w czasie godzin pracy żłobka w wysokości 1 zł, słownie: jeden złoty 00/100.

2. Opłata, o której mowa w § 1 pkt. 1 obejmuje:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

3. Dodatkowa opłata, o której mowa §1 pkt. 2 wynosi 2 zł słownie ( dwa złote 00/100 ) za każdą dodatkową godzinę opieki nad dzieckiem wykraczającą poza 10 godzin pobytu dziecka w żłobku.

4. Opłata, o której mowa w § 1 pkt. 1, 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż żłobek podmioty.

§ 3. 1. Umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicami ( opiekunami prawnymi ) określi: zasady, wysokość odpłatności za świadczenia o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,2,3, opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia oraz pobieranie odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

2. Rodzice ( opiekunowie prawni ) deklarują w umowie liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1,2,3.

3. Wzór umowy określa Burmistrz Miasta Kętrzyn.

§ 4. 1. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie, o której mowa w §1 pkt 3 ustala się w formie dziennej stawki w kwocie 6 zł.

2. Zmiana opłaty za wyżywienie będzie następowała corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", zmiana następowała będzie począwszy od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym został opublikowany komunikat.

3. Koszt wyżywienia dziecka w żłobku obejmuje wartość surowców użytych do przygotowania trzech posiłków dziennie.

4. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłat za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka.

5. Aktualną wysokość opłat w żłobku, dyrektor żłobka podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

§ 5. 1. Udziela się ulg w opłacie za pobyt na drugie i kolejne dzieci, tych samych rodziców ( opiekunów prawnych) uczęszczające równocześnie do żłobka.

1) Ulgi w opłacie wynoszą odpowiednio 50% za drugie dziecko, na kolejne dzieci- całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt.

2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) zwalnia się całkowicie z ponoszenia opłaty, o której mowa § 2 ust. 1 za dziecko gdzie dochód w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej oraz gdy wystąpi szczególnie uzasadniony przypadek.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1,2 dokonuje dyrektor żłobka na podstawie zaświadczenia wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz innych przedłożonych dokumentów.

§ 6. Tracą moc uchwały:

1. Uchwała Nr XX/153/2003r. Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym Miejskiego Przedszkola i Żłobka Integracyjnego "Malinka", prowadzonego przez Gminę Miejska Kętrzyn.

2. Uchwała Nr XXII/163/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie uchwały Nr XX/153/2003 r. Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym Miejskiego Przedszkola i Żłobka Integracyjnego "Malinka" prowadzonego przez Gminę Miejską Kętrzyn.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kętrzynie


Halina Krystyna Piasecka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama