reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/138/12 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 grudnia 2011r. Nr XII/96/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dźwierzuty na 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 1.678.809,27 zł :

a) dochody budżetu przed zmianami : 24.854.515,45 zł

z tego : dochody bieżące w wysokości : 17.409.055,00 zł

dochody majątkowe w wysokości : 7.445.460,45 zł.

b) dochody budżetu po zmianach : 23.175.706,18 zł

z tego : dochody bieżące w wysokości : 17.608.183,73 zł

dochody majątkowe w wysokości : 5.567.522,45 zł.

- w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 1.650.706,20 zł :

a) wydatki budżetu przed zmianami : 28.195.743,71 zł

z tego : wydatki bieżące w wysokości : 17.179.403,85 zł

wydatki majątkowe w wysokości : 11.016.339,86 zł,

b) wydatki budżetu po zmianach : 26.545.037,51 zł

z tego : wydatki bieżące w wysokości : 17.385.834,65 zł

wydatki majątkowe w wysokości : 9.159.202,86 zł.

- § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :

"Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 8.934.650,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3", do niniejszej uchwały.

- § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.336.319,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4", do niniejszej uchwały.

- § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r., stanowią załącznik nr 6", do niniejszej uchwały.

- § 3 otrzymuje brzmienie :

"Deficyt budżetu gminy wynosi 3.369.331,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.166.566,62 zł

2) z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 827 173,06 zł

3) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 375.591,65."

- § 4 otrzymuje brzmienie :

"Przychody budżetu w wysokości 4.027.385,04 zł, rozchody w wysokości 658.053,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały".

- § 9 otrzymuje brzmienie :

"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku, stanowi załącznik nr 9, do niniejszej uchwały".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XII/96/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2012r. , pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Sawicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/138/12
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 30 lipca 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/138/12
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 30 lipca 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Chmiel Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Chmiel - Kancelaria Radcy Prawnego z Rzeszowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama