reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego

z dnia 13 lipca 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

Na podstawie art. 12, pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj: Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz., 1592, z póź. zm.), art. 30 ust. 6 pkt 3, art. 49 ust. 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj: Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, z póź. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/220/2009 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Stanisław Bułajewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/150/2012
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 13 lipca 2012 r.

REGULAMIN określający tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

§ 1. 1. Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Powiatu Mrągowskiego z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

2. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski.

§ 2. 1. W budżecie Powiatu Mrągowskiego tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym, że:

1) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

2) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody Starosty.

§ 3. 1. Wysokość nagrody Starosty ustala się w wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Wysokość nagrody Dyrektora nie może być niższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty z tytułem magistra i z przygotowaniem pedagogicznym i nie może być wyższa niż nagroda Starosty.

§ 4. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

2. Nagroda Starosty może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają co najmniej ocenę dobrą pracy pedagogicznej oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 kryteriów z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

3. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku za okres stażu oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 kryteria z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co najmniej I stopnia (rejonowych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej powiatowym,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,

f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,

i) sprawuje opiekę nad organizacjami uczniowskimi i społecznymi działającymi w szkole,

j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

k) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami,

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,

b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

d) efektywnie współpracuje z lokalnymi samorządami terytorialnymi oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,

e) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

f) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,

g) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

h) wzorowo kieruje szkołą,

4) w zakresie innej działalności, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty może wystąpić:

1) dla nauczyciela:

a) dyrektor szkoły

b) rada pedagogiczna

c) rada rodziców

d) zakładowe organizacje związkowe

e) samorząd uczniowski,

2) dla dyrektora szkoły:

a) wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie

b) Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Mrągowie

c) rada pedagogiczna

d) rada rodziców

e) samorząd uczniowski

f) starosta

g) Zarząd Powiatu.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły może wystąpić:

a) dyrektor szkoły

b) rada pedagogiczna

c) rada rodziców

d) związki zawodowe (działające w szkole)

e) samorząd uczniowski.

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne osiągnięcia osoby nominowanej do nagrody w okresie ostatnich 3 lat.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do Regulaminu.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 należy składać do 15 września odpowiednio:

1) o nagrodę Starosty w Starostwie Powiatowym w Mrągowie,

2) o nagrodę Dyrektora w sekretariacie szkoły.

6. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców i samorząd uczniowski wymagają wcześniejszego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

§ 6. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) ze środków, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - dyrektor szkoły,

2) ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - Starosta Mrągowski.

2. Przyznanie nagrody Starosty wymaga pozytywnej opinii Komisji Nagród Starosty powołanej w składzie:

1) dwóch przedstawicieli Starosty Mrągowskiego,

2) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.

3. Skład imienny Komisji, o której mowa w ust. 2 ustala zarządzeniem Starosta Mrągowski.

4. Przyznanie nagrody Dyrektora wymaga uprzedniego zaopiniowania przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe.

5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/150/2012
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 13 lipca 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Smulewicz

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama