reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; zm. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz,1271,Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568; zm. Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; zm; Dz. U. z 2004r. 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz.1111,nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157,poz.1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i 146, nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,Nr 217,poz.1281 z 2012r. poz.567 ), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 Nr 96, poz. 620 , Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016,Nr 232, poz.1378 ) uchwały Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 listopada 2008r. Nr XVII/138/08 w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. W-M nr 195. poz. 3039 z dnia 19 grudnia 2008r.) i uchwały z dnia 29 grudnia 2011r. nr XII/73/2011w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stawiguda nr XVII/138/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z dnia 10 kwietnia 2012r.poz. 1226) Rada Gminy w Stawigudzie uchwala co następuje:

§ 1. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Dorotowo, Kręsk, Łańsk, Majdy, Tomaszkowo, Ruś, Wymój, Zielonowo, Pluski i Rybaki Gryźliny, Gągławki, Stawiguda i Bartąg.

§ 2. Opłatę miejscową pobiera się z dołu, ostatniego dnia za cały okres pobytu.

§ 3. Opłatę miejscową pobiera się za każdy dzień pobytu w wysokości 2,17 zł .

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty miejscowej są: właściciele lub osoby prowadzące hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, campingi, obozowiska turystyczne gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podobne obiekty.

§ 5. 1. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % sumy zainkasowanej opłaty.

2. Inkasenci opłaty miejscowej wymienieni w § 4 ust. 2 odprowadzają w całości pobraną należność na rzecz budżetu gminy, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 7. Traci moc uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru opłaty miejscowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) Dyrektywy 1996/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama