reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XXVIII/178/2012 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie: zmiany do uchwały Nr XV/83/2011 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Reszel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 91, Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 , poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ) oraz art. 90 ust. 1i 2d oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,poz. 1091, Nr 167, poz. 1400,Nr 249, poz. 2104, z 2006 roku Nr 144, poz. 1043, Nr 208 , poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,poz. 1292, z 2008r. Nr 70 , poz. 416, nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979 ), Rada Miejska w Reszlu, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/83/2011 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Reszel wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Dotacja dla niepublicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach podstawowych przysługuje na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Reszel w wysokości równej kwocie odpowiadającej 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kętrzyn - w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Reszel.

2. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Osoby prowadzące niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego, z budżetu Gminy Reszel, dotację w wysokości równej kwocie odpowiadającej 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kętrzyn, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Reszel.

3. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Dotacja dla szkół niepublicznych wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 3, w których realizowany jest obowiązek szkolny, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

4. W § 4 dodaje się ust. 5 i otrzymuje on brzmienie: Niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71 b ust. 2a, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy Reszel w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, szkołę poda Gminie Reszel planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

5. § 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

1) Osoba prowadząca podmiot dotowany składa w Urzędzie Gminy Reszel, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca roku, w którym przekazywana jest dotacja, informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym składana jest informacja.

2) W informacji, o której mowa, podaje się w szczególności dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz o liczbie uczniów spoza terenu Gminy Reszel.

3) Wzór informacji określi Burmistrz Reszla.

6. § 5 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

1) Rozliczenie dotacji za dany rok osoba prowadząca placówkę winna dokonać w formie pisemnej.

2) Sprawozdanie roczne przekazywane jest w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym przekazana została dotacja.

3) Wzór sprawozdania określi Burmistrz Reszla.

7. W § 5 uchyla się ust. 12 i 13.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reszlu


Andrzej Kwiatkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama