| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Kiwity

z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kiwity oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 ,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 ,z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40 ,poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21 ,poz. 113 , Nr 117 ,poz. 679 ,Nr 134 poz.777, Nr 149 ,poz.887 , Nr 217 ,poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011 r. Nr 5 poz. 13 , Nr 228 ,poz. 1368) Rada Gminy Kiwity uchwala , co następuje :

§ 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kiwity na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kiwity, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kiwity


Cezary Alchimowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/122/12
Rady Gminy Kiwity
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA KIWITY.

§ 1. Warunki korzystania z przystanków :

1) udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kiwity następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Kiwity zwaną dalej "Gminą",

2) Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina uprawnieni są przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami,

3) Przystanki komunikacyjne będą udostępnione przewoźnikom na pisemny wniosek, składany w sekretariacie Urzędu Gminy Kiwity , do którego należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

b) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

c) projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów z poszczególnych przystanków,

d) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną,

e) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji

f) ilość zatrzymań na wszystkich przystankach w rozbiciu na poszczególne miesiące w roku.

§ 2. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych może być pobierana opłata, której stawka ustalana jest przez Radę Gminy Kiwity w drodze odrębnej uchwały.

§ 3. 1. Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania na przystankach komunikacyjnych wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

2. Pojazdy przewoźnika powinny zatrzymywać się na przystanku komunikacyjnym jak najbliżej początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nieograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

3. Przewoźnik ma prawo korzystania z przystanków tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych.

4. Przewoźnik ma obowiązek umieszczania oraz utrzymania w należytym stanie swoich rozkładów jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych, które są wymienione w danym rozkładzie. Każdy rozkład powinien zawierać nazwę przewoźnika.

5. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych rozmieszczania bez zgody Wójta Gminy Kiwity plakatów , reklam , informacji innych niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.

§ 4. 1. Inne postanowienia regulaminu :

1) Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:

a) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki,

b) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w pkt 2;

2) umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

a) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

b) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

c) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

d) niepowiadomienia Gminy o zmianie rozkładu jazdy ,

e) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

f) w przypadku , gdy Rada Gminy określi odpłatność za korzystanie z przystanków autobusowych - niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,

3) przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/122/12
Rady Gminy Kiwity
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA KIWITY.

lp.

Miejscowość

Lokalizacja przystanku

1.

Kiwity

przy drodze wojewódzkiej Nr 513 (centrum wsi)

2.

Kiwity

przy drodze gminnej ( Zespół Szkół w Kiwitach )

3.

Rokitnik

przy drodze wojewódzkiej Nr 513 ( centrum wsi )

4.

Kobiela

przy drodze wojewódzkiej Nr 513 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1946 N )

5.

Kobiela

przy drodze powiatowej Nr 1946 N ( centrum wsi )

6.

Kobiela

przy drodze powiatowej Nr 1946 N ( kolonia w kierunku Tolniki Wielkie )

7.

Konity

przy drodze gminnej ( centrum wsi )

8.

Tolniki Wielkie

przy drodze powiatowej Nr 1946 N ( dawana stacja kolejowa )

9.

Tolniki Wielkie

przy drodze powiatowej Nr 1946 N ( kolonia przy mokradłach )

10.

Tolniki Wielkie

przy drodze powiatowej Nr 1946 N ( centrum wsi )

11.

Tolniki Wielkie

przy drodze powiatowej Nr 1946 N ( kolonia w kierunku Lidzbark Warmiński )

12.

Żegoty

przy drodze powiatowej Nr 1535 N ( centrum wsi )

13.

Żegoty

przy drodze powiatowej Nr 1535 N ( wieś w kierunku Jeziorany)

14.

Żegoty

przy drodze powiatowej Nr 1535 N ( kolonia w kierunku Lidzbark Warmiński)

15.

Maków

przy drodze powiatowej Nr 1535 N ( skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1946 N)

16.

Klutajny

przy drodze powiatowej Nr 1535 N ( wieś )

17.

Czarny Kierz

przy drodze powiatowej Nr 1535 N ( kolonia w kierunku Klutajny )

18.

Czarny Kierz

przy drodze powiatowej Nr 1535 N ( skrzyżowanie z drogą gminną do Czarnego Krza )

19.

Czarny Kierz

przy drodze gminnej ( centrum wsi )

20.

Kierwiny

przy drodze wojewódzkiej Nr 513 ( kolonia w kierunku Kiwity)

21.

Kierwiny

przy drodze wojewódzkiej Nr 513 ( centrum wsi )

22.

Kierwiny

przy drodze wojewódzkiej Nr 513 ( kolonia w kierunku Lidzbark Warmiński )

23.

Stoczek

przy drodze powiatowej Nr 1547 N ( kolonia w kierunku Kiwity )

24.

Stoczek

przy drodze powiatowej Nr 1547 N ( wieś )

25.

Kiersnowo

przy drodze powiatowej Nr 1549 N

26.

Kiersnowo

przy drodze powiatowej Nr 1549 N ( kolonia w kierunku Krekole )

27.

Krekole

przy drodze powiatowej Nr 1549 N ( centrum wsi )

28.

Krekole

przy drodze powiatowej Nr 1549 N ( kolonia w kierunku Samolubie)

29.

Samolubie

przy drodze powiatowej Nr 1549 N ( kolonia w kierunku Krekole )

30.

Samolubie

przy drodze powiatowej Nr 1549 N ( wieś w kierunku Krekole)

31.

Samolubie

przy drodze krajowej Nr 51

32.

Napraty

przy drodze krajowej Nr 51

33.

Napraty

przy drodze powiatowej Nr 1547 N

34.

Napraty

przy drodze powiatowej Nr 1547 N ( osada Napratki )

35.

Klejdyty

przy drodze powiatowej Nr 1547 N

36.

Połapin

przy drodze powiatowej Nr 1408 N ( wieś )

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »