reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII - 183/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm 1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 2) ) Rada Miasta w Olsztynku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. § 2 1. Za zajęcie 1 m 2 elementów pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % - 4,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni od 20 % do 50% szerokości oraz zatoki - 6,00 zł;

3) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł;

4) drogi o nawierzchni gruntowej:

a) do 50% szerokości pasa drogowego - 4,00 zł;

b) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia pasa - 7,00 zł;

2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1, stosuje się także dla chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych elementów ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia drogowego przez 1 dzień pasa drogowego w wysokości 3,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. § 3 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o którym mowa w § 1 pkt 2,ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowy - 20,00 zł;

2) w obszarze zabudowy - 40,00 zł;

3) na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 150,00 zł;

2. w przypadku umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, stosuje się stawki w wysokości 0,5% stawek określonych w ust. 1.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. § 4 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m 2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

a) poza obszarem zabudowy - 1,00

b) w obszarze zabudowy - 2,00

2) przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00

2. Za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym dróg gminnych ustala się stawkę opłaty w wysokości :

1) poza obszarem zabudowy - 1,50 zł za 1 m 2 powierzchni reklamy;

2) w obszarze zabudowy - 2,00 zł za 1 m 2 powierzchni reklamy;

3) przenośne, ustawiane w pasie drogowym tzw. "potykacze" - 1,50 zł za 1 m 2 powierzchni reklamy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Olsztynek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurkiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Głowacz

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r Nr. 23, poz. 136, Nr. 192 poz. 1381 . z 2008 r Nr. 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227 poz. 1505 z 2009 r Nr. 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86 poz. 720, Nr 168. poz. 1323. 191, z 2010 r Nr. 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr. 5, poz.13,. z 2011 r. Nr. 159, poz. 945, oraz z 2012 r poz.. 472

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172. Poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama