| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Powiatu w Olecku

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Oleckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ; Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 403 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 111, poz. 708; Dz. U. z 2008 r., Nr 138, poz. 865; Dz. U. z 2008 r., Nr 154, poz. 958; Dz. U. z 2008 r., Nr 171, poz. 1056; Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100; Dz. U. z 2009 r., Nr 20, poz. 106; Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666; Dz. U. z 2009 r., Nr 130, poz. 1070; Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1664; Dz. U. z 2010 r., Nr 21, poz. 104; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 145; Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 227; Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489; Dz. U. z 2010 r., Nr 119, poz. 804; Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1018; Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1019; Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228; Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz . 1498; Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1657; Dz. U. z 2011 r., Nr 32, poz. 159; Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322; Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551; Dz. U. z 2011 r., Nr 99, poz. 569; Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 695; Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897; Dz. U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1060;Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz. 1341) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje :

Dział I.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

b) ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

c) dotacji - rozumie się przez to dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

d) modernizacji systemów ciepłowniczych - rozumie się przez to przebudowę kotłowni - zamianę źródła ciepła nowej generacji posiadającej certyfikat ekologiczny, likwidacja lokalnych kotłowni o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, modernizacja i automatyzacja węzłów cieplnych.

3. Z budżetu Powiatu Oleckiego mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie określonym przepisem art. 403 ust. 1 ustawy, realizowanych na terenie powiatu oleckiego, mających na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska.

4. Dotacje mogą być udzielane :

a) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności :

- osobom fizycznym,

- wspólnotom mieszkaniowym,

- osobom prawnym,

- przedsiębiorcom;

b) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dział II.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

§ 2. 1. Do dofinansowania zostaną zakwalifikowane inwestycje spełniające następujące kryteria :

a) zadanie przewidziane do zrealizowania kwalifikuje się do działań, przedsięwzięć lub wydatków określonych w art. 403 ust. 1 ustawy,

b) realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu środowiska i zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców powiatu poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

c) termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielona jest dotacja.

2. Określa się następujące priorytety dofinansowania :

a) modernizacja systemów ciepłowniczych w zakresie poprawy stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery,

b) termomodernizacja budynków.

3. Wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od wielkości środków, jakimi dysponuje w danym roku Powiat Olecki oraz od ilości złożonych wniosków.

4. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzeń Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. EU L 379 z 28.12.2006r., str. 5),

Dział III.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.

3. Podmiot, ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis składa oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (załącznik Nr 1 do wniosku) lub dołącza do wniosku wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

4. Wnioski rozpatrywane są w kolejności składania do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany cel.

5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Olecku.

6. W przypadku braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

7. Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania określone w § 2.

8. Dotacja zostanie udzielona podmiotom, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione w zakresie kryteriów merytorycznych pod warunkiem, iż w budżecie Powiatu Oleckiego będą zapewnione środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

9. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji danemu podmiotowi podejmuje Zarząd Powiatu w Olecku.

10. Udzielenie dofinansowania następuje w formie umowy cywilno-prawnej, w której określa się szczegółowe obowiązki dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji.

11. Umowa, o której mowa w ust. 11 określa w szczególności:

a) opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana,

b) wysokość dotacji oraz sposób jej przekazania,

c) termin realizacji zadania,

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego,

e) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji,

f) wymaganą dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania i osiągnięcie efektu ekologicznego,

g) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

12. Dotacja nie może przekroczyć 50 % całkowitych kosztów zadania.

13. Dotacja zostanie przekazana na wskazany we wniosku prowadzony w banku krajowym rachunek bankowy podmiotu otrzymującego dotację.

14. Dotacje nie będą udzielane na inwestycje zrealizowane przed datą zawarcia umowy.

15. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w trakcie realizacji oraz po wykonaniu zadania.

16. Kontrola dotowanego zadania obejmuje w szczególności :

a) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

b) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

Dział IV.
Sposób rozliczania dotacji

§ 4. 1. Podmiot, z którym zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego rozliczenia kosztów zadania, w terminie 15 dni po jego wykonaniu.

2. Rozliczenie dotacji nastąpi po przedstawieniu przez podmiot dotowany stosownych dokumentów, w szczególności faktur, przelewów, protokołów odbioru lub innych dowodów potwierdzających wykonanie zadania.

3. Z treści faktury lub innego dowodu księgowego winno jednoznacznie wynikać, iż zostały one wystawione na rzecz podmiotu, któremu przyznano dotację.

4. Faktura lub inny dowód księgowy winny być wystawione w czasie realizacji zadania.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd Powiatu w Olecku, iż dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega ona niezwłocznie zwrotowi do budżetu Powiatu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Dział V.
Przepis końcowy

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Powiatu w Olecku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Oleckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 7. W zakresie w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis przepisy § 2 ust. 4 i § 3 ust. 3 niniejszej uchwały tracą moc z dniem 1 stycznia 2014 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Wacław Sapieha


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/159/2012
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o dotację zadań ze środków budżetu powiatu przeznaczonych na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »