| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Prostki

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu imprez masowych Gminnego Stadionu Leśnego w Prostkach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Prostki uchwala co następuje

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza regulamin imprez masowych odbywających się na Gminnym Stadionie Leśnym w Prostkach przy ul. Sportowej 1, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prostki

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Długołęcki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/120/2012
Rady Gminy Prostki
z dnia 27 marca 2012 r.

REGULAMIN
IMPREZ MASOWYCH GMINNEGO STADIONU LEŚNEGO W PROSTKACH

Opracowany na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. Dz. U. Nr 62, poz. 504 z póź. zm.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Stadion Leśny w Prostkach zwany w dalszej części regulaminu

" stadionem " jest własnością Gminy Prostki.

Rozdział 2.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

§ 2. 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze stadionu Leśnego w Prostkach przy ul. Sportowej 1.

2. Osoby przybywające na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym

dotyczącym tego terenu oraz zasadom i przepisom Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

Rozdział 3.
PRZEZNACZENIE STADIONU

§ 3. 1. Stadion jest miejscem na którym rozgrywane są mecze piłkarskie oraz organizowane są inne imprezy sportowo - kulturalne.

2. Stadion jest terenem powszechnie dostępnym, z którego mogą korzystać:

1) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Prostki,

2) młodzież zrzeszona i niezrzeszona w Klubach Sportowych,

3) mieszkańcy Gminy Prostki,

4) zakłady pracy, instytucje i organizacje społeczne działające na terenie Gminy Prostki,

5) inne osoby i organizacje z poza terenu Gminy (wg odrębnych ustaleń), po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem stadionu.

Rozdział 4.
KONTROLA WEJŚCIA

§ 4. 1. Właściciel obiektu zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania zasad wpuszczania osób na teren stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadion ( tzw. zakaz stadionowy ).

2. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazywać służbie porządkowej swoją kartę identyfikacyjną lub dowód uprawniający do wstępu.

3. Widzowie muszą zajmować miejsca wyznaczone dla nich przez organizatora chyba że przedstawiciel organizatora odstąpi od tego zamiaru.

4. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lub wydalenia z terenu osoby, która nie zezwoli na przeszukanie przez pracownika lub służbę porządkową.

5. Osoby, które są nietrzeźwe i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa innych uczestników nie będą wpuszczane na stadion.

6. Czynności wymienione w ust. 4 i 5 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w stosunku do której zostały podjęte.

Rozdział 5.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA STADIONIE

§ 5. 1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.

2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera stadionu.

3. Widzowie muszą zajmować miejsca wyznaczone dla nich przez organizatora chyba że przedstawiciel organizatora odstąpi od tego zamiaru.

4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

Rozdział 6.
ZAKAZY

§ 6. 1. Zabrania się wnoszenia na stadion:

1) napojów alkoholowych,

2) wszelkiego rodzaju broni,

3) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

4) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

5) butelek oraz pojemników szklanych,

6) przedmiotów o dużej objętości jak: drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki itp.

7) fajerwerków, kul świecowych i innych przedmiotów pirotechnicznych,

8) drzewców do flag i transparentów,

9) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

10) "kominiarek" mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa Policji i służby porządkowe.

2. Ponadto zakazuje się:

1) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, ogrodzenia stadionu, maszty oraz dachy,

2) wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów (boiska,pomieszczenia wewnętrzne i służbowe),

3) rzucanie wszelkimi przedmiotami,

4) używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa i obrażania jakichkolwiek osób,

5) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecowych,

6) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i prowadzenia zbiórek bez zgody właściciela stadionu,

7) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach oraz ich malowania i oklejania,

8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

9) zaśmiecania stadionu ,

10) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem umożliwienia identyfikacji przez uprawnione służby porządkowe,

11) wywieszania na ogrodzeniach i innych obiektach flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,

12) wprowadzania zwierząt,

13) jazdy na rowerze lub innym środkiem lokomocji.

3. W przypadku ujawnienia przedmiotów, których posiadanie stwarza niebezpieczeństwo innym uczestnikom na czas imprezy za pokwitowaniem zostają przekazane do depozytu organizatora.

4. Depozyt tworzy organizator imprezy, który po jej zakończeniu niezwłocznie wydaje zatrzymane przedmioty.

§ 7. 1. Osoby naruszające zasady Regulaminu i porządku prawnego na stadionie, będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej na podstawie przepisów karnych ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 art. 54 - 61).

2. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu stadionu przez służby porządkowe lub uprawniony organ ( Policja, Straż Pożarna), każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.

3. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na stadion (tzw. zakaz stadionowy).

4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać użytkownikowi stadionu.

5. Zgodnie z ustawą z dnia o bezpieczeństwie imprez masowych 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z póź. zm.) - kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez organizatora imprezy lub służby porządkowe podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

Rozdział 7.
PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA.

§ 8. Organizator posiada prawa do:

1) korzystania ze stadionu wraz z zapleczem socjalnym znajdującym się w budynku administracyjno-socjalnym, tj. szatni, natrysków, WC,

2) organizowania imprez kulturalno-sportowych.

§ 9. Organizator zobowiązany jest do:

1) przestrzegania zasad regulaminu stadionu,zgłaszania i uzgadniania terminów użyczenia stadionu (co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem),

2) zapewnienia ładu i porządku podczas organizowanej imprezy,zgłaszania szkód powstałych podczas imprezy właścicielowi obiektu,

3) sprzątnięcia stadionu po zakończeniu imprezy.

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie przepisów PZPN, ustawy z dnia20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z póź. zm.) .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »