reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/471/2012 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie przyznawania osobom zameldowanym i zamieszkałym na terenie miasta Elbląg jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271: Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 22a ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992; Nr 222, poz. 1630; z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378, Nr 200, poz. 1446; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872, Nr 138, poz. 875, Nr 223, poz. 1456, Nr 237, poz. 1654; z 2009 r. Nr 97, poz. 800, Nr 129, poz. 1058, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 222, poz. 1455; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1212), uchwala się, co następuje:

§ 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka wypłacana ze środków własnych gminy, przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka w kwocie 500,00 zł na jedno dziecko.

§ 2. 1. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

2. Pozostawianie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

§ 3. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

§ 4. Zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę kształtuje się w przedziale od 539,01 zł do 735,00 zł.

§ 5. Zapomoga przysługuje osobom wymienionym w § 1 jeżeli osoba ubiegająca się jest zameldowana i zamieszkuje na terenie miasta Elbląg przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

§ 6. Ustalenie prawa do zapomogi następuje na wniosek osoby ubiegającej się. Wniosek składa się w organie właściwym wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIX/729/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznawania osobom zameldowanym i zamieszkałym na terenie miasta Elbląga jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (Dz. Urz. z 2006 r. Nr 71, poz. 1280) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi:

1) uchwałą Nr IX/146/2007 z dnia 20 września 2007 r. (Dz. Urz. Nr 178, poz. 2294).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Jerzy Wcisła


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/471/2012
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o rzyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama