| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 4 października 2011r.

o decyzji Nr OGD-4210-13(14)/2011/384/IX/DJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła opracowaną przez Wspólne Przedsiębiorstwo "PROMEX" T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej "Prezesem URE", informuje, iż na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), na wniosek Wspólnego Przedsiębiorstwa "PROMEX" T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, zwanego dalej "Przedsiębiorstwem", zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ww. Przedsiębiorstwo.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Prezes URE w dniu 4 października 2012 r. wydał decyzję Nr OGD-4210-39(14)/2012/384/X/DJ zatwierdzającą taryfę dla ciepła opracowaną przez Przedsiębiorstwo. Decyzja wraz z taryfą została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w działalność koncesjonowaną. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 wyżej cytowanego rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat mają wpływ przede wszystkim koszty paliwa.

Jednocześnie Prezes URE ustalił okres obowiązywania taryfy do dnia 31 października 2013 r., zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

Wyciąg z taryfy stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

Gdańsk, dnia 4 października 2012 r.


WSPÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO "PROMEX"

T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. J.

83-000 Pruszcz Gdański ul. Dywizjonu 303 3

REGON: 190877879; NIP 593-10-08-242

Bank PKO S.A. nr: 25 1240 1268 1111 0010 2709 3497

TARYFA

DLA CIEPŁA


(wyciąg)

z dnia 4 października 2012 r.
nr OGD-4210-39(14)/2012/384/X/DJ

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom

2012 r.

SPIS TREŚCI

strona

CZĘŚĆ 1.

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie 3

CZĘŚĆ 2.

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem 4
w ciepło

CZĘŚĆ 3.

Podział odbiorców na grupy 4

CZĘŚĆ 4.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 4

CZĘŚĆ 5.

Warunki stosowania cen i stawek opłat 5

CZĘŚĆ 6.

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat 5


Część 1. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

? ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),

? rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

? rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

? przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Wspólne Przedsiębiorstwo "PROMEX" T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. J. w Pruszczu Gdańskim ul. Dywizjonu 303 3, zwane dalej PROMEX,

? odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

? źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

? lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

? sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

? przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

? węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

? grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

? warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody,

? instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

? zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

? obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

? układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

? grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

? moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

? zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

a) źródło ciepła oznaczone symbolem:

? nr 9 - zlokalizowane w Suszu przy ul. Dworcowej, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego ,

b) źródło ciepła, dla którego zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, oznaczone symbolem:

? nr 10 - obejmujące 3 źródła ciepła, w których ciepło pochodzi ze spalania gazu ziemnego , zlokalizowane w Suszu przy ul. Piastowskiej 3a, ul. Piastowskiej 3 i ul. Piastowskiej 1a,

Część 2. Zakres działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PROMEX prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji, w zakresie:

? wytwarzania ciepła z dnia 21 września 1998 r. Nr WCC/69/384/U/2/98/BK, zmienionej późniejszymi decyzjami,

? przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 21 września 1998 r. Nr PCC/76/384/U/2/98/BK, zmienionej późniejszymi decyzjami.

Część 3. Podział odbiorców na grupy.

? W 1.1.3 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła nr 10, dostarczane jest bezpośrednio do obiektu, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,

? W 1.2.7 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 9, dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez PROMEX do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych.

Część 4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1 Ceny i stawki opłat:

w ujęciu netto:

Grupa odbiorców

Stawka opłaty za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

W 1.1.3

9 257,11

63,41

Grupa odbiorców

Cena za zamówioną moc cieplną w zł/MW

Cena ciepła

zł/GJ

Cena nośnika ciepła

zł/m 3

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe w zł/MW

Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową

zł/GJ

roczna

miesięczna

roczna

miesięczna

W 1.2.7

118 806,03

9 900,50

40,98

10,47

28 047,07

2 337,26

11,90

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Średnica przyłącza

Jedn. miary

Wysokość stawki opłat bez VAT

Dn 20

zł/mb

203,05

Dn 32

zł/mb

213,74

Dn 40

zł/mb

228,33

Dn 50

zł/mb

240,71

Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część 5. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat będą stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez PROMEX standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Część 6. Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

PROMEX wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym.

WŁAŚCICIEL
mgr inż. Marek Czechowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »