reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy wybudują na gruntach będących własnością gminy drogę ogólnie dostępną

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 , poz.558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806 , z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz.1568, z 2004r. , Nr 102,poz. 1055, Nr 116,poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172,poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48,poz.327 i Nr 138,poz.974 i Nr 173, poz.1218,z 2008r. Nr 180, poz.1111, z 2009r. Nr 223, poz.1458 , Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675 i Nr 40, poz.230 oraz z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 21,poz.113, Nr 217, poz.1281 oraz Nr 149, poz.887), art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz.404, z 2006r. Nr 191, poz.1411, z 2008r. Nr 93, poz.585 oraz z 2010r. Nr 18, poz.99)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 76,poz.498) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie rozporządzenie komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 379 z 28.12.2006r.)

2. Uchwały nie stosuje się do pomocy podmiotom wymienionym w art.1 ust.1 Rozporządzenia UE (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006r.)

§ 2.

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot, w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro.

2. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro.

§ 3.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały wybudowali na gruntach będących własnością gminy drogę ogólnie dostępną, przy zachowaniu warunków określonych w ust.

2. Warunkiem udzielenia zwolnienia jest:

1) opracowanie dokumentacji uzgodnionej uprzednio z Gminą Dobre Miasto,

2) wyłonienie wykonawcy budowy drogi zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji na podstawie ofert gwarantujących wybudowanie drogi w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, w szczególności poprzez:

a) zamieszczenie ogłoszenia o możliwości składania ofert w co najmniej dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej przedsiębiorcy,

b) powołanie komisji do oceny ofert z co najmniej jednym przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście,

c) zastosowanie, do oceny ofert kryteriów w postaci:

- ceny o wadze kryterium w wysokości 80% oraz

- długości okresu gwarancji jakości o wadze kryterium w wysokości 20%, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata,

d) ustalenie wynagrodzenia wykonawcy w formie ceny ryczałtowej.

§ 4.

Zwolnienie przysługuje do wysokości poniesionych kosztów związanych z budową drogi, nie więcej jednak niż do ceny zawartej w wybranej ofercie, przy czym zwolnienie to nie może przekroczyć 170.000 zł rocznie.

§ 5.

1. Podstawą zwolnienia od podatku jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie pomocy wraz z dokumentacją świadczącą o wybudowaniu drogi z zachowaniem warunków określonych w § 3 ust. 2.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 przedsiębiorca dołącza:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. Nr 53, poz.311 - w sposób i na formularzu określonym tym rozporządzeniem wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 lat obrotowych,

3) dokumentację powykonawczą,

4) dokumentację związaną z wyłonieniem wykonawcy wraz z ofertami,

5) pozwolenie na użytkowanie,

6) zestawienie poniesionych kosztów na budowę drogi.

§ 6.

1. Zwolnienie od podatku przysługuje po wybudowaniu drogi, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło złożenie kompletnego wniosku zawierającego wszystkie wymagane informacje i załączniki, a ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym przedsiębiorca nie spełnia warunków do zwolnienia od podatku.

2. Zwolnienie od podatku odliczane jest z góry.

3. Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ze zwolnienia nie mogą korzystać przedsiębiorcy posiadający zaległości w płatnościach należności stanowiących dochody budżetu Gminy Dobre Miasto.

2. Zwolnienie udzielone przedsiębiorcom, którzy korzystali ze zwolnienia niezgodnie z warunkami niniejszej uchwały, podlega zwrotowi wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości wynikającej z przepisów Ordynacji podatkowej.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje do 30 czerwca 2013r.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Małgorzata Łańko


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/195/2012
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama