| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.209.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 3 sierpnia 2012r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Barciany określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia: dodatku za wysługę lat, dodatku mieszkaniowego oraz nagród, w części dotyczącej § 6 ust. l, § 9 ust. l pkt 2 i 3 oraz § 9 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały w zakresie zapisu "uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość wykonywanej pracy".

Uzasadnienie

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Barciany, powołując się na art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwaliła regulamin wynagradzania nauczycieli.

Zdaniem organu nadzoru przedmiotowy załącznik do uchwały, w części wskazanej w sentencji rozstrzygnięcia, jest sprzeczny z prawem.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli w drodze regulaminu, m.in. wysokość stawek dodatków - za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków.

Rada Gminy Barciany w § 6 ust. l Regulaminu wprowadziła zapis, że nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

Przedmiotowa regulacja stanowi rażące naruszenie prawa, gdyż w myśl art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, dodatek motywacyjny jest elementem wynagrodzenie nauczyciela. Zatem jest on przyznawany w ramach stosunku pracy przez pracodawcę. W świetle regulacji art. 3 § 1 Kodeksu pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną - do jakich bezspornie zalicza się szkoły - czynności w sprawach z zakresu pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki, występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do nauczyciela, niebędącego dyrektorem szkoły, wykonuje dyrektor szkoły. Dlatego też uzależnianie przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli od uzgodnienia tej kwestii z "innymi", wskazanymi w regulaminie, dyrektorami szkół ogranicza ustawową samodzielność pracodawców. Postanowienia regulaminu wynagradzania nauczycieli nie mogą odmiennie niż ustawa regulować zasad dotyczących dokonywania czynności z zakresu prawa pracy przez pracodawcę.

Za niedopuszczalne należy uznać również przewidziane w § 9 ust. l pkt 2 i 3 oraz ust. 2 regulaminu rozwiązania uzależniające wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedyrektora szkoły od jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem; jakości wykonywanej pracy oraz złożoności zadań wynikających z pełnionej funkcji.

W ocenie organu nadzoru w/w okoliczności mogą być brane pod uwagę przy określaniu dodatku motywacyjnego lub nagrody, gdyż ocena wyników pracy szkoły, stopień złożoności wykonywanych zadań ściśle wiążą się z oceną rezultatów i jakości pracy osoby, której powierzono stanowisko kierownicze, nie zaś z dodatkiem związanym ze sprawowaną funkcją (patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 sierpnia 2008r. II SA/Ol 365/08). Wobec tego przedmiotowe przesłanki nie mogą mieć przełożenia na wysokość dodatku funkcyjnego (podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 czerwca 2008r., IV SA/Wr 169/07).

W związku z tym rozstrzygniecie jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie
30 dni od dnia jego doręczenia.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »