reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego

z dnia 13 lipca 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

Na podstawie art. 12, pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592, z póź. zm.), art. 30 ust. 6 pkt 1-2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj: Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Stanisław Bułajewski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2012
Rady Powiatu Mrągowskiego
z dnia 13 lipca 2012 r.

REGULAMIN określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski.

1. Regulamin określa :

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat

b) motywacyjnego

c) funkcyjnego

d) za warunki pracy

2) Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia mowa jest o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 z 2006 r., poz. 674, z późn. zm.),

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy,

3) organie prowadzącym - rozumie się przez to Powiat Mrągowski,

4) Staroście- rozumie się przez to Starostę Powiatu Mrągowskiego,

5) szkole- należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę oświatową albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski,

6) dyrektorze lub wicedyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu,

7) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu,

8) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

9) klasie- należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

10) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka i słuchacza,

11) grupie - rozumie się przez to grupę uczniów, która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na zajęciach określonych w przepisach o ramowych planach nauczania oraz zgodnie z tymi przepisami,

12) tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy,

13) stawce wynagrodzenia zasadniczego - należy przez to rozumieć minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego określoną zgodnie z rozporządzeniem lub ustaloną na podstawie art. 30 ust. 10, 10a i 10b ustawy.

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy, § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.

§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat wypłaca się nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten wypłaca się również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia,

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5. 1. Ustala się pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych nauczycielom w poszczególnych szkołach w wysokości 3% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w danej szkole w danym roku kalendarzowym.

2. Środki o których mowa w pkt 1 zostają odpowiednio zwiększone z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły.

3. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo na okresy: wrzesień - luty, marzec - sierpień.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może być wyższa niż 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

§ 6. Ustalając wysokość dodatku motywacyjnego, należy brać pod uwagę szczegółowe warunki jego przyznawania, do których należą:

1. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych oraz osiągane przez nich wyniki;

2. Umiejętność rozwiązywania również we współpracy z rodzicami problemów wychowawczych;

3. Rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących wsparcia;

4. Wdrażanie innowacji pedagogicznych;

5. Wzbogacanie warsztatu pracy, dbałość o sprawność pomocy dydaktycznych oraz o estetykę powierzonych sal lekcyjnych;

6. Udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych;

7. Udział w pracy powołanych zespołów, np. klasowych, przedmiotowych;

8. Opiekę nad organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

9. Absencja w pracy;

10. Skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające jej ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy poprzez:

a) realizację zadań określonych przez organ prowadzący i wynikających z lokalnej polityki oświatowej,

b) racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi i pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

c) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania, opieki oraz pracy,

d) wzbogacanie szkoły w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne ze środków pozabudżetowych,

e) dbałość o estetykę szkoły i jej otoczenie , wykonywanie bieżących napraw i remontów,

f) kształtowanie właściwej atmosfery pracy oraz integrowanie pracowników szkoły wokół wspólnych zadań,

g) umiejętność negocjacji w sytuacjach konfliktowych pomiędzy uczniami i ich rodzicami a nauczycielem,

h) współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami społecznymi.

Rozdział 4.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 7. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w granicach stawek określonych w poniższej tabeli z uwzględnieniem złożoności zadań związanych z powierzonym stanowiskiem.

Stanowisko

Miesięczny dodatek w % minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym

Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

od 20 do 50

Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 14 oddziałów

od 25 do 60

Dyrektor szkoły liczącej od 15 do 20 oddziałów

od 30 do 75

Dyrektor szkoły liczącej 21 oddziałów i więcej

od 35 do 90

Dyrektor bursy

od 15 do 50

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

od 15 do 50

Wychowawca kierujący Rodzinnym Domem Dziecka

od 15 do 40

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 30% do 70% dodatku przysługującego dyrektorowi z uwzględnieniem zakresu obowiązków i zadań związanych z powierzonym stanowiskiem.

§ 8. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wynosi: 1) za pełnienie funkcji wychowawcy klasy - 5%, 2) za pełnienie funkcji opiekuna stażu - 3%, minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu.

§ 9. 1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

2. Dodatek funkcyjny w ustalonej stawce przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora lub powierzono obowiązki dyrektora, wicedyrektora , kierownika, a także pełnienie funkcji wymienionych w § 8 pkt 2 w zastępstwie.

Rozdział 5.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 10. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach przysługuje dodatek w wysokości i na warunkach określonych w tabeli.

Lp.

Rodzaj pracy w warunkach trudnych

Wysokość dodatku stawki godzinowej, za faktycznie przepracowane godziny

1.

Prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa.

2 %

wynagrodzenia zasadniczego

2.

Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych grupowych i indywidualnych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim

15 %

wynagrodzenia zasadniczego

3.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych i domach dziecka

11 %

wynagrodzenia zasadniczego

4.

Prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

7,5 %

indywidualnej stawki godzinowej

5.

Prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych.

7,5 %

wynagrodzenia zasadniczego

6.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych

20 % stawki godzinowej, za faktycznie przepracowane godziny w klasach łączonych

§ 11. 1. Za prace w warunkach uciążliwych wymienionych w § 9 rozporządzenia przysługuje dodatek w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się za okres faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz za okres, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

Rozdział 6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 12. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela i dodatku za warunki pracy (jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela , o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe.

Rozdział 7.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa pracy.

§ 14. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama