| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/55/11 Rady Gminy Lelkowo

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.040.452

zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: - dochody bieżące w wysokości 9.360.311

- dochody majątkowe w wysokości 680.141 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.779.122 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: - wydatki bieżące w wysokości 9.360.311 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 418.811 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 250.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środkipochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 20.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień JST

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 261.330 zł

przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 580.180 zł

rozchody w wysokości 841.510 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierówwartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 580.180 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie 30.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 5.000 zł

2) wydatki w wysokości 5.000 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody 469.092 zł

- koszty 475.734 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi: 97.000 zł

w tym na zarządzanie kryzysowe: 24.794 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w
§ 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wynagrodzeń
i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Mieczysław Stec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan finansowy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień JST

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/55/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »