| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/114/12 Rady Gminy Wilczęta

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczęta


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 , poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1218) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wilczęta stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/133/2005 z dnia 30.03.2005 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust 3 otrzymuje brzmienie:
" 3. O wysokości stypendium decyduje sytuacja materialna ucznia, jego rodziny oraz możliwości finansowe gminy. Wysokość stypendium szkolnego ustala się według następujących zasad:
1) przy dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż 200 zł - stypendium w wysokości 120,00 zł.
2) przy dochodzie na osobę w rodzinie od 201 zł do 300 zł - stypendium w wysokości 100,00 zł.,
3) przy dochodzie na osobę w rodzinie od 301 zł do 456 zł - stypendium w wysokości 85,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01 października 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta

Andrzej Pańczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »