| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/214/12 Rady Gminy Mrągowo

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1) odbiór odpadów komunalnych:

a) 20 zł jednokrotny odbiór pojemnika 110/120 l;

b) 34 zł jednokrotny odbiór pojemnika 240 l;

c) 118 zł jednokrotny odbiór pojemnika 1100 l,

d) 596 zł jednokrotny odbiór kontenera 7 m3,

e) 115 zł za jednokrotny odbiór 1 m3 odpadów w pojemniku o wielkości innej, niż określona w lit. a), b), c) i d), przeliczony proporcjonalnie do wielkości pojemnika,

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 50 zł za 1 m3.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w rozumieniu zapisów "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy , Mrągowo" , górne stawki opłat, o których mowa w § 1 ust. 1, wynoszą:

a) 13 zł jednokrotny odbiór pojemnika 110/120 l;

b) 23 zł jednokrotny odbiór pojemnika 240 l;

c) 80 zł jednokrotny odbiór pojemnika 1100 l,

d) 405 zł jednokrotny odbiór kontenera 7 m3,

e) 78 zł za jednokrotny odbiór 1 m3 odpadów w pojemniku o wielkości innej, niż określona w lit. a), b), c) i d), przeliczony proporcjonalnie do wielkości pojemnika.

3. Stawki wymienione w ust. 1 i ust. 2 należy powiększyć o należny podatek VAT.

§ 2. Opłaty, o których mowa w §1, ust. 1 pkt. 2) ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości zbiorników (pojemników), w których gromadzone są i transportowane nieczystości ciekłe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL/316/06 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Olender

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »