reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/3/2012 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2011 r

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2011 rok w którym:

1. plan dochodów wyniósł 2.717.342,00 zł, a wykonanie 2.651.387,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. plan wydatków wyniósł 2.713.350,00 zł, a wykonanie 2.629.111,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2011 r.

4. Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 31 marca 2011 r. przekazać:

1. Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin


Gustaw Marek Brzezin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/3/2012
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
z dnia 27 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin za 2011 rok

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik realizacji
(%)

750

Administracja publiczna

202.342,00

222.148,34

109,79

75095

Pozostała działalność

202.342,00

222.148,34

109,79

2900

Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących

202.342,00

222.148,34

109,79

758

Różne rozliczenia

15.000,00

29.110,16

194,07

75814

Różne rozliczenia finansowe

15.000,00

29.110,16

194,07

0920

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

15.000,00

29.110,16

194,07

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

2.500.000,00

2.400.129

96,01

90002

Gospodarka odpadami

2.500.000,00

2.400.129

96,01

0740

Dywidenda

500.000,00

500.000

100,00

6650

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

2.000.000,00

1.900.129

95,01

Ogółem dochody

2.717.342,00

2.651.387,50

97,57


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/3/2012
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
z dnia 27 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin za 2011 rok

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik realizacji
(%)

750

Administracja publiczna

166.450,00

159.871,75

96,05

75095

Pozostała działalność

166.450,00

159.871,75

96,05

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

64.650,00

64.637,14

99,98

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

5.000,00

4.977,60

99,55

4110

Składki na ubezp. społeczne

11.200,00

11.197,73

99,98

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.750,00

1.683,52

96,20

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.500,00

1.400,00

93,33

4210

Zakup materiałów i wyposaż.

7.960,00

7.805,66

98,06

4300

Zakup usług pozostałych

63.050,00

56.988,74

90,39

4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

700,00

582,49

83,21

4400

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

4.060,00

4.059,00

99,98

4410

Podróże służbowe krajowe

2.550,00

2.518,97

98,78

4430

Różne opłaty i składki

1.200,00

1.200,00

100,00

4440

Odpis na ZFŚS

1.650,00

1640,90

99,45

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1.180,00

1.180,00

100,00

757

Obsługa długu publicznego

59.000,00

51.160,85

86,71

75705

Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

59.000,00

51.160,85

86,71

8110

Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

59.000,00

51.160,85

86,71

758

Różne rozliczenia

2.900,00

0,00

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

2.900,00

0,00

0

4810

Rezerwy

2.900,00

0,00

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.485.000,00

2.428.078,98

97,71

90002

Gospodarka odpadami

2.485.000,00

2.428.078,98

97,71

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.485.000,00

2.428.078,98

97,71

Wydatki ogółem
z tego:

2.713.350,00

2.639.111,58

97,26

a) wydatki bieżące w tym:

228.350,00

211.032,60

92,42

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

84.100,00

83.895,99

99,76

b) wydatki majątkowe

2.485.000,00

2.428.078,98

97,71


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/3/2012
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
z dnia 27 marca 2012 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2011 rok

w złotych

Lp.

Treść

Plan po zmianach

Wykonanie

1

2

3

4

1.

Dochody

2.717.342,00

2.651.387,50

2.

Wydatki

2.713.350,00

2.639.111,58

3.

Nadwyżka (1-2)

3.992,00

12.275,92

4.

Deficyt (1-2)

I

Finansowanie (Przychody - Rozchody)

-3.992,00

177.577,16

Przychody ogółem:

271.008,00

452.577,16

1.

Kredyty

-

-

2.

Pożyczki

-

-

3.

Pożyczka na prefinansowanie

-

-

4.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

-

-

5.

Spłaty pożyczek udzielonych

-

-

6.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

-

-

7.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

-

-

8.

Obligacje skarbowe

-

-

9.

Inne papiery wartościowe

-

-

10.

Inne źródła (wolne środki)

271.008,00

452.577,16

Rozchody ogółem

275.000,00

275.000,00

1.

Spłaty kredytów

-

-

2.

Spłaty pożyczek

275.000,00

275.000,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

-

-

4.

Udzielone pożyczki

-

-

5.

Lokaty

-

-

6.

Wykup papierów wartościowych

-

-

7.

Wykup obligacji

-

-

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

-

-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/3/2012
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
z dnia 27 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" nie posiada mienia

.


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego"Czyste Środowisko" za rok 2011 r.

Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) przedstawia Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2011 rok.

Budżet Związku Gmin na rok 2011 został przyjęty do realizacji uchwałą

Nr I/7/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 11 lutego 2011 r.

Plan dochodów został zaplanowany w wysokości 2.904.342,00 zł a plan wydatków w kwocie 2.900.350,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonano 5 zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków:

- uchwałą Nr II/9/11 z dnia 04 kwietnia 2011 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków

- uchwałą Nr V/8/11 z dnia 26 maja 2011 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków

- uchwałą Nr IV/15/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 187.000 zł, zwiększono plan przychodów o kwotę 181.569 zł

- uchwałą Nr XIV/20/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków

- uchwałą Nr V/21/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. dokonano przeniesień w planie finansowym wydatków oraz zmian w źródłach finansowania deficytu lub rozdysponowania wolnych środków.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi:

- dochody - 2.717.342 zł

- wydatki - 2.713.350 zł

I Dochody budżetu Związku

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2011 została przedstawiona w załączniku Nr 1. Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 2.651.387,50 zł co stanowi 97,57 % założonego planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna - wpłaty z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących na plan 202.342 zł wykonano 222.148,34 zł, tj. 109,79 % planu rocznego. Wykonanie wyższe dochodów jest wynikiem spłaty zaległości przez część gmin.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 15.000 zł zrealizowano w kwocie 29.110,16 zł. Wyższa realizacja dochodów to ulokowanie niewydatkowanej nadwyżki na korzystnych lokatach terminowych oraz wzrost stóp procentowych.

W dziale 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan dochodów wykonano w kwocie 2.400.129,00 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego. Osiągnięte dochody to wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 2.000.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.900.129,00 zł, co stanowi 95,01 % planu rocznego oraz ZUOK w Rudnie wpłacił dywidendę w kwocie 500.000,00 zł.

II Wydatki budżetowe

Realizacje wydatków budżetowych Związku przedstawia załącznik Nr 2.

W roku 2011 na realizację zaplanowanych zadań w kwocie 2.713.350,00 zł wydatkowano 2.639.111,58 zł, co w odniesieniu do planu rocznego stanowi 97,26%. Wydatki bieżące wyniosły 211.032,60 zł i majątkowe 2.428.078,98 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki wyniosły łącznie 159.871,75 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy przeciętnym zatrudnieniu 1 1 / 2 etatu wydatkowano 82.495,99 zł oraz na umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi w kwocie 1.400 zł za bieżącą opiekę nad działaniem systemów operacyjnych na komputerach i ochroną danych Związku. Pozostałe środki w kwocie 127.136,61 zł zostały przeznaczone na wydatki kancelaryjno - administracyjne niezbędne do funkcjonowania biura Związku, utworzenie i wyposażenie biura związku. Ponadto na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, za przesyłki listowe, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, zapłata za usługi prawne.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego odsetki od krajowych pożyczek zaplanowano w kwocie 59.000 zł, wydatkowano w kwocie 51.160,85zł

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączne wydatki wyniosły 2.428.078,98 zł, w tym wydatki majątkowe 2.428.078,98 zł.

Poniesiono koszty związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy.

W załączniku Nr 3 przedstawiono źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2011 r.

Rok budżetowy 2011 zamknął się nadwyżką w kwocie 12.275,92 zł.

W roku 2011 spłacono pożyczki w kwocie 275.000 zł, w tym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 210.000 zł i do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 65.000 zł. Środki na pokrycie pożyczek pochodziły z nadwyżki oraz z wolnych środków.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 wyniósł 1.310.000 zł

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama