reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego

z dnia 13 lipca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dziecku - rozumie się przez to dziecko przebywające w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także osobę, która osiągnęła pełnoletniość w pieczy zastępczej i nadal przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

2) dochodzie - rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

3) kryterium dochodowym - rozumie się przez to kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4) osobie zobowiązanej - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5) opłacie - rozumie się opłatę za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

6) ustawie - rozumie się ustawę z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.).

§ 3. 1. W postępowaniach o umorzenie w całości lub części, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, odstąpienie od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, stosuje się poniższe zasady ogólne:

1) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

2) zasadę wspierania procesu usamodzielnienia, osób zobowiązanych do odpłatności, wraz z rodzicami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, a odpłatność dotyczy ich pobytu,

3) zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień,

4) zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób na ich całkowitym, bądź częściowym utrzymaniu.

§ 4. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, a także częściowe odstąpienie z opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres ustalony w decyzji, nie dłuższy jednak niż na 12 miesięcy licząc od dnia rozpoznania wniosku.

§ 5. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje w sytuacji, gdy dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza kryterium dochodowego.

2. Poza sytuacją, o której mowa w ust.1, można odstąpić od ustalenia opłaty w szczególności ze względu na:

1) długotrwałą lub ciężką chorobę,

2) orzeczoną niepełnosprawność, w stopniu znacznym lub umiarkowanym,

3) pobyt w placówkach pomocy społecznej,

4) pobyt w zakładzie karnym lub areszcie śledczym i niewykonywanie w nich odpłatnej pracy i nieposiadania żadnego dochodu,

5) straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

6) inne ważne przyczyny skutkujące powstaniem trudnej sytuacji osobistej i majątkowej osoby zobowiązanej.

§ 6. Częściowe odstąpienie od opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest ustalane w zależności od relacji dochodu osoby zobowiązanej do kryterium dochodowego według następujących zasad:

Dochód osoby lub dochód na jedną osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego

Wysokość odstąpienia od opłat liczona w % od wydatków ponoszonych przez placówkę wymienioną w art. 93 ust. 1 ustawy

Wysokość odstąpienia od opłat liczona w % od miesięcznej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

101% - 150%

90

80

151% - 200%

85

70

201% - 250%

80

60

251% - 300%

70

50

301% - 350%

50

30

powyżej 351%

30

20

§ 7. 1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, a odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy,

4) po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba ta będzie spełniać warunki do odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w § 4 ust. l niniejszej uchwały,

5) osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, decyzję umarzającą należność pozostawia się w aktach sprawy.

§ 8. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić w sytuacji łącznego spełnienia przynajmniej dwóch z poniższych przesłanek:

1) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 300 % kryterium dochodowego,

2) osoby zobowiązane realizują ustalenia kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,

4) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

5) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

2. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony jak i wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

3. Umorzenie w części należności głównej pociąga za sobą umorzenie odsetek w proporcjonalnej wysokości.

§ 9. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,

2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

4) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

2. Okres odroczenia lub rozłożenia na raty nie może przekraczać 24 miesięcy.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za okres od dnia odroczenia lub rozłożenia na raty do upływu terminów zapłaty określonych w decyzji.

§ 10. 1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty następuje z urzędu lub na umotywowany i udokumentowany wniosek osoby zobowiązanej, w drodze decyzji administracyjnej.

2. W postępowaniu w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

§ 11. Traci moc uchwała Nr XX/183/2004 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 listopada 2004 r.w sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz uchwała Nr XX/184/2004 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dzieci, osób pełnoletnich lub ich rodziców (opiekunów prawnych lub kuratorów) z opłat za pobyt dziecka i osób pełnoletnich w placówkach opiekuńczo - wychowawczych z terenu Powiatu Mrągowskiego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Stanisław Bułajewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama