reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Kruklanki

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, Dz. U. Nr 214, poz. 1441, poz. 1806 oraz z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 30 ust.6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674, Nr 170 poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r., Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r., Nr 145, poz.917; z 2009r., Nr 1,poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 216, poz. 1706; z 2011 r., Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Kruklanki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

§ 3. Tracą moc:

1) Uchwała nr XVII/163/09 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego. Nr 64, poz.1025).

2) Uchwała nr XX/182/09 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: zmian do regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego. Nr 127, poz.1991).

3) Uchwała nr V/26/11 rady Gminy Kruklanki z dnia 29 marca 2011r.w sprawie: zmian do uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego. Nr 67, poz.1104).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Gąsior


Załącznik do Uchwały Nr XIV/93/2012
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 29 maja 2012 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania

Dział I.
Przepisy wstępne

§ 1. Regulamin określa:

1. Wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:

1) motywacyjnego;

2) funkcyjnego;

3) za warunki pracy.

2. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

3. wysokość i zasady przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) ustawie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.

3) szkołach - należy przez to rozumieć publiczne szkoły i placówki wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) dla których Gmina Kruklanki jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy.

4) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i zasady przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli,

5) organie prowadzącym szkoły - należy przez to rozumieć Gminę Kruklanki,

6) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły,

7) nauczycielach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Kruklanki,

8) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

9) klasie - należy przez to rozumieć także oddział,

10) uczniu - należy przez to rozumieć również dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego.

Dział II.
Dodatek motywacyjny

§ 3. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom, stosownie do stopnia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4, na czas określony nie dłuższy niż na 1 rok szkolny.

§ 4. 1.Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym, wychowawczo - opiekuńczym, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub olimpiadach przedmiotowych,

b) w przypadku dyrektora szkoły - wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły w ocenianiu zewnętrznym.

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz potrzebujących szczególnego wsparcia wychowawczego;

4) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

f) wynik oceny pracy, dokonanej w trybie art.6a ustawy, lub wynik oceny dorobku zawodowego za okres stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela,

5) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych szkoły, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 5. 1. W ramach środków planowanych w budżetach szkół ustala się odpis na dodatki motywacyjne w wysokości nie mniejszej niż 5% środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny ustala się kwotowo.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może przekroczyć 10% miesięcznie jego wynagrodzenia zasadniczego.

4. W przypadku nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub pełniącego obowiązki dyrektora szkoły, dodatek motywacyjny może być ustalony w wysokości do 20% miesięcznie jego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora lub pełniącego obowiązki dyrektora, ustala Wójt.

6. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel rozpoczyna korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia.

Dział III.
Dodatek funkcyjny

1. Dodatek funkcyjny przysługuje:

1) nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2) nauczycielom pełniącym funkcje wychowawców klas lub opiekunów stażu nauczycieli.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono funkcję w zastępstwie.

§ 7. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli przedstawionej w § 10.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół bierze się pod uwagę wielkość i strukturę organizacyjną szkoły, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz wyniki pracy szkoły.

§ 8. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół prowadzonym przez Gminę ustala Wójt, uwzględniając w szczególności:

1) sprawną organizację pracy, poprawność pod względem formalnoprawnym oraz zasadność podejmowanych decyzji;

2) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoły;

3) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnętrznej;

4) liczbę uczniów i oddziałów;

5) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole;

6) liczbę pracowników administracji i obsługi;

7) prawidłowość realizacji planu finansowego szkoły i przestrzeganie dyscypliny finansowej;

8) działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju oraz osiągnięć szkoły;

9) współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Radą Szkoły o ile taka funkcjonuje oraz z Samorządem Uczniowskim;

10) współpracę z organizacjami i instytucjami, mającą na celu wspomaganie działalności statutowej szkoły;

11) terminowość i rzetelność wykonywania zadań;

12) współpracę ze związkami zawodowymi.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego wicedyrektorom szkół oraz innym nauczycielom uprawnionym ustala dyrektor szkoły.

§ 9. 1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępowania nieobecnego dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Dodatki funkcyjne wypłacane są nauczycielom z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

§ 10. 1. TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.

Rodzaj szkoły

Wysokość dodatku funkcyjnego

1

2

3

miesięcznie w

od

do

1

Szkoły

a) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

500

1000

b) dyrektor szkoły liczącej 9 i więcej oddziałów

700

1500

c) wicedyrektor

400

700

2

Wychowawcy klas i opiekunowie stażu

a) opiekun stażu

70

130

b) wychowawca klasy

70

130

Dział IV.
Dodatek za warunki pracy

§ 11. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych szczegółowo w rozporządzeniu.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:

a) stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych prac lub zajęć

b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

3. Dodatek wynosi do 5% stawki godzinowej.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć (pełny etat).

5. Nauczycielowi, który realizuje w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć dodatek wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w takich warunkach pracy.

6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

7. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy, a dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły.

Dział V.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 12.

1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin.

2. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela. Dyrektor może realizować godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 3 godzin tygodniowo.

3. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustalony zgodnie z art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych z wyjątkiem doraźnych zastępstw.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

5. Nauczycielom realizującym godziny doraźnych zastępstw, dla których ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin na podstawie art.42 ust. 4a Karty Nauczyciela (wymiar podwyższony), wartość godziny zastępczej oblicza się zgodnie z ust. 2 i 3, uwzględniając wynagrodzenie zasadnicze przysługujące za wymiar podwyższony (art. 42 ust. 3 i art.42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela).

6. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz za dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

8. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

9. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się i kończą w środku tygodnia, przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) lub tydzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

10. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy w możliwie krótkim terminie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela.

11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Dział VI.
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

§ 13. 1. Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie z art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela

2. W budżecie Gminy Kruklanki tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli w rocznym planie finansowym szkoły, z przeznaczeniem na wypłaty nagród Wójta i nagród Dyrektorów Szkół.

3. Do dyspozycji Wójta przeznacza się około 20% gminnego funduszu nagród nauczycieli, natomiast do dyspozycji dyrektorów pozostaje około 80% tego funduszu.

§ 14.

1. Nagrodę Dyrektora przyznają dyrektorzy szkół. Nagrody są wręczane i wypłacane w Dniu Edukacji Narodowej,ważnych wydarzeń w życiu szkoły lub zakończenia roku szkolnego.

2. Wysokość nagrody Dyrektora szkoły nie może być wyższa niż 1300 zł.

3. Nagrody Dyrektora o których mowa w ust. 1 są przyznawane po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

4. Nagrodę Dyrektora Szkoły może otrzymać nauczyciel:

1) za udokumentowane, wybitne osiągnięcia pracy dydaktyczno-wychowawczej (wyniki konkursów, olimpiad, egzaminy zewnętrzne),

2) za podejmowanie inicjatyw powodujących rozwój szkoły oraz podwyższenie jakości jej pracy,

3) za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,

4) za podejmowanie inicjatyw powodujących pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych i rzeczowych.

§ 15.

1. Nagrodę Wójta przyznaje Wójt Gminy Kruklanki. Nagroda ta jest wręczana i wypłacana w szczególności w Dniu Edukacji Narodowej.

2. Wysokość nagrody Wójta nie może być wyższa niż 1.600 zł.

3. Wójt Gminy przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosku złożonego przez:

1) dyrektora szkoły;

2) radę rodziców;

3) radę pedagogiczną;

4) organizację związkową zrzeszającą nauczycieli.

4. Do Nagrody Wójta nie może być typowany nauczyciel, który otrzyma w tym roku szkolnym za te same osiągnięcia Nagrodę Dyrektora Szkoły.

5. Nagrodę Wójta może otrzymać nauczyciel:

1) za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole;

2) za osiągnięcia dydaktyczne mierzone zewnętrznymi wskaźnikami (wyniki konkursów, olimpiad, egzaminy zewnętrzne);

3) za inicjatywy wychowawcze, skutkujące wymiernymi dodatnimi efektami pracy;

4) za prace na rzecz rozwoju edukacji, kultury i kultury fizycznej w gminie.

6. Wniosek o nagrodę Wójta składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.


Załącznik do Uchwały Nr XIV/93/2012
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik1%20do%20regulaminu.pdf

wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Kruklanki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Chmiel Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Chmiel - Kancelaria Radcy Prawnego z Rzeszowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama