reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 13 lipca 2012r.

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Bartoszyckiego dla spółek wodnych, trybu postępowania oraz sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5c i 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm., Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania dla spółek wodnych z terenu Powiatu Bartoszyckiego, realizujących zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych.

2. Środki finansowe na udzielenie dotacji określonej w ust. 1 pochodzić będą z budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

3. Łączna kwot dotacji dla spółek wodnych ustalana będzie poprzez Radę Powiatu Bartoszyckiego na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej.

4. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielna będzie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

5. Dotacje na realizację zadań określonych w ust. 1, przyznawane będą na wniosek złożony przez spółkę wodną, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółki wodnej, w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej, podejmuje Zarząd Powiatu Bartoszyckiego.

§ 3. 1. Udzielenie spółce wodnej dotacji celowej na realizację zadań określonych w §1 ust. 4 następuje na podstawie umowy zawartej ze spółką, która powinna zawierać w szczególności:

a) oznaczenie stron umowy,

b) szczegółowy opis zadania, w cel na jaki dotacja została przyznana i termin jej wykonania,

c) wysokość dotacji i tryb płatności,

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonania zadania,

f) termin i sposób rozliczenia,

g) termin zwrotu nie wykorzystanej dotacji,

h) termin złożenia pisemnego sprawozdania z wykonania i wykorzystania dotacji.

2. Spółka wodna otrzymująca dotacje nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż określony w umowie.

§ 4. 1. W przypadku, gdy spółka wodna prowadzi działalność umożliwiającą osiągnięcie zysku netto, wówczas udzielenie dotacji stanowi pomoc publiczną, w ramach pomocy de minimis w oparciu o rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia 28.12.2006 r.) lub de minimis w rolnictwie w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z dnia 21.12.2007 r.).

2. Warunkiem udzielania dotacji w przypadku jest przedłożenie dodatkowo następujących dokumentów:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat (w rolnictwie lat podatkowych), albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) innych informacji wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia oraz przekazanie sprawozdań finansowych, o których mowa w rozporządzeniu,

c) innych informacji wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia,

d) oświadczenia o przeznaczeniu osiągniętego zysku netto wyłącznie na cele statutowe spółki wodnej.

§ 5. 1. Warunkiem rozliczenia dotacji celowej przez Powiat Bartoszycki jest przedłożenie przez spółkę wodną rozliczenia rzeczowo finansowego wykonania zadania, do którego załącza się:

a) protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania,

b) faktury, rachunki lub inne dokumenty równoważne dowodom księgowym, potwierdzające powstanie kosztów zadania,

c) dokumenty bankowe, potwierdzające powstanie kosztów zadania.

2. Rozliczenie wykonania zadania przez spółkę wodną winno nastąpić w ciągu do 14 dni od jego zakończenia.

§ 6. 1. Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego wykonaniu.

3. Zakres kontroli obejmuje przede wszystkim:

a) zgodność wykonania zadania z zawartą umową,

b) udokumentowanie realizowanego zadania,

c) sprawdzenie dokumentów potwierdzających przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bartoszyckiego.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 7. Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania dotacji poprzez publikacje naboru wniosków o przyznanie dotacji i uchwał Zarządu Powiatu Bartoszyckiego w tej sprawie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki/.

§ 8. Traci moc uchwała nr XX/118/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Bartoszyckiego dla spółek wodnych, trybu postępowania oraz sposobu jej rozliczania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/123/2012
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 13 lipca 2012 r.

Wniosek o udzielenie dotacji

I. Dane wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy…………………………................................................................................………..

……………………………………………………………........................................................………………...

……………………………………………………………........................................................………………...

2. Adres wnioskodawcy:……………………………...............................................……………………………

……………………………………………………............................…......................…………..……………...

……………………………………………………………........................................................………………...

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego:………………………......................…….......……...……………

4. Numer rachunku bankowego:…………………………………............................................……....…………

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy..............................……...

……………………………………………………………………....................................................……………

………………………………………………………………............................................………………………

...................................................................................................................................................................................

II. Wielkość wnioskowanej dotacji

1. Kwota wnioskowanej dotacji:…………………………...............................…...…....………………………

2. Słownie:……………………………...........................................................…...…………………………….

…………………………………………….......................................................................……………………....

III. Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania:………………….......................................................………………………..

…………………………………………………………....................................…………………………………

……………………………………………………………........................................................………………...

2. Termin i miejsce realizacji zadania:…………...................................................….....………………………...

………………………………………………….............................................……........…………………………

3. Harmonogram realizacji zadania:

Okres realizacji

Rodzaj robót

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj planowanych wydatków

Łączna wartość planowanych wydatków

W tym

sfinansowanych z dotacji

sfinansowanych ze środków własnych

RAZEM:

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość planowanych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania %

Wnioskowana dotacja

Środki własne

Inne

RAZEM:

100%

V. Dodatkowe uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….....…………

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

Nazwisko i imię……………………….....................................................……...……………………………….

Funkcja……………………….........................................................................…………………………………..

Podpis………………………………………………………….………………………………

Nazwisko i imię………………….........................................................………………………………………….

Funkcja………………………………………….....................................................................……………………

Podpis…………………………………………………………………………………………

Nazwisko i imię………………………........................................……………………………………………….

Funkcja……………………………....................................................................………………………………..

Podpis…………………………………………………………………………………………

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama