reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 30 października 2012r.

sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; zm. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz,1271,Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568; zm. Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; zm; Dz. U. z 2004r. 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz.1111,nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157,poz.1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i 146, nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,nr 217,poz.1281, z 2012r. poz. 567 ), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 Nr 96, poz. 620 , Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016,nr 232, poz.1378 ) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1m 2 powierzchni,

- za wyjątkiem: związanych z prowadzeniem działalności, w zakresie sportów zimowych - 0,50 zł od 1m 2 powierzchni.

- Różnica między podstawową stawką podatku od nieruchomości (0,80 zł) a preferencyjną (0,50 zł) stanowi pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r.)

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 od 1m 2 pow. użytkowej.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,73 od 1 m 2 pow. użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,80 zł od 1m 2 pow. użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 10,65 zł od 1 m 2 pow. użytkowej,

d) w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1m 2 pow. użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1m 2 pow. użytkowej,

- za wyjątkiem: budynków gospodarczych i garaży - 4,20 zł od 1m 2 pow. użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- za wyjątkiem: wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych - 1% ich wartości.

- Różnica między podstawową stawką podatku od nieruchomości (2%) a preferencyjną (1%) stanowi pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji(WE)Nr 1998/2006 z 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r.)

§ 2. 1. Podmiot korzystający z pomocy w tytułu zastosowania preferencyjnej stawki w podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedkładania :

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis , jakie otrzymał, w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis

2. Zakres informacji , którym mowa w ust. 1 litera b, został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz. U. nr 53, poz. 311) w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Załącznik do ww. rozporządzenia stanowi Formularz informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

3. Pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały może być udzielona, jeżeli wartość otrzymanej pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu nie przekroczy 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Natomiast całkowita wartość pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez dowolny okres trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 100 000 EUR.

§ 3. W sprawach nieuregulowanych w treści uchwały stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami)oraz przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006r.)

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 5. Traci moc uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Stawiguda z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) Dyrektywy 1996/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Semczyszyn

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama