reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/176/12 Rady Miejskiej we Fromborku

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/218/09 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29 października 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Frombork

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r . Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 137, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28 , poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 , z 2011 r. Nr 21, poz. 113 , Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 )oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979) - Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1. §14 ust. 6 załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXV/218/09 Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 29 października 2009 r.: ,,Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Frombork" otrzymuje brzmienie: ,,Stypendium szkolne udzielone będzie w zależności od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny w następującej wysokości:

1) jeżeli dochód na osobę w rodzinie mieści się w przedziale od 0 do 228 zł, to wysokość stypendium szkolnego równa będzie wysokości stanowiącej 200 % zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.
6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),

2) jeżeli dochód na osobę w rodzinie mieści się w przedziale od powyżej 228- do 456 zł,
to wysokość stypendium szkolnego równa będzie wysokości stanowiącej 100 % zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),"

§ 2. W załączniku nr 1do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Frombork: ,,Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego" wprowadza się następujące zmiany:

1) w części A.VI., w tabeli b.: ,,Dochody netto wymienionych powyżej kolejno członków gospodarstwa domowego ucznia wynosiły", wiersz 6 tabeli otrzymuje brzmienie : ,,Dochody z gospodarstwa rolnego
( ha przeliczeniowe x 250)"

2) pkt 6 Pouczenia w części :,,Informacja na temat dochodu" otrzymuje brzmienie: ,,Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.";

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Fromborku


Krzysztof Hołubowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama