reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Kruklanki

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących etat łączony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28,poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), oraz art.42 ust.6 i ust.7 pkt 2 i 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r., Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r., Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505; z 2009r.,Nr 1,poz.1, Nr 56,poz.458, Nr 97,poz. 800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706; z 2011 r., Nr 149, poz. 887), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kruklanki obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w odrębnych przepisach, w wysokości ustalonej w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Liczba godzin o jaką obniża się obowiązkowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:

a) do 8 oddziałów

10

b) 9 - 12 oddziałów

13

c) 13 i więcej oddziałów

15

2.

Wicedyrektor

9

2. Liczba godzin o jaką obniża obowiązkowy wymiar zajęć ustalona w ust.1, odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo a ustaje z końcem tygodnia, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.

§ 2. 1. Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dla nauczycieli specjalistów zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według następujących norm:

-) pedagog - 26 godzin,

-) logopeda - 26 godzin,

-) psycholog - 26 godzin,

-) doradca zawodowy - 26 godzin,

2) Dla ustanowienia tygodniowego wymiaru zajęć przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut.

§ 3. 1) Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach którzy z przyczyn organizacyjnych szkół oraz braku dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z posiadaną specjalnością, ustalony plan zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych łączą w wymiarze różnego pensum w ramach jednego etatu - ustala się pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wg podanego wzoru (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku):

WG = (g1 + g2 +….+ gn) / (g1/G1 + g2/G2 +…. + gn/Gn) , w którym:

- WG - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

- G1, G2, Gn - obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla danego stanowiska określony w § 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz na podstawie przepisów wydanych w oparciu o art. 42 ust 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela

- g1 - oznacza godziny przydzielone nauczycielowi w ramach wymiaru godzin G1,

- g2 - oznacza godziny przydzielone nauczycielowi w ramach wymiaru godzin G2,

- gn - oznacza godziny przydzielone nauczycielowi w ramach wymiaru godzin Gn.

2. Ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin WG, zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że wymiar mniejszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej, liczy się za pełną godzinę.

3. Liczbę godzin ponadwymiarowych takich nauczycieli ustala się odejmując od przyznanej liczby godzin danemu nauczycielowi ustalony dla niego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin WG.

4. Pensum dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o którym mowa powyżej jest dyrektor szkoły który zatrudnia nauczycieli.

§ 4. Do łącznia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji

§ 5. Regulacje niniejszej uchwały zastały zaopiniowane przez właściwe związki zawodowe.

§ 6. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruklanki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

§ 8. Tracą moc:

1. Uchwała XXXI/275/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów i logopedów.

2. Uchwała III/18/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady gminy Kruklanki Nr XXXI/275/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów i logopedów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Gąsior

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama