reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.153.12 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 grudnia 2011r. Nr XII/96/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dźwierzuty na 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

• w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 187.323,00 zł :

a) dochody budżetu przed zmianami: 23.242.703,18 zł

z tego : dochody bieżące w wysokości : 17.675.180,73 zł

dochody majątkowe w wysokości : 5.567.522,45 zł.

b) dochody budżetu po zmianach : 23.430.026,18 zł

z tego : dochody bieżące w wysokości : 17.862.503,73 zł

dochody majątkowe w wysokości : 5.567.522,45 zł.

• w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 244.811,32 zł :

a) wydatki budżetu przed zmianami : 26.612.034,51 zł

z tego : wydatki bieżące w wysokości : 17.452.831,65 zł

wydatki majątkowe w wysokości : 9.159.202,86 zł,

b) wydatki budżetu po zmianach : 26.856.845,83 zł

z tego : wydatki bieżące w wysokości : 17.675.629,97 zł

wydatki majątkowe w wysokości : 9.181.215,86 zł.

• § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :

"Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 8.956.663,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3", do niniejszej uchwały.

• § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r., stanowią załącznik nr 6", do niniejszej uchwały.

• § 3 otrzymuje brzmienie :

"Deficyt budżetu gminy wynosi 3.426.819,65 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.224.054,94 zł

2) z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 827 173,06 zł

3) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 375.591,65."

• § 4 otrzymuje brzmienie :

"Przychody budżetu w wysokości 4.027.385,04 zł, rozchody w wysokości 600.565,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XII/96/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2012r., pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Sawicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.153.12
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.153.12
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama