reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/283/2012 Rady Gminy Ełk

z dnia 8 sierpnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w gminie Ełk, w przypadku konieczności remontu budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania i warunki udzielania pożyczek z budżetu Gminy Ełk na remonty budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy Ełk, w przypadku konieczności remontu budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi.

§ 2. Tryb i warunki, o których mowa w § 1 zwane regulaminem stanowią załącznik do uchwały.

§ 3. Pożyczek udziela się w ramach kwot zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Ełk na dany rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków spowodowanych zdarzeniami losowymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/283/2012
Rady Gminy Ełk
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Regulamin udzielania z budżetu Gminy Ełk pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych, na remonty budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych wspólnot mieszkaniowych w związku ze zdarzeniami losowymi

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa warunki udzielania i spłaty pożyczek na remont wielorodzinnych budynków wspólnot mieszkaniowych.

§ 2. Pożyczka może być udzielona z przeznaczeniem na remonty części wspólnych budynku, w szczególności na:

1) remonty dachów,

2) odnawianie i wykonanie nowych elewacji,

3) wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych,

4) remonty stropów,

5) osuszanie i zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian i fundamentów,

6) wykonanie, wymiana i remont instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej.

§ 3. Kryteria, jakie decydować będą o pierwszeństwie w udzieleniu pożyczki, to:

1) zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi ze względu na stan techniczny budynku,

2) zagrożenie katastrofą budowlaną,

3) zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją,

4) remont budynku zabytkowego,

5) posiadanie wkładu własnego w stosunku do kosztów remontu,

6) położenie w centrum i przy głównych ciągach komunikacyjnych.

§ 4. Pożyczkę można udzielić dla jednej wspólnoty, nie częściej niż raz na cztery lata, po spłaceniu poprzedniej pożyczki.

Rozdział 2.
WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

§ 5. Pożyczkodawca udzieli pożyczki pod warunkiem, że:

1) pożyczkobiorca wystąpi z wnioskiem o udzielenie pożyczki na wykonanie remontu,

2) pożyczkobiorca złoży dokumenty określone w § 6,

3) pożyczkobiorca udokumentuje wkład własny,

4) okres realizacji robót nie przekroczy 12 miesięcy.

§ 6. 1. Dokumenty jakie należy złożyć do wniosku:

1) regulamin wspólnoty (statut) - kserokopia,

2) uchwała wspólnoty o wyborze zarządu i upoważnienie do występowania w imieniu wspólnoty i zawierania umów cywilnoprawnych,

3) uchwała wspólnoty o woli przeprowadzenia remontu, określająca zakres i przedmiot remontu,

4) dokumentacja kosztorysowa wraz z projektem (jeżeli jest on wymagany),

5) harmonogram remontu, przewidujący realizację w terminie do 12 miesięcy,

6) pozwolenie na budowę lub zgoda na przeprowadzenie robót budowlanych wydane przez właściwy organ (jeżeli jest wymagane),

7) udokumentowanie własnego wkładu finansowego wspólnoty,

8) określenie kosztu remontu, przypadającego na właścicieli,

9) strukturę własności wspólnoty wg stanu na dzień złożenia wniosku,

10) informację o okresie udzielenia pożyczki oraz harmonogram spłaty,

11) zobowiązanie każdego właściciela lokalu do spłaty udzielonej pożyczki wraz z oświadczeniem woli o formie zabezpieczenia pożyczki,

12) rozliczenie spłaty pożyczki w częściach przypadających na poszczególnych właścicieli z uwzględnieniem terminu spłaty.

2. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby pożyczkobiorcy i przedłożeniu oryginałów do wglądu.

§ 7. Wnioski wstępne można składać w sekretariacie Urzędu Gminy po zdarzeniu losowym.

Rozdział 3.
ODMOWA PRZYZNANIA POŻYCZKI

§ 8. Odmawia się udzielenia pożyczki w następujących przypadkach:

1) niespełnienie określonych warunków,

2) wyczerpanie środków finansowych Gminy, zabezpieczonych w budżecie danego roku na ten cel.

Rozdział 4.
PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA I SPŁATY POŻYCZEK ORAZ ODSETEK

§ 9. Pożyczkodawca udziela pożyczki na okres do 4 lat.

§ 10. Pożyczka podlega spłacie w całości.

§ 11. Kwota pożyczki nie może być wyższa niż 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 12. Okres spłaty pożyczki zostanie określony indywidualnie dla każdej wspólnoty.

§ 13. Pożyczka nie podlega oprocentowaniu w przypadku terminowej spłaty rat.

§ 14. Niespłacenie przez pożyczkobiorcę raty pożyczki w terminach ustalonych w umowie spowoduje naliczenie odsetek, jak od zaległości podatkowych.

§ 15. Od udzielonej pożyczki nie pobiera się prowizji.

§ 16. Dopuszcza się wcześniejszą spłatę pożyczki.

Rozdział 5.
PRAWNE ZABEZPIECZENIE SPŁATY POŻYCZKI

§ 17. Prawnym zabezpieczeniem spłaty jest nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami pożyczkobiorcy oraz weksle własne in blanco z wystawienia właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych i ich współmałżonków wraz z deklaracją wekslową.

§ 18. Koszty związane z zabezpieczeniem ponosi pożyczkobiorca.

Rozdział 6.
URUCHOMIENIE POŻYCZKI

§ 19. Uruchomienie pożyczki następuje po:

1) podpisaniu umowy na udzielenie pożyczki,

2) ustanowieniu przez pożyczkobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki,

3) udokumentowaniu, na dzień podpisania umowy, wkładu własnego w wysokości określonej w złożonym wniosku.

§ 20. Pożyczka podlega natychmiastowemu zwrotowi w przypadku niezrealizowania prac na które została udzielona. Od dnia planowanego zakończenia prac, określonego w harmonogramie, do dnia spłaty pożyczki naliczane będzie oprocentowanie, określone w § 14.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Selak

Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama