reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/180/2012 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie: podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2013

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz.1203,nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. , poz.567), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378), pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 1) w 2013 roku (MP z 2012r., poz. 587) i Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 08 października 2012r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. (MP z 2012r., poz. 743) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych, zawarte w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reszlu


Andrzej Kwiatkowski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/180/2012
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 października 2012 r.

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w 2013 roku (w zł)

pow. 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

649,00

pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie

945,00

pow. 9 ton i poniżej 12 ton

1062,00

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w 2013roku (w zł)

Oś jezdna z zawiesz. pneumat. lub uznan. za równ.

Inny system zawieszenia osi

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

16

1530,00

1643,00

16

1886,00

2003,00

Trzy osie

12

16

1469,00

1766,00

16

2060,00

2179,00

Cztery osie i więcej

12

25

1886,00

2003,00

25

27

2173,00

2286,00

27

29

2286,00

2401,00

29

31

2356,00

2629,00

31

2518,00

2629,00

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego (od ciągnika samochodowego) przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka w 2013r.

w zł.

a) od 3,5tony i poniżej 8 ton

1062,00

b) 8 ton i poniżej 12 ton

1649,00

4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:


Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (ciągniki siodłowe + naczepa, ciągniki balastowe + przyczepa) w tonach

Stawka podatku w 2013 roku (w zł)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesz. pneumat. lub uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

18

1614,00

1828,00

18

25

1715,00

1945,00

25

31

1828,00

2064,00

31

1886,00

2079,00

Trzy osie

12

40

1886,00

1970,00

40

2473,00

2732,00

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka w 2013r. w zł.

a) od 7 ton i poniżej 9 ton

943,00

b) od 9 ton i poniżej 12 ton

1179,00

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (ciągniki siodłowe + naczepa, ciągniki balastowe + przyczepa) w tonach

Stawka podatku w 2013 roku (w zł)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesz. pneumat. lub uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Jedna oś

12

28

1237,00

1530,00

28

1413,00

1649,00

Dwie osie

12

37

1473,00

1649,00

37

1649,00

1945,00

Trzy osie i więcej

12

37

1530,00

1649,00

37

1886,00

2007,00

7) Od autobusów od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka w 2013r.

w zł.

a) mniej niż 30 miejsc

803,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1766,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama